Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Jozuego

Rozdział 22

  Wtedy Jozue przywołał Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa;    I powiedział do nich: Strzegliście wszystkiego, co wam nakazał Mojżesz, sługa JAHWE, i byliście posłuszni memu głosowi we wszystkim, co wam nakazałem.    Nie opuściliście swoich braci przez ten długi czas aż do dziś, ale strzegliście pilnie rozkazu JAHWE, waszego Boga.    A teraz JAHWE, wasz Bóg, dał odpoczynek waszym braciom, jak im obiecał. Zawróćcie więc teraz i idźcie do waszych namiotów i do ziemi waszej własności, którą dał wam Mojżesz, sługa JAHWE, po drugiej stronie Jordanu.    Tylko uważajcie pilnie, by zachować przykazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz, sługa JAHWE — abyście miłowali JAHWE, swojego Boga, kroczyli wszystkimi jego drogami, zachowywali jego przykazania, lgnęli do niego i służyli mu z całego swego serca i z całej swej duszy.    Potem Jozue błogosławił im i odesłał ich, a oni odeszli do swoich namiotów.    Mojżesz bowiem dał jednej połowie pokolenia Manassesa posiadłość w Baszanie, ale drugiej jego połowie Jozue dał dział z ich braćmi po zachodniej stronie Jordanu. A gdy Jozue odesłał ich do ich namiotów, błogosławił im.    I powiedział do nich: Wracajcie z wielkimi bogactwami do waszych namiotów, z bardzo licznymi stadami, ze srebrem, złotem, miedzią i żelazem oraz z wielką liczbą szat. Podzielcie się ze swymi braćmi łupem po waszych wrogach.    Wtedy synowie Rubena i synowie Gada oraz połowa pokolenia Manassesa zawrócili i opuścili synów Izraela w Szilo, które leży w ziemi Kanaan, aby pójść do ziemi Gilead, do ziemi swojej własności, którą dziedzicznie otrzymali zgodnie ze słowem JAHWE za pośrednictwem Mojżesza.    I gdy przybyli w okolice Jordanu położone w ziemi Kanaan synowie Rubena i synowie Gada oraz połowa pokolenia Manassesa, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz wielki i okazały.    I synowie Izraela usłyszeli, że mówiono: Oto synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa zbudowali ołtarz naprzeciw ziemi Kanaan w okolicy Jordanu, gdzie przeszli synowie Izraela.    Gdy więc synowie Izraela o tym usłyszeli, zebrało się całe zgromadzenie synów Izraela w Szilo, aby wyruszyć przeciw nim na wojnę.    I synowie Izraela wysłali do synów Rubena, synów Gada i połowy pokolenia Manassesa, do ziemi Gilead, Pinchasa, syna kapłana Eleazara;    A z nim dziesięciu naczelników, po jednym z każdego rodu ze wszystkich pokoleń Izraela; każdy naczelnik był głową rodu swoich ojców wśród tysięcy Izraela.    Ci przyszli do synów Rubena, synów Gada i połowy pokolenia Manassesa, do ziemi Gilead, i powiedzieli do nich:    Tak mówi całe zgromadzenie JAHWE: Cóż to za przestępstwo, którego się dopuściliście wobec Boga Izraela, że odwróciliście się dziś od JAHWE, budując sobie ołtarz, aby zbuntować się dziś przeciw PANU?    Czy mało nam nieprawości popełnionej w Peor, z której nie jesteśmy oczyszczeni po dziś dzień, a za którą na zgromadzenie JAHWE spadła plaga;    Że wy dziś odwróciliście się, żeby nie pójść za PANEM? A ponieważ buntujecie się dziś przeciw JAHWE, jutro on rozgniewa się na całe zgromadzenie Izraela.    A jeśli ziemia waszej posiadłości jest nieczysta, przeprowadźcie się do ziemi dziedzictwa JAHWE, w której znajduje się przybytek JAHWE, i weźcie sobie posiadłości pośród nas; tylko nie buntujcie się przeciw JAHWE ani nie buntujcie się przeciwko nam, budując sobie ołtarz poza ołtarzem JAHWE, naszego Boga.    Czy to nie Akan, syn Zeracha, dopuścił się przestępstwa przy rzeczach przeklętych i czy gniew nie spadł na całe zgromadzenie Izraela? I nie tylko on umarł za swoją nieprawość.    Wtedy synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa odpowiedzieli naczelnikom nad tysiącami Izraela:    JAHWE, Bóg bogów, JAHWE, Bóg bogów, on wie, i Izrael też się dowie: Jeśli stało się to przez bunt albo przestępstwo przeciw JAHWE — niech nas dziś nie oszczędzi;    Jeśli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby się odwrócić od JAHWE i aby składać na nim całopalenia i ofiary pokarmowe lub pojednawcze, to niech JAHWE to rozezna;    Czy nie zrobiliśmy tak raczej z obawy przed tym, że w przyszłości wasi synowie powiedzą naszym synom: Cóż wy macie wspólnego z JAHWE, Bogiem Izraela?    Oto JAHWE ustanowił Jordan granicą między nami a wami, synowie Rubena i synowie Gada; nie macie działu w JAHWE. W ten sposób wasi synowie odwrócą naszych synów od bojaźni JAHWE.    Dlatego powiedzieliśmy: Uczyńmy tak i zbudujmy sobie ołtarz, nie do całopaleń ani do innych ofiar;    Lecz aby był świadkiem między nami a wami i między naszymi pokoleniami po nas i abyśmy służyli JAHWE przed jego obliczem w naszych całopaleniach, ofiarach pokarmowych i ofiarach pojednawczych, aby w przyszłości wasi synowie nie powiedzieli naszym synom: Nie macie udziału w JAHWE.    Powiedzieliśmy więc: Gdy w przyszłości tak powiedzą nam albo naszemu potomstwu, wtedy odpowiemy: Patrzcie na podobieństwo ołtarza JAHWE, który wznieśli nasi ojcowie, nie dla całopaleń ani dla innych ofiar, ale żeby był świadkiem między nami a wami.    Nie daj Boże, żebyśmy mieli buntować się przeciw JAHWE i odwrócić się dziś od JAHWE, budując ołtarz do całopaleń, ofiar pokarmowych i innych ofiar poza ołtarzem JAHWE, naszego Boga, który znajduje się przed jego przybytkiem.    A gdy kapłan Pinchas, naczelnicy zgromadzenia i przełożeni nad tysiącami Izraela, którzy z nim byli, usłyszeli słowa, które mówili synowie Rubena, synowie Gada i synowie Manassesa, uznali je za słuszne.    I Pinchas, syn kapłana Eleazara, powiedział do synów Rubena, synów Gada i synów Manassesa: Dzisiaj przekonaliśmy się, że JAHWE jest pośród nas, bo nie dopuściliście się tego przestępstwa przeciw JAHWE i wyzwoliliście synów Izraela z ręki JAHWE.    Wtedy Pinchas, syn kapłana Eleazara, oraz naczelnicy powrócili od synów Rubena i od synów Gada z ziemi Gilead do ziemi Kanaan, do synów Izraela, i zdali im sprawę.    I spodobało się to synom Izraela; synowie Izraela błogosławili Boga i nie mówili więcej o wyruszeniu przeciw nim na wojnę, by zniszczyć ziemię, w której mieszkali synowie Rubena i synowie Gada.    Synowie Rubena i Gada nazwali ten ołtarz Ed, mówiąc: Świadkiem będzie między nami, że JAHWE jest Bogiem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible