Biblia Paulistów, 2016

Księga Nehemiasza

Autor:
Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
Miejsce:
Suza, Jerozolima.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. Wspomnienia Nehemiasza, syna Chakaliasza. Było to w miesiącu Kislew, dwudziestego roku. Gdy przebywałem w twierdzy Suza,  2. przybył tam Chanani, jeden z moich braci, wraz z innymi ludźmi z Judei. Zapytałem ich o Jerozolimę, o ocalałych Judejczyków, którzy uniknęli uprowadzenia do niewoli.  3. Opowiedzieli mi: „Ci, którzy pozostali w tamtejszej prowincji, żyją teraz w wielkiej biedzie i poniżeniu. Mury Jerozolimy są zrujnowane, a bramy spalone”.  4. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, zapłakałem i całymi dniami trwałem w smutku, poszcząc i modląc się do Boga niebios.  5. Modliłem się tak: „Ach, JAHWE, Boże niebios, Boże wielki i groźny! Ty zachowujesz przymierze i okazujesz łaskawość tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań.  6. Otwórz oczy i nakłoń uważnie ucha, by słuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą za sługi Twoje, Izraelitów, i w której wyznaję winy synów Izraela popełnione przeciwko Tobie, jak i przestępstwa, które ja popełniłem wraz z domem mego ojca.  7. Bardzo podle postąpiliśmy wobec Ciebie! Nie zachowaliśmy ani przykazań, ani praw, ani ustaw, które nadałeś swojemu słudze, Mojżeszowi.  8. Wspomnij, proszę, na obietnicę daną Twemu słudze Mojżeszowi: «Jeśli się sprzeniewierzycie, rozproszę was między narodami;  9. lecz jeśli powrócicie do Mnie i będziecie zachowywać i wypełniać moje przykazania, wówczas choćby wasi wygnańcy byli poza krańcami niebios, Ja zgromadzę ich stamtąd i przywiodę do miejsca, które wybrałem na siedzibę dla mojego imienia».  10. Oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i potężnym ramieniem.  11. Ach, Panie, nakłoń, proszę, swego ucha na błaganie Twego sługi i na modlitwę Twoich sług pragnących czcić Twoje imię! Proszę, niech się poszczęści teraz Twemu słudze, spraw, aby znalazł on życzliwość w oczach tego człowieka”. Byłem bowiem podczaszym królewskim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org