Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, Joz 19:1-24; Joz 5:9; Joz 6:25; Joz 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; Joz 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Po śmierci Mojżesza, sługi JAHWE, powiedział JAHWE do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza:    Mojżesz, mój sługa, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela.    Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi.    Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie, będzie wasza granica.    Nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twego życia; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.    Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.    Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz.    Niech ta księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło.    Czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż JAHWE, twój Bóg, jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.    Wtedy Jozue rozkazał przełożonym ludu:    Przejdźcie przez obóz i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni przejdziecie przez ten Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą JAHWE, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.    A do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa Jozue powiedział:    Przypomnijcie sobie słowo, które nakazał wam Mojżesz, sługa JAHWE: JAHWE, wasz Bóg, zapewnił wam odpoczynek i dał wam tę ziemię;    Niech wasze żony, dzieci i bydło zostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam po tej stronie Jordanu; wy zaś, wszyscy dzielni wojownicy, pójdziecie uzbrojeni przed waszymi braćmi i będziecie im pomagać;    Aż JAHWE da odpoczynek waszym braciom, jak i wam, i oni posiądą ziemię, którą daje im JAHWE, wasz Bóg. Potem wrócicie do ziemi swojej posiadłości, którą dał wam Mojżesz, sługa JAHWE, po tej stronie Jordanu na wschodzie, i posiądziecie ją.    I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.    Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi we wszystkim, tak będziemy posłuszni i tobie. Niech tylko JAHWE, twój Bóg, będzie z tobą, jak był z Mojżeszem.    Ktokolwiek sprzeciwi się twemu rozkazowi i nie będzie posłuszny twoim słowom we wszystkim, co mu rozkażesz, niech umrze. Tylko wzmocnij się i bądź mężny. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible