Słownik Stronga

G5485

G5485

χάρις

Język:
grecki
Transliteracja:
CHÁRIS
Wymowa:
CHÁRIS
Definicja:
przysługa

χάρις cháris, khar'-ece; z G5463; łaskawość (jako wdzięczność), sposobu lub czynu (abstrakcyjny lub konkretny; dosłowny, przenośny lub duchowy; zwłaszcza Boski wpływ na serce i jego odzwierciedlenie w życiu; w tym wdzięczność): - do przyjęcia, pożytek, przysługa, dar, łaska (- ious), radość, hojność, przyjemność, dziękuję (-s, -godny).

Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Noe zaś znalazł łaskę przedtem [u] JAHWE Boga.
I Słowo ciałem stało się i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy chwałę Jego, chwałę Jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Bo z pełni Jego my wszyscy wzięliśmy, i łaskę zamiast łaskawości.
Bo prawo przez Mojżesza zostało dane, łaska i prawda przez Jezusa Pomazańca stała się.
przez którego wzięliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary wśród wszystkich narodów dla imienia Jego,
wszystkim będącym w Rzymie ukochanym Boga, powołanym świętym: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca.
uznawani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez wyzwolenie w Pomazańcu Jezusie,
Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności.
Dla tego z wiary, aby według łaski, ku byciu mocną obietnica wszelkimu nasieniu, nie z Prawa jedynie ale i z wiary Abrahama, (co jest ojcem wszystkich nas,
przez którego i przystęp uzyskaliśmy wiarą do łaski tej, w której stanęliśmy, i chlubimy się z nadziei chwały Boga.
Ale nie jak [z] upadkiem, tak i [z] darem łaski. Jeśli bowiem [przez] jednego upadek wielu zginęło, [o] wiele więcej łaska Boga i dar w łasce [przez] jednego człowieka, Jezusa Pomazańca, w licznych pomnożyła się.
Jeśli bowiem [przez] jeden upadek śmierć królować zaczęła przez jednego, [o] wiele większe obfitowanie łaski i dar sprawiedliwości biorąc, w życiu będą królować przez jednego Jezusa Pomazańca.
Prawo zaś weszło, aby zaobfitowałby upadek. Gdzie zaś zaobfitował grzech, aż nazbyt obfitowała łaska,
aby jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska królować zaczęła przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego.
Co więc powiemy? Pozostawać [w] grzechu, aby łaska zaobfitowałaby?
Grzech bowiem wami nie będzie władał, nie bowiem jesteście pod Prawem, ale pod łaską.
Cóż zatem? Mamy grzeszyć, gdyż nie jesteśmy pod Prawem, ale pod łaską? Nie oby stało się!
Łaskawość zaś Boga, że byliście niewolnikami grzechu, staliście się posłuszni zaś z serca dla Którego zostaliście przekazani, wzorem [tej] nauki,
Wdzięczność [zaś] Bogu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego! Tak więc sam ja umysłem służę Prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu.
Tak więc i w teraźniejszym czasie pozostałość według wybrania łaski [o]stała się.
Jeśli zaś łaską, już nie z dzieł, ponieważ [wówczas] łaska już nie staje się łaską.
Mówię bowiem przez łaskę daną mi, każdemu będącemu wśród was, nie myśleć o sobie wyżej niż trzeba myśleć, ale myśleć ku zachowaniu rozsądku, każdemu jak Bóg odmierzył miarę wiary.
Mając zaś dary łaski według łaski danej nam, różne: jeśli prorokowanie, według analogii wiary,
Odważniej zaś napisałem wam po części, jako przypominający wam, przez łaskę daną mi od Boga,
Zaś Bóg pokoju zetrze Szatana pod stopami waszymi w krótce. Łaska Pana naszego Jezusa z wami.
