Literacki Katolicki

Biblia Poznańska*

Ewangelia Jana

Rozdział 3


  Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, dostojnik judejski, który miał na imię Nikodem.    Przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mu: - Rabbi, wiemy, żeś jest nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie może czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, jeżeli Bóg nie jest z nim.    A Jezus mu odpowiedział: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.    Mówi do Niego Nikodem: - Jak może narodzić się człowiek będąc starcem? Czy może wejść po raz drugi do łona matki i narodzić się?    Jezus odrzekł: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.    Co rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Ducha, jest Duchem.    Nie dziw się, że powiedziałem tobie: musicie narodzić się na nowo.    Wiatr wieje gdzie chce. Szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak samo bywa z każdym, kto się z Ducha narodził.    A Nikodem na to odpowiedział: - Jakże to może się stać?    Jezus odrzekł: - Jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?    Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, mówimy to, co wiemy, i dajemy świadectwo o tym, cośmy widzieli, a nie przyjmujecie naszego świadectwa.    Jeżeli nie wierzycie, kiedy wam mówię o rzeczach ziemskich, to jakżeż uwierzycie, gdy będę wam mówił o sprawach niebieskich?    Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.    I jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak też musi być podwyższony Syn Człowieczy,    aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne.    Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.    Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat był przez Niego zbawiony.    Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.    A przyczyna potępienia jest taka: Światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemności aniżeli światłość, bo ich uczynki były złe.    Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały potępione.    Kto zaś postępuje zgodnie z prawdą, podchodzi do światła, aby pokazać, że działa po Bożemu.    Potem Jezus poszedł z uczniami do ziemi judzkiej. Tam przebywał z nimi i chrzcił.    Jan zaś chrzcił w Ainon w pobliżu Salim, bo tam było wiele wody. Przychodzili ludzie i przyjmowali chrzest.    A Jan nie był jeszcze uwięziony.    Doszło więc do sporu między niektórymi uczniami Jana a pewnym Judejczykiem w sprawie oczyszczenia.    I przyszli do Jana, i powiedzieli: - Rabbi, ten, który był z tobą na drugim brzegu Jordanu, o którym ty wydałeś świadectwo, chrzci i wszyscy przychodzą do Niego.    Jan im odpowiedział: - Człowiek nie może sobie przypisywać niczego, co mu nie jest dane z nieba.    Przecież wy sami jesteście świadkami, że powiedziałem: Nie jestem Mesjaszem, lecz zostałem posłany przed Nim.    Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, kiedy go słyszy, cieszy się bardzo jego głosem. Takiej właśnie radości w pełni doznaję.    On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać.    Kto przychodzi z góry, przewyższa wszystkich. Kto z ziemi pochodzi, do ziemi należy i mówi o sprawach ziemskich. Kto pochodzi z nieba (przewyższa wszystkich).    Daje świadectwo o tym, co widział i słyszał, lecz nikt jego świadectwa nie przyjmuje.    Kto zaś przyjął jego świadectwo, ten przyłożył pieczęć na dowód, że Bóg mówi prawdę.    Ten bowiem, kogo Bóg posłał, głosi słowa Boga, który udziela Ducha bez miary.    Ojciec miłuje Syna i wszystko złożył w Jego ręce.    Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie chce wierzyć Synowi, nie osiągnie życia, lecz ściągnie na siebie gniew Boży. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible