Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Filipian
(Προς Φιλιππησίους)

Rozdział 2


 
Jedność i pokora
τις
tis
jakaś
οὖν
un
więc
παράκλησις
paraklesis
zachęta
ἐν
en
w
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcu,
εἴ
ei
jeśli
τι
ti
jakieś
παραμύθιον
paramythion
pocieszenie
ἀγάπης,
agapes,
miłości,
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
jakaś
κοινωνία
koinonia
wspólnota
Πνεύματος,
Pneumatos,
Ducha,
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
jakaś
σπλάγχνα
splanchna
serdeczność
καὶ
kai
i
οἰκτιρμοί,
oiktirmoi,
miłosierdzie,
μου
mu
mojej
τὴν
ten
χαρὰν
charan
radości,
ἵνα
hina
aby
τὸ
to
to
αὐτὸ
auto
samo
φρονῆτε,
fronete,
myslelibyście,
τὴν
ten
αὐτὴν
auten
samą
ἀγάπην
agapen
miłość
ἔχοντες,
echontes,
miejcie,
σύνψυχοι,
synpsychoi,
wspólną duszę,
τὸ
to
ἓν
hen
jedno
φρονοῦντες,
fronuntes,
myśląc,
κατ’
kat’
dla
ἐριθείαν
eritheian
sporów
μηδὲ
mede
i nie
κατὰ
kata
dla
κενοδοξίαν,
kenodoksian,
próżnej chwały,
ἀλλὰ
alla
ale
τῇ
te
[z]
ταπεινοφροσύνῃ
tapeinofrosyne
pokorą
ἀλλήλους
allelus
innych
ἡγούμενοι
hegumenoi
uważając za
ὑπερέχοντας
hyperechontas
wyższymi
ἑαυτῶν,
heauton,
od siebie,
τὰ
ta
ἑαυτῶν
heauton
swojego
ἕκαστοι
hekastoi
każdy
σκοποῦντες,
skopuntes,
doglądając,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἑτέρων
heteron
drugich
ἕκαστοι.
hekastoi.
każdy.
 
Hymn - Chrystusowy przykład człowieczeństwa
φρονεῖτε
froneite
myście
ἐν
en
wśród
ὑμῖν
hymin
was,
ho
co
καὶ
kai
i
ἐν
en
[było] w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusie,
ἐν
en
w
μορφῇ
morfe
postaci
Θεοῦ
Theu
Boga
ὑπάρχων
hyparchon
będąc,
οὐχ
uch
nie
ἁρπαγμὸν
harpagmon
poczytywał za zdobycz1
ἡγήσατο
hegesato
uznając [sobie]
τὸ
to
εἶναι
einai
być
ἴσα
isa
równym
Θεῷ,
Theo,
Bogu,
ἑαυτὸν
heauton
samego siebie
ἐκένωσεν
ekenosen
wyrzekł się,2
μορφὴν
morfen
postać
δούλου
dulu
sługi
λαβών,
labon,
wziąwszy,
ἐν
en
w
ὁμοιώματι
homoiomati
podobieństwie
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
γενόμενος·
genomenos;
stawszy się;
καὶ
kai
a
σχήματι
schemati
[w] postaci
εὑρεθεὶς
heuretheis
znaleziony
ὡς
hos
jako
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἑαυτὸν
heauton
samego siebie,
γενόμενος
genomenos
stawszy się
ὑπήκοος
hypekoos
posłuszny
μέχρι
mechri
aż do
θανάτου,
thanatu,
śmierci,
θανάτου
thanatu
śmierci
δὲ
de
zaś
σταυροῦ.
stauru.
krzyża.
καὶ
kai
i
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
αὐτὸν
auton
Jego
ὑπερύψωσεν,
hyperypsosen,
wywyższył
καὶ
kai
i
ἐχαρίσατο
echarisato
obdarzył
αὐτῷ
auto
Jego
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
τὸ
to
ὑπὲρ
hyper
ponad
πᾶν
pan
wszystkie
ὄνομα,
onoma,
imiona,
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματι
onomati
imieniu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
πᾶν
pan
każde
γόνυ
gony
kolano
κάμψῃ
kampse
zgieło się
ἐπουρανίων
epuranion
niebiańskich
καὶ
kai
i
ἐπιγείων
epigeion
ziemskich
καὶ
kai
i
καταχθονίων,
katachthonion,
podziemnych,
πᾶσα
pasa
wszelki
γλῶσσα
glossa
język
ἐξομολογήσηται
eksomologesetai
wyznałby,3
ὅτι
hoti
że
ΚΥΡΙΟΣ
KYRIOS
PANEM
ΙΗΣΟΥΣ
IESUS
JEZUS
ΧΡΙΣΤΟΣ
ChRISTOS
POMAZANIEC
εἰς
eis
ku
δόξαν
doksan
chwale
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρός.
Patros.
Ojca.
 
Posłuszeństwo na wzór Chrystusa
ἀγαπητοί
agapetoi
ukochani
μου,
mu,
moi,
καθὼς
kathos
tak jak
πάντοτε
pantote
zawsze 
ὑπηκούσατε,
hypekusate,
byliście posłuszni,
μὴ
me
nie
ὡς
hos
jak
ἐν
en
w
τῇ
te
παρουσίᾳ
parusia
obecności
μου
mu
mojej
μόνον
monon
jedynie,
ἀλλὰ
alla
ale
νῦν
nyn
teraz
πολλῷ
pollo
wiele
μᾶλλον
mallon
bardziej
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀπουσίᾳ
apusia
nieobecności
μου,
mu,
mojej,
μετὰ
meta
z
φόβου
fobu
bojaźnią
καὶ
kai
i
τρόμου
tromu
drżeniem
τὴν
ten
ἑαυτῶν
heauton
swoje
σωτηρίαν
soterian
zbawienie
κατεργάζεσθε·
katergadzesthe;
wypracowujcie;4
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
ho
ἐνεργῶν
energon
działający
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
καὶ
kai
i
τὸ
to
θέλειν
thelein
chcenie
καὶ
kai
i
τὸ
to
ἐνεργεῖν
energein
wykonanie
ὑπὲρ
hyper
[we wszelkiej]5
τῆς
tes
εὐδοκίας.
eudokias.
dobrej woli.
ποιεῖτε
poieite
czyńcie
χωρὶς
choris
bez
γογγυσμῶν
gongysmon
szemrania
καὶ
kai
i
διαλογισμῶν,
dialogismon,
sporów,
γένησθε
genesthe
stalibyście się
ἄμεμπτοι
amemptoi
nienagannymi
καὶ
kai
i
ἀκέραιοι,
akeraioi,
szczerymi,
τέκνα
tekna
dziećmi
Θεοῦ
Theu
Boga
ἄμωμα
amoma
niewinnymi
μέσον,
meson,
pośród
γενεᾶς
geneas
pokolenia
σκολιᾶς
skolias
wypaczonego
καὶ
kai
i
διεστραμμένης
diestrammenes
przewrotnego6
ἐν
en
w
οἷς
hois
których
φαίνεσθε
fainesthe
świecicie
ὡς
hos
jak
φωστῆρες
fosteres
światła
ἐν
en
na
κόσμῳ,
kosmo,
świecie,
ζωῆς
zoes
życia
ἐπέχοντες,
epechontes,
trzymając,
εἰς
eis
ku
καύχημα
kauchema
chlubie
ἐμοὶ
emoi
mojej
εἰς
eis
w
ἡμέραν
hemeran
dniu
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
εἰς
eis
na
κενὸν
kenon
próżno
ἔδραμον
edramon
biegłem
οὐδὲ.
ude.
ani
εἰς
eis
na
κενὸν
kenon
próżno
ἐκοπίασα
ekopiasa
pracowałem.7
εἰ
ei
jeśli
καὶ
kai
i
σπένδομαι
spendomai
[jestem] wylewany
ἐπὶ
epi
na
τῇ
te
θυσίᾳ
thysia
ofiarę
καὶ
kai
i
λειτουργίᾳ
leiturgia
publiczną służbę
τῆς
tes
πίστεως
pisteos
wiary
ὑμῶν,
hymon,
waszej,
χαίρω
chairo
raduję się
καὶ
kai
i
συνχαίρω
synchairo
współraduję się
πᾶσιν
pasin
[z] wszystkimi
ὑμῖν·
hymin;
wami;
δὲ
de
zaś
αὐτὸ
auto
[jak] ja
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
χαίρετε
chairete
radujcie się
καὶ
kai
i
συνχαίρετέ
synchairete
współradujcie
μοι.
moi.
[ze] mną.
 