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca.
dla uwielbienia chwały łaski Jego, którą łaskawie obdarował nas w Umiłowanym,
w którym mamy odkupienie przez krew Jego, przebaczenie upadków, według bogactwa łaski Jego,
i [to] będących nas, martwymi [w] niewłaściwym postępowaniu, współożywił [z] Pomazańcem, łaską jesteście uratowani,
aby wskazałby w wiekach przychodzących, przewyższające bogactwo łaski Jego w dobroci dla nas w Pomazańcu Jezusie.
Bowiem łaską jesteście uratowani przez wiarę, i to nie z was, Boga [to] dar.
jeśli rzeczywiście usłyszeliście [o] szafarzowaniu łaski Boga danej mi dla was,
którego stałem się sługą według daru łaski Boga przekazanej mi według działania mocy Jego.
Mnie mniejszemu [od] wszystkich świętych, została przekazana łaska ta: narodom ogłosić dobrą nowinę, [to] niezgłębione bogactwo Pomazańca,
[A] zaś każdemu [z] nas została dana łaska według miary daru Pomazańca.
Każde słowo zgniłe z ust waszych niech nie wychodzi, ale jeśli [już, to] dobre do budowania, [gdy] trzeba, aby dało łaskę słuchającym.
Tymoteuszowi ukochanemu dziecku, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Pomazańca Jezusa Pana naszego.
Wdzięczność mam [dla] Boga, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, jak nieustanne mam o tobie wspomnienie w modlitwach mych nocą i dniem,
[który] zbawił nas i powoławszy powołaniem świętym, nie według dzieła naszego, ale według Swego wcześniejszego ustanowienia i łaski, danej nam w Pomazańcu Jezusie przed czasami wiecznymi,
Tytusowi prawowitemu dziecku według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i Pomazańca Jezusa Zbawiciela naszego.
Ukazała się bowiem łaska Boga zbawienna wszystkim ludziom,
aby uznawszy za sprawiedliwych [w] Owego łasce, dziedzicami stali się według nadziei życia wiecznego.
Pozdrawiają cię ci ze mną wszyscy. Pozdrów przyjaznych nam w wierze. Łaska ze wszystkimi wami.
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca.
Łaska Pana Jezusa Pomazańca z duchem waszym.
według uprzedniego poznania Boga Ojca, w uświeceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Pomazańca: łaska wam i pokój niech się pomnaża.
A jedynego [tego] zbawienia pragnęli i dowiadywali się prorocy, o ku wam [okazanej] łasce prorokowali,
Dlatego przepasawszy sobie biodra umysłu waszego, trzeźwi, doskonali, nabierzcie nadziei w niesionej wam łasce w objawieniu Jezusa Pomazańca.
łaska wam i pokój niech się pomnaża w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego.
wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca. Jemu chwała i teraz i w dzień wieków.
[Niech] będzie z nami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i od Jezusa Pomazańca Syna Ojca w prawdzie i miłości.
Przeniknęli bowiem jacyś ludzie, od dawna przedtem zapisani na ten sąd, niegodziwcy, Boga naszego łaskę obracający w rozwiązłość i jedynego Władcę i Pana naszego Jezusa Pomazańca odrzucający.
Jan siedmiu zgromadzeniom w Azji: łaska wam i pokój od [Tego co] był i [co] jest i [co] przychodzi, i od siedmiu Duchów przed tronem Jego,
[ Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wszystkimi wami, Amen.]

 

IPD

Siglum
Treść
Tych zaś słów nauki jest tej: Błogosławcie przeklinającym was i módlcie się za wrogów waszych, pośćcie zaś za prześladujących was. Jaka bowiem łaskawość, jeśli tylko kochacie kochających was, [Czy] nie i narody tych czynią? Wy zaś kochajcie nienawidzących was, i nie będziecie mieć wroga.
