Biblia Ekumeniczna, 2018

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

RODOWODY WPROWADZAJĄCE OD ADAMA DO SAULA

1. Adam, Set, Enosz,  2. Kenan, Mahalaleel, Jered,  3. Henoch, Metuszelach, Lamek,  4. Noe, Sem, Cham i Jafet.  5. Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.  6. Synami Gomera byli: Aszkanaz, Difat i Togarma.  7. Synami Jawana byli: Elisza, Tarszisz, Kittim i Rodanim.  8. Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.  9. Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka, natomiast synami Ramy byli Szeba i Dedan.  10. Kusz był również ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.  11. Misraim był ojcem Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,  12. Patrusim, Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.  13. Kanaan był ojcem Sydona, swego pierworodnego, oraz Cheta,  14. Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,  15. Chiwwitów, Arkitów, Synitów,  16. Arwadytów, Semarytów i Chamatytów.  17. Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek,  18. natomiast Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach ojcem Ebera.  19. Eberowi urodzili się dwaj synowie, jeden nazywał się Peleg, ponieważ za jego dni ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan.  20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,  21. Hadorama, Uzala, Dikli,  22. Ebala, Abimeala, Szeby,  23. Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.  24. Sem, Arpachszad, Szelach,  25. Eber, Peleg, Reu,  26. Serug, Nachor, Terach,  27. Abram – to jest Abraham.  28. Synami Abrahama byli Izaak i Izmael.  29. Oto ich potomkowie: pierworodnym Izmaela był Nebajot, następnie: Kedar, Abdeel, Mibsam,  30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,  31. Jetur, Nafisz i Kedma; oni byli synami Izmaela.  32. Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli przez nią urodzeni: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.  33. Synami Midiana byli: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli synami Ketury.  34. Abraham był ojcem Izaaka, a synami Izaaka byli Ezaw i Izrael.  35. Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.  36. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.  37. Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.  38. Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.  39. Synami Lotana byli Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.  40. Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Sibeona: Ajja i Ana.  41. Synem Any był Diszon, a synami Diszona byli: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.  42. Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan i Jaakan, a synami Diszona: Us i Aran.  43. Oto królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim jakikolwiek król zapanował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, jego miasto nazywało się Dinhaba.  44. Kiedy Bela zmarł, po nim panował Jobab, syn Zeracha z Bosry.  45. Kiedy Jobab zmarł, po nim panował Chuszam z ziemi Temanitów.  46. Kiedy Chuszam zmarł, po nim panował Hadad, syn Bedada, który pobił Madianitów na polach Moabu; jego miasto nazywało się Awit.  47. Kiedy Hadad zmarł, po nim panował Samla z Masreki.  48. Kiedy Samla zmarł, po nim panował Szaul z Rechobot nad Rzeką.  49. Kiedy Szaul zmarł, po nim panował Baal-Chanan, syn Akbora.  50. Kiedy Baal-Chanan zmarł, po nim panował Hadad, a jego miasto nazywało się Pai, natomiast jego żoną była Mehetabeel, córka Matredy, córka Mezahaba.  51. Po śmierci Hadada naczelnikami w Edomie zostali: naczelnik Timna, naczelnik Alja, naczelnik Jetet,  52. naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon,  53. naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,  54. naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Oni byli naczelnikami w Edomie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org