Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 16


 
Pozdrowienia
δὲ
de
zaś
ὑμῖν
hymin
wam
Φοίβην
Foiben
Febę
τὴν
ten
ἀδελφὴν
adelfen
siostrę
ἡμῶν,
hemon,
naszą,
οὖσαν
usan
będącą
διάκονον
diakonon
diakonem1
τῆς
tes
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia2
τῆς
tes
ἐν
en
w
Κενχρεαῖς,
Kenchreais,
Kenchrach,
αὐτὴν
auten
προσδέξησθε
prozdeksesthe
przyjęlibyście
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ἀξίως
aksios
w sposób godny
τῶν
ton
ἁγίων,
hagion,
świętych,
καὶ
kai
i
παραστῆτε
parastete
stanęlibyście [przy]3
αὐτῇ
aute
niej,
ἐν
en
w
ho
jakiej
ἂν
an
ὑμῶν
hymon
was
χρῄζῃ
chredze
potrzebowałaby
πράγματι·
pragmati;
sprawie,
καὶ
kai
i
γὰρ
gar
bowiem
αὐτὴ
aute
ona
προστάτις
prostatis
patronką4
πολλῶν
pollon
licznych
ἐγενήθη
egenethe
stała się
καὶ
kai
i
ἐμοῦ
emu
mnie
αὐτοῦ.
autu.
samemu.
Πρίσκαν
Priskan
Pryskę
καὶ
kai
i
Ἀκύλαν
Akylan
Akwilę,
τοὺς
tus
συνεργούς
synergus
współpracowników
μου
mu
mych
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusie,
ὑπὲρ
hyper
za
τῆς
tes
ψυχῆς
psyches
duszę
μου
mu
moją
τὸν
ton
ἑαυτῶν
heauton
swojego
τράχηλον
trachelon
karku
ὑπέθηκαν,
hypethekan,
nadstawiali,
οἷς
hois
którym
οὐκ
uk
nie
ἐγὼ
ego
ja
μόνος
monos
jedyny
εὐχαριστῶ
eucharisto
dziękuję,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
πᾶσαι
pasai
wszystkie
αἱ
hai
ἐκκλησίαι
ekklesiai
zgromadzenia
τῶν
ton
[z]
ἐθνῶν,
ethnon,
narodów,
τὴν
ten
[to]
κατ’
kat’
w
οἶκον
oikon
domu
αὐτῶν
auton
ich
ἐκκλησίαν.
ekklesian.
zgromadzenie.
ἀσπάσασθε
aspasasthe
Pozdrówcie
Ἐπαίνετον
Epaineton
Epeneta,
τὸν
ton
ἀγαπητόν
agapeton
umiłowanego
μου,
mu,
mego,
ὅς
hos
który
ἐστιν
estin
jest
ἀπαρχὴ
aparche
pierwociną
τῆς
tes
Ἀσίας
Asias
Azji
εἰς
eis
dla
Χριστόν.
Christon.
Pomazańca.
Μαριάν,
Marian,
Marię,
ἥτις
hetis
która
πολλὰ
polla
wiele
ἐκοπίασεν
ekopiasen
utrudziła się
εἰς
eis
dla
ὑμᾶς.
hymas.
was.
Ἀνδρόνικον
Andronikon
Andronika
καὶ
kai
i
Ἰουνίαν
Iunian
Junię
τοὺς
tus
συγγενεῖς
syngeneis
współpracowników
μου
mu
moich
καὶ
kai
i
συναιχμαλώτους
synaichmalotus
współwięźniów
μου,
mu,
moich,
οἵτινές
hoitines
którzy
εἰσιν
eisin
ἐπίσημοι
episemoi
wybitni
ἐν
en
wśród
τοῖς
tois
ἀποστόλοις,
apostolois,
wysłanników,5
οἳ
hoi
καὶ
kai
i
πρὸ
pro
przede
ἐμοῦ
emu
mną
γέγοναν
gegonan
zaistnieli
ἐν
en
w
Χριστῷ.
Christo.
Pomazańcu.
Ἀμπλιᾶτον
Ampliaton
Ampliata,
τὸν
ton
ἀγαπητόν
agapeton
umiłowanego
μου
mu
mojego
ἐν
en
w
Κυρίῳ.
Kyrio.
Panu.
Οὐρβανὸν
Urbanon
Urbana,
τὸν
ton
συνεργὸν
synergon
współpracownika
ἡμῶν
hemon
naszego
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
καὶ
kai
i
Στάχυν
Stachyn
Stachysa
τὸν
ton
ἀγαπητόν
agapeton
umiłowanego
μου.
mu.
mego.
Ἀπελλῆν
Apellen
Apellesa,
τὸν
ton
δόκιμον
dokimon
wypróbowanego
ἐν
en
w
Χριστῷ.
Christo.
Pomazańcu.