Niech przyjdzie łaska i niech przeminie świat ten. Hosanna Bogu Dawida. Jeśli ktoś święty jest, niech przychodzi. Jeśli ktoś nie jest niech zmieni myślenie. Maran atha. Amen.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
i powiedział zwiastun jej nie bój się Mariam znalazłaś bowiem łaskę u Boga
zaś dzieciątko wzrastało i było umacniane Duchem które jest wypełniane mądrością a łaska Boga była na Nim
I Jezus robił postępy w mądrości i wzrostu i łasce przed Bogiem i ludzi
I wszyscy świadczyli Mu i dziwili się na słowa łaski wychodzące z ust Jego i mówili czyż nie Ten jest syn Józefa
i jeśli miłujecie miłujących was jaka wam wdzięczność jest i bowiem grzesznicy miłujących ich miłują
i jeśli dobrze czynilibyście dobrze czyniącym wam jaka wam wdzięczność jest i bowiem grzesznicy to czynią
I jeśli pożyczalibyście od których mielibyście nadzieję otrzymać z powrotem jaka wam wdzięczność jest i bowiem grzesznicy grzesznikom pożyczają aby otrzymaliby z powrotem tyle samo
Czy wdzięczność ma niewolnikowi temu że uczynił co które zostało zarządzone mu nie zdaje się
A Słowo ciało stało się i zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy chwałę Jego chwałę jako Jednorodzonego od Ojca pełne łaski i prawdy
A z pełni Jego my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę zamiast łaski
O ile bowiem Prawo przez Mojżesza zostało dane łaska i prawda przez Jezusa Pomazańca stała się
chwaląc Boga i mając łaskę względem całego ludu zaś Pan przyłączał którzy są zbawiani co dziennie do zgromadzenia na to samo
I wielką mocą oddawali świadectwo wysłannicy o powstaniu Pana Jezusa łaska zarówno wielka była nad wszystkimi nimi
i wyrwał go z wszystkich ucisków jego i dał mu łaskę i mądrość wobec faraona króla Egiptu i ustanowił go przewodzącym nad Egiptem i całym domem jego
Który znalazł łaskę przed Bogiem i poprosił znaleźć namiot Bogu Jakuba
Który przybywszy i zobaczywszy łaskę Boga uradował się i prosił wszystkich wcześniejszym postanowieniem serca pozostawać w Panu
Gdy zostało rozwiązane zaś zgromadzenie podążyli liczni z Judejczyków i czczący prozelici za Pawłem i Barnabą którzy mówiąc do nich przekonywali ich pozostawać przy łasce Boga
Dość duży wprawdzie więc czas przebywali mówiąc otwarcie przy Panu świadczącemu słowem łaski Jego i dającemu znaki i cuda stawać się przez ręce ich
A stamtąd odpłynęli do Antiochii skąd byli którzy są przekazani łasce Boga do dzieła które wypełnili
Ale przez łaskę Pana Jezusa Pomazańca wierzymy zostać zbawionymi według którego sposobu i oni
Paweł zaś wybrawszy Sylasa wyszedł zostawszy przekazanym łasce Boga przez braci
Gdy chce zaś on przejść do Achai zachęciwszy bracia napisali uczniom przyjąć go ten przybywszy nadał się wiele tym którzy uwierzyli przez łaskę
Ale żadnego słowa czynię ani mam duszę moją cenną sobie jak dokonać bieg mój z radością i posługę którą otrzymałem od Pana Jezusa zostać zaświadczona dobra nowina łaski Boga
I teraz powierzam was bracia Bogu i słowu łaski Jego mogącemu zbudować na fundamencie i dać wam dziedziczenie wśród którzy są uświęceni wszystkim
Dwulecie zaś gdy zostało wypełnione otrzymał następcę Feliks Porcjusza Festusa chcąc zarówno względy złożyć Judejczykom Feliks pozostawił Pawła który jest związany
prosząc łaski u niego żeby wezwałby go do Jeruzalem zasadzkę czyniący zabić go po drodze
Festus zaś Judejczykom chcąc łaskę złożyć odpowiedziawszy Pawłowi powiedział chcesz do Jerozolimy wszedłszy tam co do tych być sądzony przede mną
przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary wśród wszystkich narodów dla imienia Jego
wszystkim będącym w Rzymie umiłowanym Boga powołanym świętym łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Którzy są uznawani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez odkupienie w Pomazańcu Jezusie
zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski ale według należności
Dla tego z wiary aby według łaski ku być mocną obietnica całego nasienia nie z Prawa jedynie ale i z wiary Abrahama który jest ojciec wszystkich nas
przez którego i dostęp powzięliśmy w wierze do łaski tej w której stanęliśmy i chlubimy się z powodu nadziei chwały Boga
Ale nie jak upadek tak i dar łaski jeśli bowiem z powodu jednego upadku liczni umarli wiele bardziej łaska Boga i dar w łasce Jednego człowieka Jezusa Pomazańca względem wielu zaobfitowała
Jeśli bowiem z powodu jednego upadku śmierć zakrólowała z powodu jednego wiele bardziej obfitowanie łaski i daru sprawiedliwości biorący w życiu będą królować przez jednego Jezusa Pomazańca
Prawo zaś weszło aby zaobfitowałby upadek gdzie zaś zaobfitował grzech aż nazbyt obfitowała łaska
aby tak jak zakrólował grzech w śmierci tak i łaska zakrólowałaby przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego
Co więc powiemy pozostaniemy w grzechu aby łaska zaobfitowałaby
grzech bowiem nad wami nie będzie panował nie bowiem jesteście pod Prawem ale pod łaską
Co więc będziemy grzeszyli gdyż nie jesteśmy pod Prawem ale pod łaską nie oby stało się
Wdzięczność zaś Bogu że byliście niewolnicy grzechu byliście posłuszni zaś z serca względem którego zostaliście przekazani wzoru nauki
tak więc i w tym teraz porze resztka według wybrania łaski stała się
jeśli zaś łaską już nie z uczynków skoro łaska już nie staje się łaska jeśli zaś z uczynków już nie jest łaska skoro uczynek już nie jest uczynek
Mówię bowiem przez łaskę która została dana mi każdemu będącemu wśród was aby nie myśleć ponad miarę od tego co trzeba myśleć ale myśleć ku zachowywać rozsądek każdemu jak Bóg przydzielił miarę wiary
Mając zaś dary łaski według łaski tej która została dana nam różne czy to prorokowanie według proporcji wiary
Odważniej zaś napisałem wam bracia z poszczególna jako przypominając wam przez łaskę która została dana mi przez Boga
zaś Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi w szybkości łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wami amen
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wszystkimi wami amen
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Dziękuję Bogu mojemu zawsze o was z powodu łaski Boga tej która została dana wam w Pomazańcu Jezusie
Według łaski Boga tej która została dana mi jak mądry architekt fundament położyłem inny zaś nadbudowuje każdy zaś niech uważa jak nadbudowuje
Jeśli zaś ja z łaski uczestniczę dlaczego mam być spotwarzany za co ja dziękuję
łaską zaś Boga jestem czym jestem i łaska Jego ta względem mnie nie próżna stała się ale obficiej od nich wszystkich trudziłem się nie ja zaś ale łaska Boga ze mną
zaś Bogu łaska dającemu nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Pomazańca
Kiedy zaś przybyłbym których jeśli wypróbowalibyście przez listy tych poślę odnieść dar łaski wasz do Jeruzalem
Łaska Pana Jezusa Pomazańca z wami
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Bo chluba nasza ta jest świadectwo sumienia naszego że w prostocie i szczerości Boga nie w mądrości cielesnej ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie obficiej zaś przy was
I w tym przekonaniu chciałem do was przyjść wcześniej aby drugą łaskę mielibyście
zaś Bogu wdzięczność zawsze dającemu zwycięstwo nas w Pomazańcu i woń poznania Go objawiającemu przez nas w każdym miejscu
