Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Ponieważ liczni usiłowali ułożyć opowiadanie o (tych) które są dopełnione wśród nas sprawach    tak, jak przekazali nam (ci) od początku świadkami naocznymi i podwładni którzy stali się słowa    Zdało się i mnie przechodzącemu od początku wszystkim uważnie kolejno ci napisać wielmożny Teofilu    aby poznałbyś o których zostałeś pouczony słowach bezpieczeństwo    Stało się w dniach Heroda króla Judei kapłan pewien imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza i żona jego z córek Aarona a imię jej Elżbieta    Byli zaś sprawiedliwi oboje przed Bogiem chodzący we wszystkich przykazaniach i przepisach Pana nienaganni    i nie było im dziecko jako, że Elżbieta była bezpłodna i oboje będąc posunięci w dniach ich byli    Stało się zaś w pełnić posługi kapłańskie jego w porządku zmiany jego przed Bogiem    według zwyczaju kapłaństwa dostał w drodze losowania (by) okadzić wszedłszy do świątyni Pana    I całe mnóstwo ludu było modlące się na zewnątrz (w) godzinie kadzenia    Został ukazany zaś mu zwiastun Pana stojący z prawej strony ołtarza kadzenia    i został poruszony Zachariasz zobaczywszy i strach padł na niego    Powiedział zaś do niego zwiastun nie bój się Zachariaszu dlatego, że została wysłuchana prośba twoja i żona twoja Elżbieta urodzi syna ci i nazwiesz imię jego Jan    i będzie radość ci i wesele i liczni z narodzenia jego będą się radować    Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju alkoholowego nie wypiłby i Duchem Świętym zostanie napełniony jeszcze od łona matki jego    I licznych synów Izraela nawróci ku Panu Bogu ich    i sam pójdzie przodem przed Nim w duchu i mocy Eliasza nawrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych do zrozumienia sprawiedliwych przygotować Panu lud który jest przygotowany    I powiedział Zachariasz do zwiastuna po czym poznam to ja bowiem jestem starzec i żona moja która jest posunięta w dniach jej    a odpowiedziawszy zwiastun powiedział mu ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany powiedzieć do ciebie i ogłosić dobrą nowinę ci (o) tym    I oto będziesz milczący i nie mogący powiedzieć aż do tego dnia stałoby się te za to nie uwierzyłeś słowom moim które to zostaną wypełnione w porze ich    I był lud oczekujący Zachariasza i dziwili się w zwlekać on w świątyni    Wyszedłszy zaś nie mógł powiedzieć im i poznali że widzenie widział w świątyni i on był dający znaki im i trwał niemy    I stało się jak zostały wypełnione dni publicznego dzieła jego odszedł do domu jego    Po zaś tych dniach poczęła Elżbieta żona jego i ukrywała się miesięcy pięć mówiąc    że tak mi czynił Pan w dniach tych spojrzał (by) zdjąć hańbę moją pośród ludzi    W zaś miesiącu szóstym został wysłany zwiastun Gabriel przez Boga do miasta Galilei którego imię Nazaret    do dziewicy która jest zaręczona mężowi któremu imię Józef z domu Dawida i imię dziewicy Mariam    i wszedłszy zwiastun do niej powiedział witaj która jesteś obdarzona łaską Pan z tobą która jest błogosławiona ty wśród kobiet    zaś zobaczywszy została zmieszana na słowo jego i rozważała jakie oby jest pozdrowienie to    i powiedział zwiastun jej nie bój się Mariam znalazłaś bowiem łaskę u Boga    I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nazwiesz imię Jego Jezus    Ten będzie wielki i Syn Najwyższego zostanie nazwany i da Mu Pan Bóg tron Dawida ojca Jego    i zakróluje nad domem Jakuba na wieki i królestwo Jego nie będzie końca    Powiedziała zaś Mariam do zwiastuna jak będzie to skoro męża nie znam    a odpowiedziawszy zwiastun powiedział jej Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego ocieni cię dlatego i które jest rodzone z ciebie Święte zostanie nazwane Syn Boga    I oto Elżbieta krewna twoja i ona która poczęła syna w starości jej i ten miesiąc szósty jest jej która jest nazywana bezpłodną    gdyż nie będzie niemożliwa u Boga wszelkie przesłanie    powiedziała zaś Mariam oto niewolnica Pana oby stało się mi według wypowiedzi twojej i odszedł od niej zwiastun    Wstawszy zaś Mariam w dniach tych poszła w górzystą z pośpiechem do miasta Judy    i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę    i stało się jak usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii podskoczyło niemowlę w łonie jej i została napełniona Duchem Świętym Elżbieta    i zawołała głosem wielkim i powiedziała która jest błogosławiona ty wśród kobiet i który jest błogosławiony owoc łona twojego    I skąd mi to aby przyszłaby matka Pana mojego do mnie    Oto bowiem jak stał się głos pozdrowienia twojego w uszach moich podskoczyło w wesołości niemowlę w łonie moim    i szczęśliwa która uwierzyła że będzie spełnienie które są powiedziane jej od Pana    i powiedziała Mariam wywyższa dusza moja Pana    i rozweselił się duch mój w Bogu Zbawicielu moim    gdyż zwrócił uwagę na poniżenie niewolnicy Jego oto bowiem od teraz będą uważać za szczęśliwą mnie wszystkie pokolenia    gdyż uczynił mi wielkie rzeczy Mocny i Święte imię Jego    i miłosierdzie Jego na pokolenia pokoleń (dla) bojących się Go    Uczynił moc w ramieniu Jego rozproszył pysznych myśl serca ich    zdjął władców z tronów i wywyższył pokornych    głodujących nakarmił dobrami i którzy są bogaci posłał pustych    Ujął się za Izraelem chłopcem jego (by) zostać przypomniane miłosierdzie    tak, jak powiedział do ojców naszych Abrahamowi i nasieniu jego na wiek    Pozostała zaś Mariam z nią jakby miesiące trzy i wróciła do domu jej    zaś Elżbiecie został wypełniony czas urodzić jej i urodziła syna    i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej że uczynił wielkim Pan miłosierdzie Jego z nią i współcieszyli się (z) nią    I stało się w ósmym dniu przyszli obrzezać dzieciątko i nazwali je za imieniem ojca jego Zachariaszem    A odpowiedziawszy matka jego powiedziała w żaden sposób ale zostanie nazwany Jan    I powiedzieli do niej że nikt jest w rodzinie twojej który jest nazywany imieniem tym    Skinęli zaś ojcu jego jaką- kolwiek oby wolę być nazywanym on    I poprosiwszy tabliczkę napisał mówiąc Jan jest imię jego i zdziwili się wszyscy    został otworzone (zostały otworzone) zaś usta jego od razu i język jego i mówił błogosławiąc Boga    I stał się na wszystkich strach sąsiadujących ich i w całej górzystej Judei był omawiany (były omawiane) wszystkie wypowiedzi te    i położyli wszyscy którzy usłyszeli w sercu ich mówiąc czym zatem dzieciątko to będzie i ręka Pana była z nim    I Zachariasz ojciec jego został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc    Błogosławiony Pan Bóg Izraela gdyż wejrzał i uczynił odkupienie ludowi Jego    i wzbudził róg zbawienia nam w domu Dawida chłopca jego    Tak, jak powiedział przez usta świętych od wieku proroków Jego    Zbawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich nienawidzących nas    (By) uczynić miłosierdzie z ojcami naszymi i zostać przypomnianym (o) przymierzu świętym Jego    przysiędze którą przysiągł względem Abrahama ojca naszego dać nam    Bez obaw z ręki wrogów naszych którzy zostali wyratowanymi służyć Mu    w świętości i sprawiedliwości przed Nim wszystkie dni życia naszego    i ty dzieciątko prorok Najwyższego zostaniesz nazwane poprzedzisz bowiem przed obliczem Pana przygotować drogi Jego    dać poznanie zbawienia ludowi Jego w uwolnieniu grzechów ich    przez głębokie uczucia miłosierdzia Boga naszego przez które wejrzał nas wschód z wysokości    (by) pokazać się w ciemności i cieniu śmierci siedzącym wyprostować stopy nasze na drogę pokoju    zaś dzieciątko wzrastało i było umacniane duchem i było na pustkowiach aż do dnia ukazania się go u Izraela 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible