Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 2


 
List do Efezu
ἀγγέλῳ
angelo
Zwiastunowi1
τῆς
tes
ἐν
en
w
Ἐφέσῳ
Efeso
Efezie
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
napisz:
Τάδε
Tade
To
λέγει
legei
mówi
ho
κρατῶν
kraton
trzymający
τοὺς
tus
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἀστέρας
asteras
gwiazd
ἐν
en
w
τῇ
te
δεξιᾷ
deksia
prawej
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ho
περιπατῶν
peripaton
chodzący
ἐν
en
w
μέσῳ
meso
środku
τῶν
ton
ἑπτὰ
hepta
siedmiu
λυχνιῶν
lychnion
świeczników
τῶν
ton
χρυσῶν
chryson
złotych.
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
σου
su
twe
καὶ
kai
i
τὸν
ton
κόπον
kopon
trud
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ὑπομονήν
hypomonen
wytrwałość
σου,
su,
twą,
καὶ
kai
i
ὅτι
hoti
że
οὐ
u
nie
δύνῃ
dyne
możesz
βαστάσαι
bastasai
znieść
κακούς,
kakus,
złych,
καὶ
kai
i
ἐπείρασας
epeirasas
wypróbowałeś
τοὺς
tus
λέγοντας
legontas
mówiących
ἑαυτοὺς
heautus
o sobie
ἀποστόλους
apostolus
"Wysłannicy"2
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
εἰσίν,
eisin,
są,
καὶ
kai
i
εὗρες
heures
znalazłeś
αὐτοὺς
autus
ich
ψευδεῖς·
pseudeis;
fałszywymi.
ὑπομονὴν
hypomonen
wytrwałość
ἔχεις,
echeis,
masz,
καὶ
kai
i
ἐβάστασας
ebastasas
zniosłeś
διὰ
dia
dla
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imienia
μου,
mu,
Mego,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
κεκοπίακες.
kekopiakes.
znużyłeś się.3
ἔχω
echo
mam
κατὰ
kata
przeciw
σοῦ
su
tobie,
ὅτι
hoti
że
τὴν
ten
ἀγάπην
agapen
miłość
σου
su
twą
τὴν
ten
πρώτην
proten
pierwszą
ἀφῆκες.
afekes.
opuściłeś.
οὖν
un
więc
πόθεν
pothen
skąd
πέπτωκες,
peptokes,
spadłeś,
καὶ
kai
i
μετανόησον
metanoeson
zmień myślenie4
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πρῶτα
prota
pierwsze
ἔργα
erga
dzieła
ποίησον·
poieson;
uczyń.
εἰ
ei
Jeśli
δὲ
de
zaś
μή,
me,
nie,
ἔρχομαί
erchomai
przychodzę
σοι
soi
[przeciw] tobie
καὶ
kai
i
κινήσω
kineso
poruszę
τὴν
ten
λυχνίαν
lychnian
świecznik
σου
su
twój
ἐκ
ek
τοῦ
tu
τόπου
topu
miejsca
αὐτῆς,
autes,
jego,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
μετανοήσῃς.
metanoeses.
zmienisz myślenia.
τοῦτο
tuto
to
ἔχεις,
echeis,
masz,
ὅτι
hoti
że
μισεῖς
miseis
nienawidzisz
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
τῶν
ton
Νικολαϊτῶν,
Nikolaiton,
Nikolaitów,
ha
co
κἀγὼ
kago
i ja
μισῶ.
miso.
nienawidzę.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
Τῷ
To
νικῶντι
nikonti
Zwyciężającemu
δώσω
doso
dam
αὐτῷ,
auto,
jemu
φαγεῖν
fagein
zjeść
ἐκ
ek
τοῦ
tu
ξύλου
ksylu
drzewa
τῆς
tes
ζωῆς
zoes
życia
ho
[co]
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
w
τῷ.
to.
Παραδείσῳ
Paradeiso
Ogrodzie
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga.5
 
List do Smyrny
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Σμύρνῃ
Smyrne
Smyrnie
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
zapisz:
Τάδε
Tade
To
λέγει,
legei,
mówi
ho
πρῶτος
protos
pierwszy
καὶ
kai
i
ho
ἔσχατος
eschatos
ostatni
ὃς
hos
co
ἐγένετο
egeneto
stał się
νεκρὸς
nekros
martwy
καὶ
kai
i
ἔζησεν
edzesen
ożył
σου
su
twój
τὴν
ten
θλῖψιν
thlipsin
ucisk
καὶ
kai
i
τὴν
ten
πτωχείαν,
ptocheian,
ubóstwo,
ἀλλὰ
alla
― ale
πλούσιος
plusios
bogaty
εἶ,
ei,
jesteś ―
καὶ
kai
i
τὴν
ten
βλασφημίαν
blasfemian
bluźnienie
ἐκ
ek
od
τῶν
ton
λεγόντων
legonton
mówiących, [że]
Ἰουδαίους
Iudaius
Judejczykami
εἶναι
einai
ἑαυτούς,
heautus,
sobie samym,
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
εἰσίν
eisin
ἀλλὰ
alla
ale
συναγωγὴ
synagoge
zgromadzeniem6
τοῦ
tu
Σατανᾶ.
Satana.
oskarżyciela.7
φοβοῦ
fobu
bój się
ha
co
μέλλεις
melleis
masz
πάσχειν.
paschein.
wycierpieć.
ἰδοὺ
idu
Oto
μέλλει
mellei
zamierza
βάλλειν
ballein
wtrącać
ho
διάβολος
diabolos
przeciwnik8
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
εἰς
eis
do
φυλακὴν
fylaken
więzienia,
ἵνα,
hina,
aby
πειρασθῆτε
peirasthete
wypróbowani zostalibyście
καὶ
kai
i
ἕξετε
heksete
będziecie mieć
θλῖψιν.
thlipsin.
ucisk
ἡμερῶν
hemeron
dni
δέκα
deka
dziesięć.
γίνου
ginu
Stawaj się
πιστὸς
pistos
wierny
ἄχρι
achri
aż do
θανάτου,
thanatu,
śmierci,
καὶ
kai
a
δώσω
doso
dam
σοι
soi
ci
τὸν
ton
στέφανον
stefanon
wieniec
τῆς
tes
ζωῆς.
zoes.
życia.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
Ho
νικῶν
nikon
Zwyciężający
οὐ
u
μὴ
me
nie
ἀδικηθῇ
adikethe
doznałby niesprawiedliwości
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
τοῦ
tu
δευτέρου.
deuteru.
drugiej.
 
List do Pergamonu
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Περγάμῳ
Pergamo
Pergamonie
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
zapisz:
Τάδε
Tade
To
λέγει
legei
mówi
ho
ἔχων
echon
mający
τὴν
ten
ῥομφαίαν
romfaian
miecz
τὴν
ten
δίστομον
distomon
obosieczny
τὴν
ten
ὀξεῖαν
okseian
ostry
ποῦ
pu
gdzie
κατοικεῖς·
katoikeis;
mieszkasz:
ὅπου
hopu
gdzie
ho
θρόνος
thronos
tron
τοῦ
tu
Σατανᾶ·
Satana;
oskarżyciela9
καὶ
kai
a
κρατεῖς
krateis
trzymasz się
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imienia
μου,
mu,
Mego,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἠρνήσω
erneso
wyparłeś się
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiary
μου
mu
Mej
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
dniach
Ἀντιπᾶς
Antipas
Antypasa
ho
μάρτυς
martys
świadka
μου
mu
Mego
ho
πιστός
pistos
wiernego
μου,
mu,
Mego,
ὃς
hos
co
ἀπεκτάνθη
apektanthe
został zabity
παρ’
par’
u
ὑμῖν,
hymin,
was,
ὅπου
hopu
gdzie
ho
Σατανᾶς
Satanas
oskarżyciel10
κατοικεῖ.
katoikei.
mieszka.
ἔχω
echo
mam
κατὰ
kata
przeciw
σοῦ
su
tobie
ὀλίγα,
oliga,
trochę,
ὅτι
hoti
że
ἔχεις
echeis
masz
ἐκεῖ
ekei
tam
κρατοῦντας
kratuntas
trzymających się
τὴν
ten
διδαχὴν,
didachen,
nauki
Βαλαάμ
Balaam
Balaama
ὃς
hos
co
ἐδίδασκεν
edidasken
nauczał
τῷ
to
Βαλὰκ
Balak
Balaka
βαλεῖν
balein
rzucić
σκάνδαλον
skandalon
obrazę11
ἐνώπιον.
enopion.
przed
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
Ἰσραήλ,
Israel,
Izraela,
φαγεῖν
fagein
[aby] zjeść
εἰδωλόθυτα
eidolothyta
ofiarowanych bóstwom12
καὶ
kai
i
πορνεῦσαι
porneusai
popełniać nierząd.13
ἔχεις
echeis
masz
καὶ
kai
i
σὺ
sy
ty
κρατοῦντας
kratuntas
trzymających się
τὴν
ten
διδαχὴν
didachen
nauki
τῶν
ton
Νικολαϊτῶν
Nikolaiton
Nikolaitów
ὁμοίως.
homoios.
podobnie.
οὖν·
un;
więc,
εἰ
ei
jeśli
δὲ
de
zaś
μή,
me,
nie,
ἔρχομαί
erchomai
przychodzę
σοι
soi
[przeciw] tobie
ταχύ
tachy
szybko
καὶ
kai
i
πολεμήσω
polemeso
będę wojować
μετ’
met’
z
αὐτῶν
auton
nimi
ἐν
en
τῇ
te
ῥομφαίᾳ
romfaia
mieczem
τοῦ
tu
στόματός
stomatos
ust
μου.
mu.
Moich.
ἔχων
echon
Mający
οὖς
us
ucho
ἀκουσάτω
akusato
niech usłyszy
τί
ti
jak
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
λέγει
legei
mówi
ταῖς
tais
ἐκκλησίαις.
ekklesiais.
zgromadzeniom.
Τῷ
To
νικῶντι
nikonti
Zwyciężającemu
δώσω
doso
dam
αὐτῷ
auto
mu
τοῦ
tu
μάννα
manna
mannę
τοῦ
tu
κεκρυμμένου,
kekrymmenu,
ukrytej,
καὶ
kai
i
δώσω
doso
dam
αὐτῷ
auto
mu
ψῆφον
psefon
kamyk
λευκήν,
leuken,
biały,
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
ψῆφον
psefon
kamyku
ὄνομα
onoma
imię
καινὸν
kainon
nowe
γεγραμμένον,
gegrammenon,
zapisane,
ho
[co]
οὐδεὶς
udeis
nikt nie
οἶδεν
oiden
zna
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ho
λαμβάνων.
lambanon.
biorący.
 
List do Tiatyry
τῷ
to
ἀγγέλῳ
angelo
zwiastunowi
τῆς
tes
ἐν
en
w
Θυατείροις
Thyateirois
Tiatyrze
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
γράψον
grapson
zapisz:
Τάδε
Tade
To
λέγει
legei
mówi
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ho
ἔχων
echon
mający
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
αὐτοῦ
autu
Jego
ὡς
hos
jak
φλόγα
floga
płomienie
πυρός,
pyros,
ognia,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
πόδες
podes
stopy
αὐτοῦ
autu
Jego
ὅμοιοι
homoioi
podobne
χαλκολιβάνῳ
chalkolibano
do mosiądzu
σου
su
twe
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἀγάπην
agapen
miłość
καὶ
kai
i
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiarę
καὶ
kai
i
τὴν
ten
διακονίαν
diakonian
służbę
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ὑπομονήν
hypomonen
wytrwałość
σου,
su,
twą,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
σου
su
twych
τὰ
ta
ἔσχατα
eschata
ostatnich
πλείονα
pleiona
więcej
τῶν
ton
πρώτων.
proton.
[od] pierwszych.
ἔχω
echo
mam
κατὰ
kata
przeciw
σοῦ
su
tobie,
ὅτι
hoti
że
ἀφεῖς
afeis
pozwalasz
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
kobiecie
Ἰεζάβελ,
Iedzabel,
Jezebel,
he
λέγουσα
legusa
mówiącą
ἑαυτὴν
heauten
samej sobie
προφῆτιν,
profetin,
prorokinią,
καὶ
kai
a
διδάσκει
didaskei
naucza
καὶ
kai
i
πλανᾷ
plana
zwodzi
τοὺς
tus
ἐμοὺς
emus
Me
δούλους·
dulus;
sługi,
πορνεῦσαι
porneusai
uprawiać nierząd
καὶ
kai
i
φαγεῖν
fagein
zjeść
εἰδωλόθυτα
eidolothyta
ofiarowane bóstwom.
ἔδωκα
edoka
dałem
αὐτῇ
aute
jej
χρόνον
chronon
czas,
ἵνα
hina
aby
μετανοήσῃ,
metanoese,
zmieniłby myślenie,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
θέλει
thelei
chce
μετανοῆσαι
metanoesai
zmienić myślenia
ἐκ
ek
τῆς
tes
πορνείας
porneias
rozpusty
αὐτῆς.
autes.
jej.
βάλλω
ballo
rzucam
αὐτὴν
auten
εἰς
eis
na
κλίνην,
klinen,
łoże
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
μοιχεύοντας
moicheuontas
cudzołożących
μετ’
met’
z
αὐτῆς
autes
nią
εἰς
eis
w
θλῖψιν
thlipsin
ucisk
μεγάλην,
megalen,
wielki,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
μετανοήσουσιν
metanoesusin
upamiętają się14
ἐκ
ek
τῶν
ton
ἔργων
ergon
dzieł
αὐτῆς·
autes;
ich.
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
αὐτῆς
autes
jej
ἀποκτενῶ
apokteno
zabiję
ἐν
en
na
θανάτῳ·
thanato;
śmierć,
καὶ
kai
i
γνώσονται
gnosontai
poznają
πᾶσαι
pasai
wszystkie
αἱ
hai
ἐκκλησίαι
ekklesiai
zgromadzenia,
ὅτι
hoti
że
ἐγώ
ego
JA
εἰμι
eimi
JESTEM
ho
ἐραυνῶν
eraunon
badający
νεφροὺς
nefrus
nerki
καὶ
kai
i
καρδίας,
kardias,
serca,
καὶ
kai
i
δώσω
doso
dam
ὑμῖν
hymin
wam
ἑκάστῳ
hekasto
każdemu
κατὰ
kata
według
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
ὑμῶν.
hymon.
waszych.
δὲ
de
zaś
λέγω
lego
mówię
τοῖς
tois
λοιποῖς
loipois
pozostałym
τοῖς
tois
ἐν
en
w
Θυατείροις,
Thyateirois,
Tiatyrze,
ὅσοι
hosoi
ilu
οὐκ
uk
nie
ἔχουσιν
echusin
mają
τὴν
ten
διδαχὴν
didachen
nauki
ταύτην,
tauten,
tej,
οἵτινες
hoitines
którzyście
οὐκ
uk
nie
ἔγνωσαν
egnosan
zobaczyli
τὰ
ta
βαθέα
bathea
"głębin
τοῦ
tu
Σατανᾶ,
Satana,
oskarżyciela",15
ὡς
hos
jak
λέγουσιν,
legusin,
mówią,
οὐ
u
nie
βάλλω
ballo
rzucam
ἐφ’
ef’
na
ὑμᾶς
hymas
was
ἄλλο
allo
innego
βάρος·
baros;
brzemienia.
ho
[co]
ἔχετε
echete
macie,
κρατήσατε
kratesate
uchwyćcie się
ἄχρι
achri
οὗ
hu
ἂν
an
ἥξω.
hekso.
przyszedłbym.
ho
νικῶν
nikon
zwyciężający
καὶ
kai
i
ho
τηρῶν
teron
strzegący
ἄχρι
achri
aż do
τέλους
telus
końca
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
μου,,
mu,,
Mych,
δώσω
doso
dam
αὐτῷ
auto
mu
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἐπὶ
epi
nad
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodami16
ποιμανεῖ
poimanei
pasł będzie
αὐτοὺς
autus
je
ἐν
en
ῥάβδῳ
rabdo
laską
σιδηρᾷ,
sidera,
żelazną,
ὡς
hos
jak