Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

II List do Tymoteusza
(Προς Τιμόθεον Β')

Rozdział 3


 
Rady na dni ostateczne
δὲ
de
zaś
γίνωσκε,
ginoske,
wiedz,
ὅτι
hoti
że
ἐν
en
w
ἐσχάταις
eschatais
ostatnich
ἡμέραις
hemerais
dniach
ἐνστήσονται
enstesontai
nastaną
καιροὶ
kairoi
czasy
χαλεποί·
chalepoi;
niebezpieczne,1
γὰρ
gar
bowiem
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
φίλαυτοι,
filautoi,
kochający samych siebie,2
φιλάργυροι,
filargyroi,
kochający pieniądze,3
ἀλαζόνες,
aladzones,
chełpliwi,4
ὑπερήφανοι,
hyperefanoi,
pyszni,5
βλάσφημοι,
blasfemoi,
bluźnierczy,6
γονεῦσιν
goneusin
rodzicom
ἀπειθεῖς,
apeitheis,
nieposłuszni,
ἀχάριστοι,
acharistoi,
niewdzięczni,
ἀνόσιοι,
anosioi,
nieświętobliwi,7
ἄσπονδοι,
aspondoi,
nieprzejednani,9
διάβολοι,
diaboloi,
oszczerczy,10
ἀκρατεῖς,
akrateis,
niepohamowani,11
ἀνήμεροι,
anemeroi,
nieoswojeni,12
ἀφιλάγαθοι,
afilagathoi,
niekochający tego co dobre,13
προπετεῖς,
propeteis,
bezmyślni,14
τετυφωμένοι,
tetyfomenoi,
nadęci,15
φιλήδονοι
filedonoi
kochający przyjemności
μᾶλλον
mallon
więcej
e
niż
φιλόθεοι,
filotheoi,
kochający Boga,
μόρφωσιν
morfosin
pozór16
εὐσεβείας
eusebeias
pobożności
τὴν
ten
δὲ
de
zaś
δύναμιν
dynamin
mocy
αὐτῆς
autes
jej
ἠρνημένοι·
ernemenoi;
którzy wypierają się;
καὶ
kai
i
τούτους
tutus
[od] tych
ἀποτρέπου.
apotrepu.
odwracaj się.17
τούτων
tuton
tych
γάρ
gar
bowiem
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
ἐνδύνοντες
endynontes
wślizgujący się
εἰς
eis
do
τὰς
tas
οἰκίας
oikias
domów
καὶ
kai
i
αἰχμαλωτίζοντες
aichmalotidzontes
zniewalający
γυναικάρια
gynaikaria
kobietki
σεσωρευμένα
sesoreumena
przytłoczone stertą18
ἁμαρτίαις,
hamartiais,
grzechów,
ἀγόμενα
agomena
prowadzone
ἐπιθυμίαις
epithymiais
pożądaniami
ποικίλαις,
poikilais,
różnymi,
μανθάνοντα
manthanonta
uczące się
καὶ
kai
a
μηδέποτε
medepote
nigdy
εἰς
eis
do
ἐπίγνωσιν
epignosin
poznania
ἀληθείας
aletheias
prawdy
ἐλθεῖν
elthein
przyjść
δυνάμενα.
dynamena.
[nie] mogące.
τρόπον
tropon
podobnie
δὲ
de
zaś [jak]
Ἰάννης
Iannes
Jannes
καὶ
kai
i
Ἰαμβρῆς
Iambres
Jambres19
ἀντέστησαν
antestesan
przeciwstawili się
Μωϋσεῖ,
Moysei,
Mojżeszowi,
οὕτως
hutos
tak
καὶ
kai
i
οὗτοι
hutoi
ci
ἀνθίστανται
anthistantai
przeciwstawiają się
τῇ
te
ἀληθείᾳ,
aletheia,
prawdzie,
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
κατεφθαρμένοι
kateftharmenoi
o zdeprawowanym20
τὸν
ton
νοῦν,
nun,
umyśle,
ἀδόκιμοι
adokimoi
niewypróbowani21
περὶ
peri
co do
τὴν
ten
πίστιν.
pistin.
wiary.
οὐ
u
nie
προκόψουσιν
prokopsusin
nie posuną się naprzód22
ἐπὶ
epi
do
πλεῖον·
pleion;
większego;23
he
γὰρ
gar
gdyż
ἄνοια
anoia
głupota
αὐτῶν
auton
ich
ἔκδηλος
ekdelos
jawna
ἔσται
estai
będzie
πᾶσιν,
pasin,
wszystkim,
ὡς
hos
jak
καὶ
kai
i
he
ἐκείνων
ekeinon
tamtym
ἐγένετο.
egeneto.
stała się.
 
Wartość apostolskiego przykładu i znajomości natchnionych Pism
δὲ
de
zaś
παρηκολούθησάς
parekoluthesas
podążyłeś za
μου
mu
τῇ
te
διδασκαλίᾳ,
didaskalia,
nauką,
τῇ
te
ἀγωγῇ,
agoge,
postępowaniem,24
τῇ
te
προθέσει,
prothesei,
postanowieniem,
τῇ
te
πίστει,
pistei,
wiarą,
τῇ
te
μακροθυμίᾳ,
makrothymia,
cierpliwością,25
τῇ
te
ἀγάπῃ,
agape,
miłością,
τῇ
te
ὑπομονῇ,
hypomone,
wytrwałością,
διωγμοῖς,
diogmois,
prześladowaniami,
τοῖς
tois
παθήμασιν,
pathemasin,
cierpieniami,
οἷά
hoia
jakie
μοι
moi
mi
ἐγένετο
egeneto
stały się
ἐν
en
w
Ἀντιοχείᾳ,
Antiocheia,
Antiochii,
ἐν
en
w
Ἰκονίῳ,
Ikonio,
Ikonium,
ἐν
en
w
Λύστροις·
Lystrois;
Listrze,
οἵους
hoius
jakie
διωγμοὺς
diogmus
prześladowania
ὑπήνεγκα,
hypenenka,
wytrzymałem,
καὶ
kai
i
ἐκ
ek
πάντων
panton
wszelkich
με
me
mnie
ἐρύσατο
erysato
wyratował
ho
Κύριος.
Kyrios.
Pan.
πάντες
pantes
wszyscy
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
θέλοντες
thelontes
zamierzający26
ζῆν
zen
żyć
εὐσεβῶς
eusebos
pobożnie
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
διωχθήσονται.
diochthesontai.
będą prześladowani.
δὲ
de
zaś
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie
καὶ
kai
i
γόητες
goetes
zwodziciele
προκόψουσιν
prokopsusin
będą posuwać się naprzód
ἐπὶ
epi
do
τὸ
to
χεῖρον,
cheiron,
gorszego,
πλανῶντες
planontes
błądzący
καὶ
kai
i
πλανώμενοι.
planomenoi.
dający się wprowadzać w błąd.
δὲ
de
zaś
μένε
mene
trwaj27
ἐν
en
w
οἷς
hois
których
ἔμαθες
emathes
nauczyłeś się
καὶ
kai
i
ἐπιστώθης,
epistothes,
uznałeś za godne zaufania,28
εἰδὼς
eidos
wiedząc29
παρὰ
para
od
τίνων
tinon
kogo
ἔμαθες,
emathes,
nauczyłeś się,
ὅτι
hoti
że
ἀπὸ
apo
od
βρέφους
brefus
niemowlęctwa30
ἱερὰ
hiera
święte31
γράμματα
grammata
pisma32
οἶδας,
oidas,
znasz,
τὰ
ta
δυνάμενά
dynamena
mogące
σε
se
ciebie
σοφίσαι
sofisai
uczynić mądrym
εἰς
eis
ku
σωτηρίαν
soterian
zbawieniu
διὰ
dia
przez
πίστεως
pisteos
wiarę
τῆς
tes
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańca
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusa.
γραφὴ
grafe
pismo33
θεόπνευστος
theopneustos
tchnięte Bogiem34
καὶ
kai
i
ὠφέλιμος
ofelimos
przydatne
πρὸς
pros
do
διδασκαλίαν,
didaskalian,
nauki,
πρὸς
pros
do
ἐλεγμόν,
elegmon,
udowadniania,
πρὸς
pros
do
ἐπανόρθωσιν,
epanorthosin,
poprawy,
πρὸς
pros
do
παιδείαν
paideian
karcenia
τὴν
ten
ἐν
en
w
δικαιοσύνῃ,
dikaiosyne,
prawości,
ἄρτιος
artios
wydoskonalony35
e
byłby
ho
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiek,
πρὸς
pros
do
πᾶν
pan
wszelkiego
ἔργον
ergon
czynu
ἀγαθὸν
agathon
dobrego
ἐξηρτισμένος.
eksertismenos.
wyposażony.36
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.