Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Ewangelia Mateusza

Autor:
Apostoł Mateusz.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia (w Syrii).
Cel:
Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
Temat:
Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.

Rozdział 1

1. Oto rodowód Jeszui Mesjasza, syna Dawida, syna Awrahama:  2. Awraham był ojcem Jic'chaka, Jic'chak był ojcem Ja'akowa, Ja'akow był ojcem J'hudy i jego braci,  3. J'huda był ojcem Pereca i Seracha (matką ich była Tamar), Perec był ojcem Hecrona, Hecron był ojcem Rama,  4. Ram był ojcem Amminadawa, Amminadaw był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Salmona,  5. Salmon był ojcem Bo'aza (jego matką była Rachaw), Bo'az był ojcem Oweda (jego matką była Rut), Owed był ojcem Jiszaja,  6. Jiszaj był ojcem Dawida króla. Dawid był ojcem Szlomo (jego matką była żona Urii),  7. Szlomo był ojcem Rechaw'ama, Rechaw'am był ojcem Awii, Awija był ojcem Asy,  8. Asa był ojcem J'hoszafata, J'hoszafat był ojcem Jorama, Joram był ojcem Uzijahu,  9. Uzijahu był ojcem Jotama, Jotam był ojcem Achaza, Achaz był ojcem Chizkijahu,  10. Chizkijahu był ojcem M'naszego, M nasze był ojcem Amona, Arnon był ojcem Joszijahu,  11. Joszijahu był ojcem J'chaniahu i jego braci w chwili Wygnania babilońskiego.  12. Po Wygnaniu babilońskim J'chaniahu był ojcem Sz'altiela. Sz'altiel był ojcem Z'rubawela,  13. Z'rubaweł był ojcem Aw'ichuda, Aw'ichud był ojcem Eliakima, Eliakim był ojcem 'Azura,  14. 'Azur był ojcem Cadoka, Cadok był ojcem Jachina, Jachin był ojcem El'ichuda,  15. El'ichud był ojcem El'azara, El'azar był ojcem Mattana, Mattan był ojcem Ja'akowa,  16. Ja'akow był ojcem Josefa, męża Miriam, z której narodził się Jeszua, zwany Mesjaszem,  17. Było zatem czternaście pokoleń od Awrahama do Dawida, czternaście pokoleń od Dawida do Wygnania babilońskiego i czternaście pokoleń od Wygnania babilońskiego do Mesjasza.  18. Oto, jak doszło do narodzin Jeszui Mesjasza. Kiedy matka Jego Miriam zaręczyła się z Josefem, zanim się jeszcze pobrali, okazała się brzemienną z Ruach Ha-Kodesz.  19. Jej przyszły mąż Josef był człowiekiem, który postępował uczciwie; zaplanował zatem zerwać zaręczyny po cichu, aby nie narażać jej na publiczne pohańbienie.  20. Gdy jednak rozmyślał o tym, ukazał mu się we śnie anioł Adonai i rzekł: "Josefie, synu Dawida, nie obawiaj się przyjąć Miriam do siebie jako swej żony; bo to, co się w niej poczęło, jest z Ruach Ha-Kodesz.  21. Urodzi ona syna, a ty nadasz Mu imię Jeszua [co oznacza "Adonai zbawia"], gdyż zbawi On swój lud od jego grzechów".  22. Stało się to wszystko, aby wypełniło się to, co powiedział Adonai przez proroka:  23. "Dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwą go Immanu'el" (imię to oznacza: "Bóg z nami").  24. Obudziwszy się, Josef uczynił to, co nakazał mu anioł Adonai - zabrał Miriam do siebie jako swą żonę,  25. nie współżył z nią jednak, aż urodziła syna, i nazwał Go Jeszua. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org