Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Sza'ul, powołany z woli Bożej na wysłannika Mesjasza Jeszui, i brat Sostenes  2. do Bożej Wspólnoty Mesjanicznej w Koryncie, złożonej z tych, którzy zostali zastrzeżeni przez Jeszuę Mesjasza i powołani, aby być Bożym ludem świętym, wraz z każdym na każdym miejscu, kto wzywa imienia naszego Pana Jeszui Mesjasza, Pana ich jak też i naszego:  3. łaska wam i szalom od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszui Mesjasza.  4. Dziękuję Bogu memu za was zawsze ze względu na miłość i dobroć Bożą daną wam przez Mesjasza Jeszuę,  5. zostaliście w Nim bowiem wzbogaceni tak różnorako, zwłaszcza w moc mowy i głębię poznania.  6. Zaiste, świadectwo o Mesjaszu zostało w was mocno ugruntowane,  7. tak że nie brak wam żadnego daru duchowego i żarliwie wyczekujecie objawienia się naszego Pana Jeszui Mesjasza.  8. On was uzdolni, abyście wytrwali aż do końca, byli zatem bez zarzutu w Dzień Pana naszego Jeszui Mesjasza -  9. Bóg jest godny zaufania: to On was powołał do wspólnoty ze swym Synem, Jeszuą Mesjaszem, naszym Panem.  10. Mimo to, bracia, wzywam was w imię Pana naszego Jeszui Mesjasza, abyście byli wszyscy zgodni w tym, co mówicie, i nie trwali w podziałach, lecz powrócili do jednomyślności i wspólnego zamysłu.  11. Bo niektórzy z ludzi Chloe wyjawili mi, bracia, że są kłótnie wśród was.  12. Mówię to, bo jeden z was powiada: "Ja jestem z Sza'ulem", inny powiada: "Ja jestem z Apollosem", inny: "Ja jestem z Kefą", a jeszcze inny mówi: "Ja jestem z Mesjaszem!".  13. Czy Mesjasz został podzielony na kawałki? Czy to Sza'ula zabito za was na palu? W imię Sza'ula zostaliście zanurzeni?  14. Dziękuję Bogu, żem nie zanurzył nikogo z was, wyjąwszy Kryspa i Gajusza,  15. w przeciwnym razie jeszcze by kto powiedział, że w moje imię zostaliście zanurzeni.  16. (Owszem, zanurzyłem jeszcze Stefanasa i jego dom, a poza tym nie przypominam sobie, żebym jeszcze kogoś zanurzył).  17. Bo Mesjasz nie posłał mnie, bym zanurzał, ale abym głosił Dobrą Nowinę i czynił to, nie opierając się na "mądrości" polegającej na zwykłej retoryce, ażeby nie odbierać Mesjaszowemu palowi egzekucyjnemu jego mocy.  18. Bo nauka o palu egzekucyjnym to absurd dla tych, którzy giną, ale dla nas, podlegających zbawieniu, jest ono mocą Bożą.  19. Bo Tanach mówi: "Zniszczę mądrość mądrych i pokrzyżuję zamysły zmyślnych".  20. Gdzie w tej sytuacji jest filozof, nauczyciel Tory czy któryś z dzisiejszych myślicieli? Czyż nie sprawił Bóg, że mądrość tego świata prezentuje się dość niedorzecznie?  21. Bo mądrość Boga postanowiła, że świat za pomocą własnej mądrości nie pozna Go. Dlatego Bóg zdecydował użyć "absurdu" tego, co głosimy, jako narzędzia zbawienia tych, którzy temu zaufają.  22. Z tej właśnie przyczyny, że Żydzi proszą o znaki, a Grecy próbują znaleźć mądrość,  23. my ciągle głosimy Mesjasza straconego na palu jak zbrodniarz! Dla Żydów to zawada, a dla Greków absurd;  24. dla tych jednak, którzy są powołani, i dla Żydów, i dla Greków, ten właśnie Mesjasz jest Bożą mocą i Bożą mądrością!  25. Bo Boży "absurd" jest mądrzejszy niż ludzka "mądrość". A Boża "słabość" jest silniejsza niż ludzka "siła".  26. Spójrzcie na siebie, bracia, spójrzcie na tych, których Bóg powołał! Niewielu wśród was mądrych według miary tego świata, niewielu dysponuje władzą czy może się poszczycić szlachetnym urodzeniem.  27. Ale to, co świat uznaje za absurd, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych; to, co świat uznaje za słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić silnych;  28. i wybrał Bóg to, co świat ma za pospolite albo za nic uważa, aby unicestwić to, co świat uznaje za ważne;  29. tak aby nikt nie chełpił się przed Bogiem.  30. To za Jego sprawą jesteście jedno z Mesjaszem Jeszuą. On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i świętością, a także odkupieniem.  31. Dlatego - jak rzecze Tanach - "niech każdy, kto chce się chlubić, chlubi się Adonai". 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org