Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Hebrajczyków
(Προς Εβραίους)

Rozdział 10


γὰρ
gar
ἔχων
echon
ho
νόμος
nomos
τῶν
ton
μελλόντων
mellonton
ἀγαθῶν,
agathon,
οὐκ
uk
αὐτὴν
auten
τὴν
ten
εἰκόνα
eikona
τῶν
ton
πραγμάτων,
pragmaton,
κατ’
kat’
ἐνιαυτὸν
eniauton
ταῖς
tais
αὐταῖς
autais
θυσίαις
thysiais
ἃς
has
προσφέρουσιν
prosferusin
εἰς
eis
τὸ
to
διηνεκὲς
dienekes
οὐδέποτε
udepote
δύναται
dynatai
τοὺς
tus
προσερχομένους
proserchomenus
τελειῶσαι·
teleiosai;
οὐκ
uk
ἂν
an
ἐπαύσαντο
epausanto
προσφερόμεναι,
prosferomenai,
διὰ
dia
τὸ
to
μηδεμίαν
medemian
ἔχειν
echein
ἔτι
eti
συνείδησιν
syneidesin
ἁμαρτιῶν
hamartion
τοὺς
tus
λατρεύοντας
latreuontas
ἅπαξ
hapaks
κεκαθαρισμένους;
kekatharismenus;
ἐν
en
αὐταῖς
autais
ἀνάμνησις
anamnesis
ἁμαρτιῶν
hamartion
κατ’
kat’
ἐνιαυτόν·
eniauton;
γὰρ
gar
αἷμα
haima
ταύρων
tauron
καὶ
kai
τράγων
tragon
ἀφαιρεῖν
afairein
ἁμαρτίας.
hamartias.
εἰσερχόμενος
eiserchomenos
εἰς
eis
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
λέγει
legei
Θυσίαν
Thysian
καὶ
kai
προσφορὰν
prosforan
οὐκ
uk
ἠθέλησας,
ethelesas,
σῶμα
soma
δὲ
de
κατηρτίσω
katertiso
μοι·
moi;
εἶπον
eipon
Ἰδοὺ
Idu
ἥκω,
heko,
ἐν
en
κεφαλίδι
kefalidi
βιβλίου
bibliu
γέγραπται
gegraptai
περὶ
peri
ἐμοῦ,
emu,
τοῦ
tu
ποιῆσαι
poiesai
ho
Θεός,
Theos,
τὸ
to
θέλημά
thelema
σου.
su.
λέγων
legon
ὅτι
hoti
Θυσίας
Thysias
καὶ
kai
προσφορὰς
prosforas
καὶ,
kai,
ὁλοκαυτώματα
holokautomata
καὶ
kai
περὶ
peri
ἁμαρτίας
hamartias
οὐκ
uk
ἠθέλησας
ethelesas
οὐδὲ
ude
εὐδόκησας
eudokesas
αἵτινες
haitines
κατὰ
kata
νόμον
nomon
προσφέρονται,
prosferontai,
εἴρηκεν.
eireken.
Ἰδοὺ
Idu
ἥκω
heko
τοῦ
tu
ποιῆσαι
poiesai
τὸ
to
θέλημά
thelema
σου
su
ἀναιρεῖ
anairei
τὸ
to
πρῶτον
proton
ἵνα
hina
τὸ
to
δεύτερον
deuteron
στήσῃ.
stese.
ho
θελήματι
thelemati
ἡγιασμένοι
hegiazmenoi
ἐσμὲν
esmen
διὰ
dia
τῆς
tes
προσφορᾶς
prosforas
τοῦ
tu
σώματος
somatos
Ἰησοῦ
Iesu
Χριστοῦ
Christu
ἐφάπαξ.
efapaks.
πᾶς
pas
μὲν
men
ἱερεὺς
hiereus
ἕστηκεν
hesteken
καθ’
kath’
ἡμέραν
hemeran
λειτουργῶν
leiturgon
καὶ
kai
τὰς
tas
αὐτὰς
autas
πολλάκις
pollakis
προσφέρων
prosferon
θυσίας,
thysias,
αἵτινες
haitines
οὐδέποτε
udepote
δύνανται
dynantai
περιελεῖν
perielein
ἁμαρτίας·
hamartias;
δὲ
de
μίαν
mian
ὑπὲρ
hyper
ἁμαρτιῶν
hamartion
προσενέγκας
prosenenkas
θυσίαν
thysian
εἰς
eis
τὸ
to
διηνεκὲς,
dienekes,
ἐκάθισεν
ekathisen
ἐν
en
δεξιᾷ
deksia
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
λοιπὸν
loipon
ἐκδεχόμενος.
ekdechomenos.
ἕως
heos
τεθῶσιν
tethosin
οἱ
hoi
ἐχθροὶ
echthroi
αὐτοῦ
autu
ὑποπόδιον
hypopodion
τῶν
ton
ποδῶν
podon
αὐτοῦ
autu
γὰρ
gar
προσφορᾷ
prosfora
τετελείωκεν
teteleioken
εἰς
eis
τὸ
to
διηνεκὲς
dienekes
τοὺς
tus
ἁγιαζομένους.
hagiadzomenus.
δὲ
de
ἡμῖν
hemin
καὶ
kai
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
τὸ
to
Ἅγιον·
Hagion;
μετὰ
meta
γὰρ
gar
τὸ
to
εἰρηκέναι
eirekenai
he
διαθήκη
diatheke
ἣν
hen
διαθήσομαι
diathesomai
πρὸς
pros
αὐτοὺς
autus
μετὰ
meta
τὰς
tas
ἡμέρας
hemeras
ἐκείνας,
ekeinas,
λέγει
legei
Κύριος·
Kyrios;
διδοὺς
didus
νόμους
nomus
μου
mu
ἐπὶ
epi
καρδίας
kardias
αὐτῶν,
auton,
καὶ
kai
ἐπὶ
epi
τὴν
ten
διάνοιαν
dianoian
αὐτῶν
auton
ἐπιγράψω
epigrapso
αὐτούς,
autus,
τῶν
ton
ἁμαρτιῶν
hamartion
αὐτῶν
auton
καὶ
kai
τῶν
ton
ἀνομιῶν
anomion
αὐτῶν
auton
οὐ
u
μὴ
me
μνησθήσομαι
mnesthesomai
ἔτι.
eti.
δὲ
de
ἄφεσις
afesis
τούτων,
tuton,
οὐκέτι
uketi
προσφορὰ
prosfora
περὶ
peri
ἁμαρτίας.
hamartias.
οὖν,
un,
ἀδελφοί,
adelfoi,
παρρησίαν
parresian
εἰς
eis
τὴν
ten
εἴσοδον
eisodon
τῶν
ton
ἁγίων
hagion
ἐν
en
τῷ
to
αἵματι
haimati
Ἰησοῦ,
Iesu,
ἐνεκαίνισεν
enekainisen
ἡμῖν
hemin
ὁδὸν
hodon
πρόσφατον
prosfaton
καὶ
kai
ζῶσαν
zosan
διὰ
dia
τοῦ
tu
καταπετάσματος,
katapetazmatos,
τοῦτ’
tut’
ἔστιν
estin
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
αὐτοῦ,
autu,
ἱερέα
hierea
μέγαν
megan
ἐπὶ
epi
τὸν
ton
οἶκον
oikon
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
μετὰ
meta
ἀληθινῆς
alethines
καρδίας
kardias
ἐν
en
πληροφορίᾳ
pleroforia
πίστεως,
pisteos,
ῥεραντισμένοι
rerantismenoi
τὰς
tas
καρδίας
kardias
ἀπὸ
apo
συνειδήσεως
syneideseos
πονηρᾶς
poneras
καὶ
kai
λελουσμένοι
lelusmenoi
τὸ
to
σῶμα
soma
ὕδατι
hydati
καθαρῷ·
katharo;
τὴν
ten
ὁμολογίαν
homologian
τῆς
tes
ἐλπίδος
elpidos
ἀκλινῆ,
akline,
πιστὸς
pistos
γὰρ
gar
ho
ἐπαγγειλάμενος,
epangeilamenos,
κατανοῶμεν
katanoomen
ἀλλήλους
allelus
εἰς
eis
παροξυσμὸν
paroksysmon
ἀγάπης
agapes
καὶ
kai
καλῶν
kalon
ἔργων,
ergon,
ἐγκαταλείποντες
enkataleipontes
τὴν
ten
ἐπισυναγωγὴν
episynagogen
ἑαυτῶν,
heauton,
καθὼς
kathos
ἔθος
ethos
τισίν,
tisin,
ἀλλὰ
alla
παρακαλοῦντες,
parakaluntes,
καὶ
kai
τοσούτῳ
tosuto
μᾶλλον
mallon
ὅσῳ
hoso
βλέπετε
blepete
ἐγγίζουσαν
engidzusan
τὴν
ten
ἡμέραν.
hemeran.
γὰρ
gar
ἁμαρτανόντων
hamartanonton
ἡμῶν
hemon
μετὰ
meta
τὸ
to
λαβεῖν
labein
τὴν
ten
ἐπίγνωσιν
epignosin
τῆς
tes
ἀληθείας,
aletheias,
οὐκέτι
uketi
περὶ
peri
ἁμαρτιῶν
hamartion
ἀπολείπεται
apoleipetai
θυσία,
thysia,
δέ
de
τις
tis
ἐκδοχὴ
ekdoche
κρίσεως
kriseos
καὶ
kai
πυρὸς
pyros
ζῆλος
zelos
ἐσθίειν
esthiein
μέλλοντος.
mellontos.
τοὺς
tus
ὑπεναντίους
hypenantius
τις
tis
νόμον
nomon
Μωϋσέως
Moyseos
χωρὶς
choris
οἰκτιρμῶν·
oiktirmon;
ἐπὶ
epi
δυσὶν
dysin
e
τρισὶν
trisin
μάρτυσιν
martysin
ἀποθνήσκει
apothneskei
δοκεῖτε
dokeite
χείρονος
cheironos
ἀξιωθήσεται
aksiothesetai
τιμωρίας
timorias
ho
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
καταπατήσας
katapatesas
καὶ
kai
τὸ
to
αἷμα
haima
τῆς
tes
διαθήκης
diathekes
κοινὸν
koinon
ἡγησάμενος
hegesamenos
ἐν
en
ho
ἡγιάσθη,
hegiasthe,
καὶ
kai
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
τῆς
tes
χάριτος
charitos
ἐνυβρίσας.
enybrisas.
γὰρ
gar
τὸν
ton
εἰπόντα·
eiponta;
Ἐμοὶ
Emoi
ἐκδίκησις,
ekdikesis,
ἐγὼ
ego
ἀνταποδώσω
antapodoso
καὶ
kai
πάλιν.
palin.
Κρινεῖ
Krinei
Κύριος
Kyrios
τὸν
ton
λαὸν
laon
αὐτοῦ
autu
τὸ
to
ἐμπεσεῖν
empesein
εἰς
eis
χεῖρας
cheiras
Θεοῦ
Theu
ζῶντος.
zontos.
δὲ
de
τὰς
tas
πρότερον
proteron
ἡμέρας,
hemeras,
ἐν
en
αἷς
hais
φωτισθέντες
fotisthentes
πολλὴν
pollen
ἄθλησιν
athlesin
ὑπεμείνατε
hypemeinate
παθημάτων,
pathematon,
μὲν
men
ὀνειδισμοῖς
oneidismois
τε
te
καὶ
kai
θλίψεσιν
thlipsesin
θεατριζόμενοι,
theatridzomenoi,
τοῦτο
tuto
δὲ
de
κοινωνοὶ
koinonoi
τῶν
ton
οὕτως
hutos
ἀναστρεφομένων
anastrefomenon
γενηθέντες.
genethentes.
γὰρ
gar
τοῖς
tois
δεσμίοις
desmiois
συνεπαθήσατε,
synepathesate,
καὶ
kai
τὴν
ten
ἁρπαγὴν
harpagen
τῶν
ton
ὑπαρχόντων
hyparchonton
ὑμῶν
hymon
μετὰ
meta
χαρᾶς
charas
προσεδέξασθε,
prosedeksasthe,
γινώσκοντες
ginoskontes
ἔχειν
echein
ἑαυτοὺς
heautus
κρείσσονα
kreissona
ὕπαρξιν
hyparksin
καὶ
kai
μένουσαν.
menusan.
ἀποβάλητε
apobalete
οὖν
un
τὴν
ten
παρρησίαν
parresian
ὑμῶν,
hymon,
ἥτις
hetis
ἔχει
echei
μεγάλην
megalen
μισθαποδοσίαν.
misthapodosian.
γὰρ
gar
ἔχετε
echete
χρείαν
chreian
ἵνα
hina
τὸ
to
θέλημα
thelema
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
ποιήσαντες
poiesantes
κομίσησθε
komisesthe
τὴν
ten
ἐπαγγελίαν.
epangelian.
γὰρ
gar
μικρὸν
mikron
ὅσον
hoson
ὅσον,
hoson,
ho
ἐρχόμενος
erchomenos
ἥξει
heksei
καὶ
kai
οὐ
u
χρονίσει·
chronisei;
δὲ
de
zaś
δίκαιός
dikaios
sprawiedliwy
μου
mu
Mój
ἐκ
ek
πίστεως
pisteos
wiary
ζήσεται,
zesetai,
żyłby,
καὶ
kai
a
ἐὰν
ean
jeśli
ὑποστείληται,
hyposteiletai,
cofnąłby się,
οὐκ
uk
nie
εὐδοκεῖ
eudokei
znajduje upodobania
he
ψυχή
psyche
dusza
μου
mu
Moja
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
nim.1
δὲ
de
οὐκ
uk
ἐσμὲν
esmen
ὑποστολῆς
hypostoles
εἰς
eis
ἀπώλειαν,
apoleian,
ἀλλὰ
alla
πίστεως
pisteos
εἰς
eis
περιποίησιν
peripoiesin
ψυχῆς.
psyches.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.