ἀσπάσασθε
aspasasthe
Pozdrówcie
τοὺς
tus
[tych]
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
[domu]
Ἀριστοβούλου.
Aristobulu.
Arystobula.
Ἡρῳδίωνα
Herodiona
Herodiona,
τὸν
ton
συγγενῆ
syngene
rodaka
μου.
mu.
mego.
ἀσπάσασθε
aspasasthe
Pozdrówcie
τοὺς
tus
[tych]
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
[domu]
Ναρκίσσου
Narkissu
Narcyza,
τοὺς
tus
ὄντας
ontas
będących
ἐν
en
w
Κυρίῳ.
Kyrio.
Panu.
Τρύφαιναν
Tryfainan
Tryfenę
καὶ
kai
i
Τρυφῶσαν
Tryfosan
Tryfozę,
τὰς
tas
κοπιώσας
kopiosas
trudziły się
ἐν
en
w
Κυρίῳ.
Kyrio.
Panu.
ἀσπάσασθε
aspasasthe
Pozdrówcie
Περσίδα
Persida
Persydę
τὴν
ten
ἀγαπητήν,
agapeten,
umiłowaną,
ἥτις
hetis
która
πολλὰ
polla
wiele
ἐκοπίασεν
ekopiasen
utrudziła się
ἐν
en
w
Κυρίῳ.
Kyrio.
Panu.
Ῥοῦφον
Rufon
Rufusa,
τὸν
ton
ἐκλεκτὸν
eklekton
wybranego
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μητέρα
metera
matkę
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἐμοῦ.
emu.
moją.
Ἀσύνκριτον,
Asynkriton,
Asynkryta,
Φλέγοντα,
Flegonta,
Flegonta,
Ἑρμῆν,
Hermen,
Hermesa,
Πατρόβαν,
Patroban,
Patroba,
Ἑρμᾶν,
Herman,
Hermasa,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
[tych]
σὺν
syn
z
αὐτοῖς
autois
nimi
ἀδελφούς.
adelfus.
braci.
Φιλόλογον
Filologon
Filologa
καὶ
kai
i
Ἰουλίαν,
Iulian,
Julię,
Νηρέα
Nerea
Nereusza
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἀδελφὴν
adelfen
siostrę
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
Ὀλυμπᾶν,
Olympan,
Olimpasa,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
[tych]
σὺν
syn
z
αὐτοῖς
autois
nimi
πάντας
pantas
wszystkich
ἁγίους.
hagius.
świętych.
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
ἐν
en
w
φιλήματι
filemati
pocałunku
ἁγίῳ.
hagio.
świętym.
ἀσπάζονται
aspadzontai
Pozdrawiają
ὑμᾶς
hymas
was
αἱ
hai
ἐκκλησίαι
ekklesiai
zgromadzenia
πᾶσαι
pasai
wszystkie
τοῦ
tu
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
 
Wezwanie do czujności
δὲ
de
zaś
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
σκοπεῖν
skopein
[by] baczyć
τοὺς
tus
[na tych]
τὰς
tas
[którzy]
διχοστασίας
dichostasias
podziały
καὶ
kai
i
τὰ
ta
σκάνδαλα
skandala
zgorszenia
παρὰ
para
przeciw
τὴν
ten
διδαχὴν
didachen
nauce,
ἣν
hen
której
ὑμεῖς
hymeis
wy
ἐμάθετε
emathete
nauczyliście się
ποιοῦντας,
poiuntas,
― czyniących,
καὶ
kai
i
ἐκκλίνετε
ekklinete
odwróćcie się
ἀπ’
ap’
od
αὐτῶν·
auton;
nich;
γὰρ
gar
bowiem
τοιοῦτοι
toiutoi
tacy
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Χριστῷ
Christo
Pomazańca
οὐ
u
nie [są]
δουλεύουσιν
duleuusin
niewolnikami,
ἀλλὰ
alla
ale
τῇ
te
ἑαυτῶν
heauton
własnego ich
κοιλίᾳ,
koilia,
brzucha,
καὶ
kai
a
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
[pozornie]
χρηστολογίας
chrestologias
miła słowa
καὶ
kai
i
εὐλογίας
eulogias
błogosławieństwa,
ἐξαπατῶσιν
eksapatosin
zwodzą
τὰς
tas
καρδίας
kardias
serca
τῶν
ton
ἀκάκων.
akakon.
niewinnych.
γὰρ
gar
Bowiem
ὑμῶν
hymon
wasze
ὑπακοὴ
hypakoe
posłuszeństwo
εἰς
eis
do
πάντας
pantas
wszystkich
ἀφίκετο·
afiketo;
doszło;
ἐφ’
ef’
przez
ὑμῖν
hymin
was
οὖν
un
więc
χαίρω,
chairo,
raduję się,
θέλω
thelo
chcę
δὲ
de
zaś,
ὑμᾶς
hymas
[abyście] wy
σοφοὺς
sofus
mądrymi
εἶναι
einai
byli
εἰς
eis
ku
τὸ
to
ἀγαθόν,
agathon,
dobremu,
ἀκεραίους
akeraius
czyści
δὲ
de
zaś
εἰς
eis
względem
τὸ
to
κακόν.
kakon.
zła.
δὲ
de
Zaś
Θεὸς
Theos
Bóg
τῆς
tes
εἰρήνης
eirenes
pokoju
συντρίψει
syntripsei
zetrze
τὸν
ton
Σατανᾶν
Satanan
Szatana
ὑπὸ
hypo
pod
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopami
ὑμῶν
hymon
waszymi
ἐν
en
w
τάχει.
tachei.
krótce.
He
χάρις
charis
Łaska
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν.
hymon.
wami.
ὑμᾶς
hymas
was
Τιμόθεος
Timotheos
Tymoteusz
ho
συνεργός
synergos
współpracownik
μου,
mu,
mój,
καὶ
kai
i
Λούκιος
Lukios
Lucjusz
καὶ
kai
i
Ἰάσων
Iason
Jazon
καὶ
kai
i
Σωσίπατρος
Sosipatros
Sozypater,
οἱ
hoi
συγγενεῖς
syngeneis
rodacy
μου.
mu.
moi.
ὑμᾶς
hymas
was
ἐγὼ
ego
ja,
Τέρτιος
Tertios
Tercjusz,
ho
γράψας
grapsas
piszący
τὴν
ten
[ten]
ἐπιστολὴν
epistolen
list
ἐν
en
w
Κυρίῳ.
Kyrio.
Panu.
ὑμᾶς
hymas
was
Γάϊος
Gaios
Gajus,
ho
ξένος
ksenos
goszczący
μου
mu
mnie
καὶ
kai
i
ὅλης
holes
całe
τῆς
tes
ἐκκλησίας.
ekklesias.
zgromadzenie.
ἀσπάζεται
aspadzetai
Pozdrawia
ὑμᾶς
hymas
was
Ἔραστος
Erastos
Erast
ho
οἰκονόμος
oikonomos
zarządca
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta
καὶ
kai
i
Κούαρτος
Kuartos
Kwartus,
ho
ἀδελφός.
adelfos.
brat.
G5485
χάρις
charis
Łaska
G3588
τοῦ
tu
G2962
κυρίου
kyriu
Pana
G2257
ἡμῶν
hemon
naszego
G2424
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
G5547
χριστοῦ
christu
Pomazańca
G3326
μετὰ
meta
z
G3956
πάντων
panton
wszystkimi
G5216
ὑμῶν.
hymon.
wami,
G281
Ἀμήν,]
Amen,]
Amen.]
 
Hymn pochwalny
δὲ
de
zaś
δυναμένῳ
dynameno
który jest w stanie
ὑμᾶς
hymas
was
στηρίξαι
steriksai
utwierdzić
κατὰ
kata
według
τὸ
to
εὐαγγέλιόν
euangelion
dobrej nowiny
μου
mu
mej
καὶ
kai
i
τὸ
to
κήρυγμα
kerygma
ogłaszania
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
κατὰ
kata
według
ἀποκάλυψιν
apokalypsin
objawienia
μυστηρίου
mysteriu
tajemnicy,
χρόνοις
chronois
czasy
αἰωνίοις
aioniois
wieczne
σεσιγημένου,
sesigemenu,
okrytej milczeniem,
δὲ
de
zaś
νῦν
nyn
teraz
διά
dia
przez
τε
te
γραφῶν
grafon
pisma
προφητικῶν
profetikon
prorocze
κατ’
kat’
według
ἐπιταγὴν
epitagen
nakazu
τοῦ
tu
αἰωνίου
aioniu
wiecznego
Θεοῦ
Theu
Boga,
εἰς
eis
ku
ὑπακοὴν
hypakoen
posłuszeństwu
πίστεως
pisteos
wiary
εἰς
eis
we
πάντα
panta
wszystkich
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
narodach,
γνωρισθέντος,
gnoristhentos,
rozpoznana,
σοφῷ
sofo
mądremu
Θεῷ,
Theo,
Bogu,
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ho
he
δόξα
doksa
chwała
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας
aionas
wieki
τῶν
ton
αἰώνων·
aionon;
wieków,
ἀμήν.
amen.
Amen.
G4314
[προς
[pros
[Do
G4514
ρωμαιους
romaius
Rzymian
G1125
εγραφη
egrafe
napisane
G575
απο
apo
z
G2882
κορινθου
korinthu
Koryntu
G1223
δια
dia
przez
G5402
φοιβης
foibes
Febę
G3588
της
tes
G1249
διακονου
diakonu
służebnicę
G3588
της
tes
G1722
εν
en
w
G2747
κεγχρεαις
kenchreais
Kenchrach,
G1577
εκκλησιας.]
ekklesias.]
zgromadzeniu.]6
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.