Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 8


 
Życie w Duchu
ἄρα
ara
więc
νῦν
nyn
teraz
κατάκριμα
katakrima
wyroku potępienia
τοῖς
tois
[dla tych]
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusie.
γὰρ
gar
Bowiem
νόμος
nomos
prawo
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
τῆς
tes
[odnoszące się do]
ζωῆς
zoes
życia
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
ἠλευθέρωσέν
eleutherosen
wyzwoliło
σε
se
cię
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
νόμου
nomu
prawa
τῆς
tes
ἁμαρτίας
hamartias
grzechu
καὶ
kai
i
τοῦ
tu
θανάτου.
thanatu.
śmierci.
γὰρ
gar
Bowiem
ἀδύνατον
adynaton
niemoc
τοῦ
tu
νόμου,
nomu,
Prawa,
ἐν
en
w
ho
której
ἠσθένει
esthenei
było bezsilne
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
σαρκός,
sarkos,
ciało,
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
ἑαυτοῦ
heautu
swego
Υἱὸν
Hyion
Syna
πέμψας
pempsas
posławszy
ἐν
en
w
ὁμοιώματι
homoiomati
podobieństwie
σαρκὸς
sarkos
ciała
ἁμαρτίας
hamartias
grzesznego
καὶ
kai
i
περὶ
peri
za
ἁμαρτίας
hamartias
grzech
κατέκρινεν
katekrinen
potępił
τὴν
ten
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
ἐν
en
w
τῇ
te
σαρκί,
sarki,
ciele,
τὸ
to
δικαίωμα
dikaioma
norma1
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawa
πληρωθῇ
plerothe
wypełniła się
ἐν
en
na
ἡμῖν
hemin
nas,
τοῖς
tois
μὴ
me
nie
κατὰ
kata
według
σάρκα
sarka
ciała
περιπατοῦσιν
peripatusin
chodzących,
ἀλλὰ
alla
ale
κατὰ
kata
według
πνεῦμα.
pneuma.
Ducha.
γὰρ
gar
bowiem
κατὰ
kata
według
σάρκα
sarka
ciała
ὄντες
ontes
będący,
τὰ
ta
τῆς
tes
[według]
σαρκὸς
sarkos
ciała
φρονοῦσιν,
fronusin,
myślą,
οἱ
hoi
[ci]
δὲ
de
zaś
κατὰ
kata
według
πνεῦμα
pneuma
Ducha
τὰ
ta
τοῦ
tu
[o tym co]
πνεύματος.
pneumatos.
Ducha.
γὰρ
gar
Bowiem
φρόνημα
fronema
zamysłem
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
ciała
θάνατος,
thanatos,
śmierć,
τὸ
to
δὲ
de
zaś
φρόνημα
fronema
zamysłem
τοῦ
tu
πνεύματος
pneumatos
Ducha
ζωὴ
zoe
życie
καὶ
kai
i
εἰρήνη.
eirene.
pokój;
τὸ
to
φρόνημα
fronema
zamysł
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
ciała
ἔχθρα
echthra
wrogi
εἰς
eis
względem
Θεόν·
Theon;
Boga;
τῷ
to
γὰρ
gar
bowiem
νόμῳ
nomo
Prawu
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
οὐχ
uch
nie
ὑποτάσσεται,
hypotassetai,
podporządkowuje się,
οὐδὲ
ude
ani
γὰρ
gar
bowiem
δύναται·
dynatai;
może;2
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
σαρκὶ
sarki
ciele
ὄντες
ontes
będący,
Θεῷ
Theo
Bogu
ἀρέσαι
aresai
podobać się
οὐ
u
nie
δύνανται.
dynantai.
są w stanie.
δὲ
de
zaś
οὐκ
uk
nie
ἐστὲ
este
jesteście
ἐν
en
w
σαρκὶ
sarki
ciele,
ἀλλὰ
alla
ale
ἐν
en
w
πνεύματι,
pneumati,
Duchu,
εἴπερ
eiper
jeśli tylko
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
Θεοῦ
Theu
Boga
οἰκεῖ
oikei
mieszka
ἐν
en
w
ὑμῖν.
hymin.
was.
εἰ
ei
Jeśli
δέ
de
zaś
τις
tis
ktoś
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
οὐκ
uk
nie
ἔχει,
echei,
posiada,
οὗτος
hutos
ten
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
δὲ
de
zaś
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἐν
en
w
ὑμῖν,
hymin,
was,
τὸ
to
μὲν
men
[to chociaż]
σῶμα
soma
ciało
νεκρὸν
nekron
martwe
διὰ
dia
przez
ἁμαρτίαν,
hamartian,
grzech,
τὸ
to
δὲ
de
zaś
πνεῦμα
pneuma
duch
ζωὴ
zoe
żywy
διὰ
dia
przez
δικαιοσύνην.
dikaiosynen.
usprawiedliwienie.3
δὲ
de
zaś
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch,
τοῦ
tu
[który]
ἐγείραντος
egeirantos
wzbudził
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
ἐκ
ek
z
νεκρῶν
nekron
martwych
οἰκεῖ
oikei
mieszka
ἐν
en
w
ὑμῖν,
hymin,
was,
ho
[Ten, który]
ἐγείρας
egeiras
wzbudzi
ἐκ
ek
z
νεκρῶν
nekron
martwych
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa,
ζωοποιήσει
zoopoiesei
ożywi
καὶ
kai
i
τὰ
ta
θνητὰ
thneta
śmiertelne
σώματα
somata
ciała
ὑμῶν
hymon
wasze
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
ἐνοικοῦντος
enoikuntos
zamieszkującego
αὐτοῦ
autu
Jego
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
ἐν
en
w
ὑμῖν.
hymin.
was.
οὖν,
un,
więc,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
ὀφειλέται
ofeiletai
dłużnikami
ἐσμέν,
esmen,
jesteśmy,
οὐ
u
nie
τῇ
te
σαρκὶ
sarki
ciała,
τοῦ
tu
[aby]
κατὰ
kata
według
σάρκα
sarka
ciała
ζῆν.
zen.
żyć.
γὰρ
gar
bowiem
κατὰ
kata
według
σάρκα
sarka
ciała
ζῆτε,
zete,
żyjecie,
μέλλετε
mellete
macie
ἀποθνήσκειν·
apothneskein;
umrzeć;4
εἰ
ei
jeśli
δὲ
de
zaś
πνεύματι
pneumati
Duchem
τὰς
tas
πράξεις
prakseis
uczynki
τοῦ
tu
σώματος
somatos
ciała
θανατοῦτε,
thanatute,
uśmiercacie,
ζήσεσθε.
zesesthe.
żyć będziecie.
γὰρ
gar
bowiem
Πνεύματι
Pneumati
Duchem
Θεοῦ
Theu
Boga
ἄγονται,
agontai,
są prowadzeni,
οὗτοι
hutoi
ci
υἱοί
hyioi
synami
εἰσιν
eisin
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem
ἐλάβετε
elabete
wzięliście
πνεῦμα
pneuma
Ducha
δουλείας
duleias
niewoli
πάλιν
palin
znowu
εἰς
eis
ku
φόβον,
fobon,
lękowi,
ἀλλὰ
alla
ale
ἐλάβετε
elabete
wzięliście
πνεῦμα
pneuma
Ducha
υἱοθεσίας,
hyiothesias,
usynowienia,5
ἐν
en
w
ho
którym
κράζομεν
kradzomen
wołamy:
Ἀββᾶ
Abba
Abba
ho
Πατήρ.
Pater.
Ojcze!
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
συνμαρτυρεῖ
synmartyrei
współświadczy
τῷ
to
[z]
πνεύματι
pneumati
duchem
ἡμῶν
hemon
naszym,
ὅτι
hoti
że
ἐσμὲν
esmen
jesteśmy
τέκνα
tekna
dzieci
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
δὲ
de
zaś
τέκνα,
tekna,
dziećmi,
καὶ
kai
i
κληρονόμοι·
kleronomoi;
dziedzicami;
κληρονόμοι
kleronomoi
dziedzicami
μὲν
men
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
συνκληρονόμοι
synkleronomoi
współdziedzicami
δὲ
de
zaś
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
εἴπερ
eiper
jeśli rzeczywiście
συνπάσχομεν
synpaschomen
współcierpimy,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
συνδοξασθῶμεν.
syndoksasthomen.
zostalibyśmy współuwielbieni.6
 
Chwała, która ma się objawić
γὰρ
gar
bowiem,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
ἄξια
aksia
znaczą nic
τὰ
ta
παθήματα
pathemata
cierpienia
τοῦ
tu
[w]
νῦν
nyn
teraźniejszym
καιροῦ
kairu
czasie
πρὸς
pros
względem
τὴν
ten
μέλλουσαν
mellusan
mającej nastąpić
δόξαν
doksan
chwały,
ἀποκαλυφθῆναι
apokalyfthenai
[która ma] zostać objawiona
εἰς
eis
w
ἡμᾶς.
hemas.
nas.
γὰρ
gar
Bowiem
ἀποκαραδοκία
apokaradokia
z tęsknotą
τῆς
tes
κτίσεως
ktiseos
stworzenie
τὴν
ten
ἀποκάλυψιν
apokalypsin
objawienia
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἀπεκδέχεται.
apekdechetai.
oczekuje.
γὰρ
gar
Bowiem
ματαιότητι
mataioteti
marności7
he
κτίσις
ktisis
stworzenie
ὑπετάγη,
hypetage,
zostało poddane,
οὐχ
uch
nie
ἑκοῦσα,
hekusa,
z własnej chęci,8
ἀλλὰ
alla
ale
διὰ
dia
przez
τὸν
ton
[Tego]
ὑποτάξαντα,
hypotaksanta,
który poddał,
ἐφ’
ef’
w
ἑλπίδι
helpidi
nadziei,
καὶ
kai
i
αὐτὴ
aute
to
he
κτίσις
ktisis
stworzenie
ἐλευθερωθήσεται
eleutherothesetai
zostanie wyzwolone
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
δουλείας
duleias
niewoli
τῆς
tes
φθορᾶς
fthoras
zniszczenia
εἰς
eis
ku
τὴν
ten
ἐλευθερίαν
eleutherian
wolności
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
τῶν
ton
τέκνων
teknon
dzieci
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem,
ὅτι
hoti
że
πᾶσα
pasa
wszelkie
he
κτίσις
ktisis
stworzenie
συνστενάζει
synstenadzei
razem jęczy
καὶ
kai
i
συνωδίνει
synodinei
wspólnie znosi mękę
ἄχρι
achri
aż do
τοῦ
tu
νῦν·
nyn;
teraz;
μόνον
monon
jedynie
δέ,
de,
zaś,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
sami
τὴν
ten
ἀπαρχὴν
aparchen
pierwocinę
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
ἔχοντες
echontes
mając
ἡμεῖς
hemeis
my
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
sami
ἐν
en
w
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
στενάζομεν,
stenadzomen,
jęczymy,
υἱοθεσίαν
hyiothesian
usynowienia
ἀπεκδεχόμενοι,
apekdechomenoi,
oczekując,
τὴν
ten
ἀπολύτρωσιν
apolytrosin
odkupienia
τοῦ
tu
σώματος
somatos
ciała
ἡμῶν.
hemon.
naszego.
γὰρ
gar
Bowiem
ἐλπίδι
elpidi
[w] nadziei
ἐσώθημεν·
esothemen;
zostaliśmy zbawieni;
ἐλπὶς
elpis
nadzieja
δὲ
de
zaś
βλεπομένη
blepomene
która jest ukazana
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐλπίς·
elpis;
nadzieją;
ho
[Czy]
γὰρ
gar
bowiem
βλέπει
blepei
widzi
τις,
tis,
―,
τί
ti
kto
ἐλπίζει;
elpidzei;
[ma] nadzieję?
δὲ
de
zaś
ho
οὐ
u
nie
βλέπομεν
blepomen
widzimy
ἐλπίζομεν,
elpidzomen,
mamy nadzieję,
δι’
di’
przez
ὑπομονῆς
hypomones
wytrwałość
ἀπεκδεχόμεθα.
apekdechometha.
wyczekujemy.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
συναντιλαμβάνεται
synantilambanetai
wspiera
τῇ
te
ἀσθενείᾳ
astheneia
niemoc
ἡμῶν·
hemon;
naszą,
τὸ
to
γὰρ
gar
bowiem
τί
ti
[o] co
προσευξώμεθα
proseuksometha
pomodlić się
καθὸ
katho
jak
δεῖ
dei
trzeba
οὐκ
uk
nie
οἴδαμεν,
oidamen,
wiemy,
ἀλλὰ
alla
ale
αὐτὸ
auto
sam
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
ὑπερεντυγχάνει
hyperentynchanei
wstawia się
στεναγμοῖς
stenagmois
westchnieniami
ἀλαλήτοις·
alaletois;
niewyrażonym słowami.
δὲ
de
Zaś
ἐραυνῶν
eraunon
badający
τὰς
tas
καρδίας
kardias
serca
οἶδεν
oiden
wie
τί
ti
co
τὸ
to
[jest]
φρόνημα
fronema
zamysłem
τοῦ
tu
Πνεύματος,
Pneumatos,
Ducha,
ὅτι
hoti
gdyż
κατὰ
kata
według
Θεὸν
Theon
Boga
ἐντυγχάνει
entynchanei
wstawia się
ὑπὲρ
hyper
za
ἁγίων.
hagion.
świętych.
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
τοῖς
tois
ἀγαπῶσιν
agaposin
miłującym
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
πάντα
panta
wszystko
συνεργεῖ
synergei
współdziała
εἰς
eis
ku
ἀγαθόν,
agathon,
dobremu,
τοῖς
tois
κατὰ
kata
według
πρόθεσιν
prothesin
wcześniejszego ustanowienia
κλητοῖς
kletois
powołanymi
οὖσιν.
usin.
będąc.
οὓς
hus
których
προέγνω,
proegno,
wcześniej poznał,
καὶ
kai
i
προώρισεν
proorisen
przeznaczył
συμμόρφους
symmorfus
podobnymi być
τῆς
tes
εἰκόνος
eikonos
obrazowi
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
εἰς
eis
aby
τὸ
to
εἶναι
einai
był
αὐτὸν
auton
On
πρωτότοκον
prototokon
pierworodnym
ἐν
en
dla
πολλοῖς
pollois
wielu
ἀδελφοῖς·
adelfois;
braci;
δὲ
de
zaś
προώρισεν,
proorisen,
przeznaczył,
τούτους
tutus
tych
καὶ
kai
i
ἐκάλεσεν·
ekalesen;
wezwał;
καὶ
kai
i
οὓς
hus
których
ἐκάλεσεν,
ekalesen,
wezwał,
τούτους
tutus
tych
καὶ
kai
i
ἐδικαίωσεν·
edikaiosen;
uznał za sprawiedliwych;
οὓς
hus
których
δὲ
de
zaś
ἐδικαίωσεν,
edikaiosen,
uznał za sprawiedliwych,
τούτους
tutus
tych
καὶ
kai
i
ἐδόξασεν.
edoksasen.
otoczył chwałą.9
 
Miłość Boga
οὖν
un
więc
ἐροῦμεν
erumen
powiemy
πρὸς
pros
na
ταῦτα;
tauta;
to?
εἰ
ei
Jeśli
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ὑπὲρ
hyper
za
ἡμῶν,
hemon,
nami,
τίς
tis
kto
καθ’
kath’
przeciw
ἡμῶν;
hemon;
nam?
γε
ge
τοῦ
tu
ἰδίου
idiu
Swojego
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
οὐκ
uk
nie
ἐφείσατο,
efeisato,
oszczędził,
ἀλλὰ
alla
ale
ὑπὲρ
hyper
za
ἡμῶν
hemon
nas
πάντων
panton
wszystkich
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτόν,
auton,
Go,
πῶς
pos
jakże
οὐχὶ
uchi
nie
καὶ
kai
i
σὺν
syn
razem z
αὐτῷ
auto
Nim
τὰ
ta
πάντα
panta
wszystko
ἡμῖν
hemin
nam
χαρίσεται;
charisetai;
podaruje?
ἐγκαλέσει
enkalesei
będzie oskarżał
κατὰ
kata
przeciw
ἐκλεκτῶν
eklekton
wybranym
Θεοῦ;
Theu;
Boga?
Θεὸς
Theos
Bóg
ho
[przecież]
δικαιῶν·
dikaion;
uznaje za sprawiedliwych.10
ho
κατακρινῶν;
katakrinon;
będzie potępiać?
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ho
ἀποθανών,
apothanon,
który umarł,
μᾶλλον
mallon
więcej
δὲ
de
zaś
ἐγερθείς,
egertheis,
wzbudzony,
ὅς
hos
który
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
po
δεξιᾷ
deksia
prawej [stronie]
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ὃς
hos
[Tym jest] który