Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 13


 
Chrześcijanin a władza świecka
ψυχὴ
psyche
dusza1
ἐξουσίαις
eksusiais
władzom
ὑπερεχούσαις
hyperechusais
zwierzchnim2
ὑποτασσέσθω.
hypotassestho.
niech będzie podporządkowana.
οὐ
u
Nie
γὰρ
gar
bowiem
ἔστιν
estin
jest
ἐξουσία
eksusia
władza,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ὑπὸ
hypo
od
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
αἱ
hai
δὲ
de
zaś
οὖσαι
usai
będące
ὑπὸ
hypo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
τεταγμέναι
tetagmenai
wyznaczone
εἰσίν.
eisin.
są.
ho
ἀντιτασσόμενος
antitassomenos
przeciwstawiający się
τῇ
te
ἐξουσίᾳ
eksusia
władzy,
τῇ
te
ten
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
διαταγῇ
diatage
rozporządzeniu
ἀνθέστηκεν·
anthesteken;
opiera się;
οἱ
hoi
δὲ
de
zaś
ἀνθεστηκότες
anthestekotes
opierający się
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samemu
κρίμα
krima
sąd
λήμψονται.
lempsontai.
wezmą.
γὰρ
gar
Bowiem
ἄρχοντες
archontes
przywódcy
οὐκ
uk
nie
εἰσὶν
eisin
φόβος
fobos
bojaźnią
τῷ
to
ἀγαθῷ
agatho
dobremu
ἔργῳ
ergo
dziełu,
ἀλλὰ
alla
ale
τῷ
to
κακῷ.
kako.
złemu.
θέλεις
theleis
Chcesz
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
φοβεῖσθαι
fobeisthai
bać się
τὴν
ten
ἐξουσίαν;
eksusian;
władzy?
τὸ
to
ἀγαθὸν
agathon
Dobro
ποίει,
poiei,
czyń,
καὶ
kai
a
ἕξεις
hekseis
otrzymasz
ἔπαινον
epainon
pochwałę
ἐξ
eks
od
αὐτῆς·
autes;
niej;
γὰρ
gar
bowiem
διάκονός
diakonos
sługą
ἐστιν
estin
jest
σοὶ
soi
tobie
εἰς
eis
ku
τὸ
to
ἀγαθόν.
agathon.
dobremu.
ἐὰν
ean
Jeśli
δὲ
de
zaś
τὸ
to
κακὸν
kakon
zło
ποιῇς,
poies,
czynisz,
φοβοῦ·
fobu;
bój się;
οὐ
u
nie
γὰρ
gar
bowiem
εἰκῇ
eike
bez przyczyny
τὴν
ten
μάχαιραν
machairan
miecz
φορεῖ·
forei;
nosi;
Θεοῦ
Theu
Boga
γὰρ
gar
bowiem
διάκονός
diakonos
sługą
ἐστιν,
estin,
jest,
ἔκδικος
ekdikos
karzący
εἰς
eis
w
ὀργὴν
orgen
gniewie
τῷ
to
τὸ
to
κακὸν
kakon
zło
πράσσοντι.
prassonti.
popełniającego.
ἀνάγκη
ananke
koniecznością [jest]
ὑποτάσσεσθαι,
hypotassesthai,
podporządkować się,
οὐ
u
nie 
μόνον
monon
jedynie
διὰ
dia
dla
τὴν
ten
ὀργὴν
orgen
gniewu,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
διὰ
dia
dla
τὴν
ten
συνείδησιν.
syneidesin.
sumienia.
τοῦτο
tuto
tego
γὰρ
gar
bowiem
καὶ
kai
i
φόρους
forus
daniny3
τελεῖτε·
teleite;
spełniacie;4
λειτουργοὶ
leiturgoi
urzędnikami
γὰρ
gar
bowiem
Θεοῦ
Theu
Boga
εἰσιν
eisin
εἰς
eis
ku
αὐτὸ
auto
temu
τοῦτο
tuto
[by] to
προσκαρτεροῦντες.
proskarteruntes.
ustawicznie pilnowali.5
πᾶσιν
pasin
wszystkim
τὰς
tas
te
ὀφειλάς,
ofeilas,
należności:
τῷ
to
τὸν
ton
temu
φόρον
foron
daninę
τὸν
ton
to
φόρον,
foron,
daninę,
τῷ
to
τὸ
to
temu
τέλος
telos
podatek
τὸ
to
to
τέλος,
telos,
podatek,
τῷ
to
τὸν
ton
temu
φόβον
fobon
bojaźń
τὸν
ton
to
φόβον,
fobon,
bojaźń,
τῷ
to
τὴν
ten
temu
τιμὴν
timen
szacunek
τὴν
ten
to
τιμήν.
timen.
szacunek.
μηδὲν
meden
nic
ὀφείλετε,
ofeilete,
[nie] bądźcie winni,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
τὸ
to
ἀλλήλους
allelus
wzajemną
ἀγαπᾶν·
agapan;
miłość;
ho
γὰρ
gar
bowiem
ἀγαπῶν
agapon
kochający
τὸν
ton
ἕτερον
heteron
drugiego,
νόμον
nomon
Prawo
πεπλήρωκεν.
pepleroken.
wypełnił.
γάρ,
gar,
bowiem:
Οὐ
U
Nie
μοιχεύσεις,
moicheuseis,
będziesz cudzołożyć,
Οὐ
U
Nie
φονεύσεις,
foneuseis,
będziesz zabijać,
Οὐ
U
Nie
κλέψεις,
klepseis,
będziesz kraść,
Οὐκ
Uk
Nie
ἐπιθυμήσεις
epithymeseis
będziesz pożądać,6
καὶ
kai
i
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
jakieś
ἑτέρα
hetera
inne
ἐντολή,
entole,
przykazanie,
ἐν
en
w
τῷ
to
λόγῳ
logo
słowie
τούτῳ
tuto
tym
ἀνακεφαλαιοῦται,
anakefalaiutai,
streszczają się,
ἐν
en
w
τῷ.
to.
tym:
Ἀγαπήσεις
Agapeseis
Będziesz kochać
τὸν
ton
πλησίον
plesion
bliźniego7
σου
su
twego
ὡς
hos
jak
σεαυτόν
seauton
siebie samego.8
ἀγάπη
agape
Miłość
τῷ
to
πλησίον
plesion
bliźniemu
κακὸν
kakon
zła
οὐκ
uk
nie
ἐργάζεται·
ergadzetai;
czyni;
πλήρωμα
pleroma
wypełnieniem
οὖν
un
więc
νόμου
nomu
Prawa
he
ἀγάπη.
agape.
miłość.
 
Wezwanie do świętego życia w obliczu zbliżającego się dnia zbawienia
τοῦτο
tuto
ten
εἰδότες
eidotes
znając
τὸν
ton
καιρόν,
kairon,
czas,
ὅτι
hoti
że
ὥρα
hora
godzina
ἤδη
ede
już
ὑμᾶς
hymas
wasza
ἐξ
eks
ze
ὕπνου
hypnu
snu
ἐγερθῆναι·
egerthenai;
obudzić się;
νῦν
nyn
teraz
γὰρ
gar
bowiem
ἐγγύτερον
engyteron
bliżej
ἡμῶν
hemon
nasze
he
σωτηρία
soteria
zbawienie,
e
niż
ὅτε
hote
gdy
ἐπιστεύσαμεν.
episteusamen.
uwierzyliśmy.
νὺξ
nyks
Noc
προέκοψεν,
proekopsen,
posunęła się,
he
δὲ
de
zaś
ἡμέρα
hemera
dzień
ἤγγικεν.
engiken.
przychodzi.
ἀποθώμεθα
apothometha
Odrzućmy
οὖν
un
zatem
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
τοῦ
tu
σκότους,
skotus,
ciemności,
ἐνδυσώμεθα
endysometha
przywdziejmy
δὲ
de
zaś
τὰ
ta
ὅπλα
hopla
pancerz
τοῦ
tu
φωτός.
fotos.
światła.
ἐν
en
w
ἡμέρᾳ
hemera
dzień,
εὐσχημόνως
euschemonos
przyzwoicie
περιπατήσωμεν,
peripatesomen,
chodźcie,
μὴ
me
nie
κώμοις
komois
[w] biesiadach
καὶ
kai
i
μέθαις,
methais,
pijaństwach,
μὴ
me
nie
κοίταις
koitais
[w] rozpustach9
καὶ
kai
i
ἀσελγείαις,
aselgeiais,
rozwiązłości,
μὴ
me
nie
ἔριδι
eridi
[w] sporach
καὶ
kai
i
ζήλῳ·
zelo;
zazdrości;
ἐνδύσασθε
endysasthe
przywdziejcie
τὸν
ton
[raczej]
Κύριον
Kyrion
Pana
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
Χριστόν,
Christon,
Pomazańca,
καὶ
kai
i
τῆς
tes
[o]
σαρκὸς
sarkos
ciała
πρόνοιαν
pronoian
troski
μὴ
me
nie
ποιεῖσθε
poieisthe
czyńcie [starań]
εἰς
eis
ku
ἐπιθυμίας.
epithymias.
pożądliwości.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.