Słowo o Tymoteuszu i Epafrodytosie
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie,
Τιμόθεον
Timotheon
Tymoteusza
ταχέως
tacheos
wkrótce
πέμψαι
pempsai
posłać
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἵνα
hina
abym
κἀγὼ
kago
i ja
εὐψυχῶ
eupsycho
był dobrej myśli,
γνοὺς
gnus
poznawszy
τὰ
ta
[co]
περὶ
peri
u
ὑμῶν.
hymon.
was [się dzieje].
γὰρ
gar
bowiem
ἔχω
echo
[nie] mam
ἰσόψυχον,
isopsychon,
podobnie myślącego,
ὅστις
hostis
kto
γνησίως
gnesios
szczerze
τὰ
ta
περὶ
peri
około
ὑμῶν
hymon
was
μεριμνήσει·
merimnesei;
będzie dbać;
πάντες
pantes
wszyscy
γὰρ
gar
bowiem
τὰ
ta
ἑαυτῶν
heauton
swojego
ζητοῦσιν,
zetusin,
szukają,
οὐ
u
nie
τὰ
ta
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusa.
δὲ
de
Zaś
δοκιμὴν
dokimen
doświadczenie
αὐτοῦ
autu
jego
γινώσκετε,
ginoskete,
znacie,
ὅτι
hoti
że
ὡς
hos
jak
πατρὶ
patri
ojcu
τέκνον
teknon
dziecko,
σὺν
syn
ze
ἐμοὶ
emoi
mną
ἐδούλευσεν
eduleusen
służył
εἰς
eis
dla
τὸ
to
εὐαγγέλιον.
euangelion.
dobrej nowiny.
μὲν
men
οὖν
un
więc
ἐλπίζω
elpidzo
mam nadzieję
πέμψαι
pempsai
posłać,
ὡς
hos
jak
ἂν
an
ἀφίδω
afido
zobaczę
τὰ
ta
[co]
περὶ
peri
ze
ἐμὲ
eme
mną [będzie],
ἐξαυτῆς·
eksautes;
natychmiast;
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
sam
ταχέως
tacheos
szybko
ἐλεύσομαι.
eleusomai.
przyjdę.
δὲ
de
zaś
ἡγησάμην
hegesamen
uznałem
Ἐπαφρόδιτον
Epafroditon
Epafrodytosa
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
καὶ
kai
i
συνεργὸν
synergon
współpracownika
καὶ
kai
i
συνστρατιώτην
synstratioten
współbojownika
μου,
mu,
mego,
ὑμῶν
hymon
waszego
δὲ
de
zaś
ἀπόστολον
apostolon
wysłannika
καὶ
kai
i
λειτουργὸν
leiturgon
publicznego sługę
τῆς
tes
χρείας
chreias
potrzeby
μου,
mu,
mej,
πέμψαι
pempsai
posłać
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἐπιποθῶν
epipothon
stęskniony
ἦν
en
był
πάντας
pantas
wszystkich
ὑμᾶς,
hymas,
was,
καὶ
kai
i
ἀδημονῶν,
ademonon,
zaniepokojonym będąc,
διότι
dioti
dlatego, że
ἠκούσατε
ekusate
usłyszeliściem,
ὅτι
hoti
że
ἠσθένησεν.
esthenesen.
zachorował.
γὰρ
gar
bowiem
ἠσθένησεν
esthenesen
zachorował [tak, że]
παραπλήσιον
paraplesion
niemal blisko
θανάτῳ·
thanato;
śmierci [był].
ἀλλὰ
alla
Ale
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἠλέησεν
eleesen
zlitował się
αὐτόν,
auton,
mu,
οὐκ
uk
nie
αὐτὸν
auton
jego
δὲ
de
zaś
μόνον
monon
jedynie,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
ἐμέ,
eme,
mnie,
ἵνα
hina
abym
μὴ
me
nie
λύπην
lypen
smutek
ἐπὶ
epi
za
λύπην
lypen
smutkiem
σχῶ.
scho.
miał.
οὖν
un
więc
ἔπεμψα
epempsa
posłałem
αὐτὸν,
auton,
go,
ἵνα
hina
aby
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
αὐτὸν
auton
go
πάλιν
palin
znów,
χαρῆτε
charete
rozradowalibyście się
κἀγὼ
kago
i ja
ἀλυπότερος
alypoteros
mniej smutny
ὦ.
o.
byłbym.
οὖν
un
więc
αὐτὸν
auton
go
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
μετὰ
meta
z
πάσης
pases
wszelką
χαρᾶς,
charas,
radością,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
τοιούτους
toiutus
takich
ἐντίμους
entimus
[jako] cennych
ἔχετε,
echete,
miejscie,
διὰ
dia
dla
τὸ
to
ἔργον
ergon
dzieła
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
μέχρι
mechri
aż do
θανάτου
thanatu
śmierci
ἤγγισεν
engisen
zbliżył się,
παραβολευσάμενος
paraboleusamenos
narażywszy
τῇ
te
ψυχῇ,
psyche,
duszę,
ἵνα
hina
aby
ἀναπληρώσῃ
anaplerose
wypełniłby
τὸ
to
ὑμῶν
hymon
waszego
ὑστέρημα
hysterema
brak
τῆς
tes
πρός
pros
względem
με
me
mnie
λειτουργίας.
leiturgias.
publicznego dzieła.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.