Bowiem wszystkie ze względu na was aby łaska zaobfitowawszy ze względu na większe dziękczynienie obfitowałoby ku chwale Boga
Współdziałając zaś i prosimy aby nie na próżno łaskę Boga przyjąć wam
Oznajmiamy zaś wam bracia łaskę Boga tę która jest dana w zgromadzeniach Macedonii
z wielką zachętą prosząc nas o łaskę i wspólnotę posługi tej względem świętych przyjąć nas
ku zachęcić my Tytusa aby tak jak wcześniej rozpoczął tak i dokończyłby u was i łaskę
Ale tak jak we wszystkim obfitujecie wiarą i słowem i poznaniem i całą gorliwością i tę od was w nas miłością aby i w tej łasce obfitowalibyście
znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Pomazańca że przez was stał się ubogim bogaty będąc aby wy Jego ubóstwem wzbogacilibyście się
Wdzięczność zaś Bogu Temu dającemu tę gorliwość o was w sercu Tytusa
nie jedynie zaś ale i który został wybrany przez wyciągnięcie ręki przez zgromadzenia na towarzysza podróży naszego razem z łaską tą która jest obsługiwana przez nas ku tej Jego Pana chwale i gotowości waszej
Mocny zaś Bóg każdą łaskę dać obficie ku wam aby we wszystkim zawsze całą samowystarczalność mając obfitowalibyście ku każdemu czynowi dobremu
a obok nich prośba za was pragnąc was z powodu przewyższającej łaski Boga względem was
Wdzięczność zaś Bogu z powodu niewysłowionego Jego daru
i powiedział mi wystarcza ci łaska moja bowiem moc moja w słabości jest dokonana z największą przyjemnością więc raczej będę się chlubił w słabościach moich aby zamieszkałaby we mnie moc Pomazańca
Łaska Pana Jezusa Pomazańca i miłość Boga i wspólnota świętego Ducha ze wszystkimi wami amen do Koryntian drugi raz zostało napisane z Filippi w Macedonii przez Tytusa i Łukasza
łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Pomazańca
Dziwię się że tak szybko odwracacie się od Tego który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny
Gdy zaś miał upodobanie Bóg który odłączył mnie od łona matki mojej i który wezwał przez łaskę Jego
i poznawszy łaskę która została dana mi Jakub i Kefas i Jan ci którzy są uważani za filary być prawice dali mi i Barnabie wspólnoty aby my do narodów oni zaś do obrzezania
Nie unieważniam łaski Boga jeśli bowiem przez Prawo sprawiedliwość zatem Pomazaniec darmo umarł
Zostaliście uznani za bezużytecznych z daleka od Pomazańca którzy w Prawie jesteście uznani za sprawiedliwych z łaski wypadliście
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z duchem waszym bracia amen do Galacjan został napisany z Rzymu
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Ku pochwale chwały łaski Jego w której obdarzył łaską nas w Tym który jest umiłowany
w którym mamy odkupienie przez krew Jego uwolnienie od upadków według bogactwa łaski Jego
i będących nas martwymi dla upadków współożywił z Pomazańcem łaską jesteście którzy są zbawieni
aby ukazałby w wiekach przychodzących przewyższające bogactwo łaski Jego w dobroć dla nas w Pomazańcu Jezusie
Bowiem łaską jesteście którzy są zbawieni przez wiarę i to nie z was Boga to dar
jeśli rzeczywiście usłyszeliście o zarządzaniu sprawami domowymi łaski Boga która została dana mi w was
której stałem się sługa według daru łaski Boga która została dana mi według działania mocy Jego
Mnie mniejszemu od wszystkich świętych została dana łaska ta między poganami ogłosić dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Pomazańca
jednemu zaś każdemu z nas została dana łaska według miary daru Pomazańca
Każde słowo zgniłe z ust waszych nie niech wychodzi ale jeśli jakieś dobre do budowania gdy trzeba aby dałoby łaskę słuchającym
Łaska z wszystkimi miłującymi Pana naszego Jezusa Pomazańca w niezniszczalności do Efezjan zostało napisane z Rzymu przez Tychikusa
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Tak jak jest sprawiedliwe dla mnie to myśleć o wszystkich was z powodu mieć mi w sercu was w zarówno w więzach moich i obronie i utwierdzeniu dobrej nowiny współuczestnikami mojej łaski wszystkich was będącymi
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wszystkimi wami amen do Filipian zostało napisane z Rzymu przez Epafrodyta
w Kolosach świętym i wiernym braciom w Pomazańcu łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
tej przybywającej do was tak jak i w całym świecie i jest wydającą owoc tak jak i w was od którego dnia usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie
Słowo Pomazańca niech zamieszkuje w was obficie we wszelkiej mądrości nauczając i napominając siebie samych psalmami i hymnami i pieśniami duchowymi w wdzięczności śpiewając w sercu waszym Panu
Słowo wasze zawsze w łasce solą które jest przyprawione żeby wiedzieć jak trzeba wam jednemu każdemu odpowiadać
Pozdrowienie moją ręką Pawła pamiętajcie o moich więzach łaska z wami amen do Kolosan zostało napisane z Rzymu przez Tychikusa i Onezyma
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zgromadzeniu Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Pomazańcu łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wami amen do Tesaloniczan najpierw zostało napisane z Aten
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
żeby zostałoby wychwalone imię Pana naszego Jezusa Pomazańca w was i wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Sam zaś Pan nasz Jezus Pomazaniec i Bóg i Ojciec nasz Ten który umiłował nas i który dał zachętę wieczną i nadzieję dobrą w łasce
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wszystkimi wami amen do Tesaloniczan drugi raz zostało napisane z Aten
Tymoteuszowi szczeremu dziecku w wierze łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca naszego i Jezusa Pomazańca Pana naszego
A wdzięczność mam Temu który umocnił mnie Pomazańcowi Jezusowi Panu naszemu że wiernego mnie uznał umieściwszy w posługę
Ponad obfitowała zaś łaska Pana naszego z wiarą i miłością w Pomazańcu Jezusie
których niektórzy przyznającym sobie o wiarę rozminęli się łaska z tobą amen do Tymoteusza pierwszy został napisany z Laodycei która jest metropolia Frygii Pakatiańskiej
Tymoteuszowi umiłowanemu dziecku łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i Pomazańca Jezusa Pana naszego
Wdzięczność mam Bogu któremu służę od przodków ku czystemu sumieniu podczas gdy nieustanne mam o tobie wspomnienie w prośbach moich nocą i dniem
który zbawił nas i który wezwał powołaniu świętemu nie według uczynków naszych ale według własnego wcześniejszego ustawienia i łaski która została dana nam w Pomazańcu Jezusie przed czasami wiecznymi
Ty więc dziecko moje bądź umacnianym w łasce w Pomazańcu Jezusie
Pan Jezus Pomazaniec z duchem twoim łaska z wami amen do Tymoteusza drugi Efezjan zgromadzenia pierwszego doglądającego który został wybrany przez wyciągnięcie ręki zostało napisane z Rzymu kiedy po drugi raz stanął Paweł przed cesarzem Neronem
Tytusowi szczeremu dziecku według wspólnej wiary łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Pomazańca Zbawiciela naszego
Została pokazana bowiem łaska Boga zbawienna wszystkim ludziom
aby zostawszy uznanymi za sprawiedliwych w Tego łasce dziedzice stalibyśmy się według nadziei życia wiecznego
Pozdrawiają ciebie ci ze mną wszyscy pozdrów okazujących czułość nas w wierze łaska ze wszystkimi wami amen do Tytusa Kreteńczyków zgromadzenia pierwszego doglądającego który został wybrany przez wyciągnięcie ręki zostało napisane z Nikopolis w Macedonii
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z duchem waszym amen do Filemona zostało napisane z Rzymu przez Onezyma domownika
Tego zaś trochę coś od zwiastunów który jest uczyniony mniejszym widzimy Jezusa przez cierpienie śmierci chwałą i szacunkiem które jest uwieńczone żeby łasce Boga za każdego skosztowałby śmierci
Podchodzilibyśmy więc ze śmiałością do tronu łaski aby otrzymalibyśmy miłosierdzie i łaskę znaleźlibyśmy w odpowiednim czasie pomoc
ile więcej uważacie gorszego zostanie uznany za godnego kary Syna Boga który podeptał i krew przymierza pospolitą który uznał przez którą został uświęcony i Ducha łaski który znieważył
doglądając aby nie ktoś mający braki z dala od łaski Boga aby nie jakiś korzeń goryczy w górę rosnąc wywołałby niepokój i przez to zostaliby skalani liczni
Dlatego królestwo niewzruszone przyjmując mielibyśmy łaskę przez którą służylibyśmy w sposób miły Bogu ze skromnością i czcią
Naukom różnym i obcym nie bądźcie noszeni dobre bowiem łasce być utwierdzane serce nie pokarmom w których nie odnieśli korzyści ci którzy postępowali
Łaska z wszystkimi wami amen do Hebrajczyków zostało napisane z Italii przez Tymoteusza
Większą zaś daje łaskę dlatego mówi Bóg pysznym przeciwstawia się pokornym zaś daje łaskę
według wcześniejszego poznania Boga Ojca w poświęceniu Ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Pomazańca łaska wam i pokój oby został pomnożony oby zostały pomnożone
O to zbawienie poszukiwali i pilnie badali prorocy o tej względem was łasce którzy prorokowali
Dlatego przepasawszy sobie biodra myśli waszej będąc trzeźwymi całkowicie nabierzcie nadziei w która jest niesiona wam łasce w objawieniu się Jezusa Pomazańca
To bowiem łaska jeśli ze względu na sumienie Boga wytrzymuje ktoś smutki cierpiąc niesprawiedliwie
jakiego rodzaju bowiem sława jeśli grzeszący i którzy są policzkowani będziecie pozostawali ale jeśli dobro czyniąc i cierpiąc będziecie pozostawali to łaska u Boga
Mężowie podobnie wspólnie mieszkając według poznania jak słabszemu naczyniu kobiecemu okazując szacunek jak i współdziedzice łaski życia do nie być wykreślane modlitwy wasze
każdy tak jak otrzymał dar łaski ku sobie nim służąc jako dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Boga
Podobnie młodsi zostańcie poddani starszym wszyscy zaś jedni drugim będąc poddanymi pokorą przepaszcie się gdyż Bóg pysznym przeciwstawia się pokornym zaś daje łaskę
zaś Bóg wszelkiej łaski który wezwał nas do wiecznej Jego chwały w Pomazańcu Jezusie krótko doznawszy cierpienia sam oby uczynił doskonałymi was oby utwierdził oby umocnił oby ugruntował
Przez Sylwana wam wiernego brata jak sądzę przez nieliczne napisałem zachęcając i dając świadectwo że to być prawdziwa łaska Boga w której stanęliście
Łaska wam i pokój oby został pomnożony w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca Jemu chwała i teraz i na dzień wieku amen
Będzie z wami łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Pomazańca Syna Ojca w prawdzie i miłości
Wślizgnęli się bowiem pewni ludzie od dawna którzy są wcześniej zapisani na ten wyrok bezbożni Boga naszego łaskę zamieniający na rozpustę a jedynego Władcę Boga i Pana naszego Jezusa Pomazańca wypierający się
Jan siedmiu zgromadzeniom w Azji łaska wam i pokój od Tego który jest i był i który przychodzi i od siedmiu duchów które jest są przed tronem Jego
Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca ze wszystkimi wami amen