Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Jozuego

Rozdział 12

  A oto królowie ziemi, których pobili synowie Izraela i posiedli ich ziemię za Jordanem na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermon, i całą równinę na wschodzie:    Sichon, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od połowy tej rzeki oraz połowy Gileadu aż do rzeki Jabbok, granicy synów Ammona;    A od równin aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do Morza Równiny, czyli Morza Słonego, na wschód, w kierunku Bet-Jeszimot, i od południa pod górę Pisga.    I obszar Oga, króla Baszanu, który pozostał z Refaitów i mieszkał w Asztarot i w Edrei;    Panował on na górze Hermon, i w Salce oraz w całym Baszanie aż do granic Geszurytów i Maakatytów i nad połową Gileadu, granicą Sichona, króla Cheszbonu.    Pobił ich Mojżesz, sługa JAHWE, wraz z synami Izraela. I Mojżesz, sługa JAHWE, dał tę ziemię w posiadanie Rubenitom i Gadytom, i połowie pokolenia Manassesa.    A oto królowie ziemi, których pobili Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, a których obszar Jozue dał pokoleniom Izraela w posiadanie według ich przydziałów;    Na górach, na równinach, na polach, na nizinach, na pustyni i na południowej ziemi; ziemie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów.    Król Jerycha — jeden; król Aj, które jest obok Betel — jeden.    Król Jerozolimy — jeden; król Hebronu — jeden.    Król Jarmutu — jeden; król Lakisz — jeden.    Król Eglonu — jeden; król Gezer — jeden.    Król Debir — jeden; król Gederu — jeden.    Król Chormy — jeden; król Aradu — jeden.    Król Libny — jeden; król Adullam — jeden.    Król Makkedy — jeden; król Betel — jeden.    Król Tappuach — jeden; król Cheferu — jeden.    Król Afek — jeden; król Laszaronu — jeden.    Król Madonu — jeden; król Chasoru — jeden.    Król Szimron-Meronu — jeden; król Achszafu — jeden.    Król Tanaku — jeden; król Megiddo — jeden.    Król Kedeszu — jeden; król Jokneamu z Karmelu — jeden.    Król Doru z krainy Dor — jeden; król narodów z Gilgal — jeden.    Król Tirsy — jeden. Wszystkich królów było trzydziestu jeden. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible