Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

I Księga Kronik
(I Kronik)

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Adam, Set, Enosz;    Kenan, Mahalaleel, Jered;    Henoch, Matuzalem, Lamech;    Noe, Sem, Cham i Jafet.    Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.    A synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.    A synowie Jawana: Elisa i Tarszisz, Cytym i Dodanim.    Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.    A synowie Kusza: Seba, Chaawila, Sabta, Rama i Sabteka. A synowie Ramy: Szeba i Dedan.    Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.    Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;    Oraz Patrusyma, Kasluchima, od których wywodzą się Filistyni, i Kaftoryma.    Kanaan zaś spłodził Sidona, swego pierworodnego, i Cheta;    Jebusytę, Amorytę i Girgaszytę;    Chiwwitę, Arkitę i Sinitę;    Arwadytę, Semarytę i Chamatytę.    Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek.    Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.    Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego — Joktan.    Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;    Hadorama, Uzala i Diklę;    Ebala, Abimaela i Szeba;    Ofira, Chawila i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.    Sem, Arpachszad, Szelach;    Eber, Peleg, Reu;    Serug, Nachor, Terach;    Abram, to jest Abraham.    Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.    A oto ich rody: pierworodny Izmaela — Nebajot, następnie Kedar, Abdeel i Mibsam;    Miszma, Duma, Massa, Hadad i Tema;    Jetur, Nafisz i Kedma. Byli oni synami Izmaela.    oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan.    Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Oni wszyscy byli synami Ketury.    I Abraham spłodził Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.    A synowie Ezawa: Elifaz, Rehuel, Jeusz, Jalam i Korach.    Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.    Synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.    A synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.    A synowie Lotana: Chori, Homam; a siostrą Lotana była Timna.    Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A synowie Sibeona: Ajja i Ana.    Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran.    Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran.    To byli królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim zapanował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.    A gdy Bela umarł, królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.    A gdy Jobab umarł, królował w jego miejsce Chuszam z ziemi Temanitów.    A gdy Chuszam umarł, królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu Moabu. A jego miasto nazywało się Awit.    A gdy Hadad umarł, królował w jego miejsce Samla z Masreki.    A gdy Samla umarł, królował w jego miejsce Szaul z Rechobot nad Rzeką.    A gdy Szaul umarł, królował w jego miejsce Baalchanan, syn Akbora.    A gdy Baalchanan umarł, królował w jego miejsce Hadad. Jego miasto nazywało się Pai, a jego żona miała na imię Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba.    I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet;    Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;    Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar;    Książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible