Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Łukasza

Autor:
Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Cezarea.
Cel:
Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.

Rozdział 1

1. Ponieważ naprawdę wielu przyłożyło już rękę do ułożenia opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas,  2. tak jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz którzy poświęcili się służbie Słowa,  3. także ja - po uprzednim uważnym zbadaniu wszystkich od początku - pomyślałem, żeby ci to, dostojny Teofilu, po kolei, opisać,  4. tak byś mógł się przekonać o wiarygodności wyłożonych ci słów.  5. Za dni Heroda, króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza, oraz jego żona, należąca do córek Aarona, nosząca imię Elżbieta.  6. Oboje zaś byli sprawiedliwi wobec Boga, nienaganni w postępowaniu według wszystkich przykazań i ustaw Pana.  7. Nie mieli jednak dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już posunięci w swych latach.  8. I stało się, gdy spełniał posługi kapłańskie przed Bogiem w kolejności swojej zmiany,  9. że według zwyczaju kapłaństwa na niego padł los, aby wszedł do Miejsca Świętego i złożył ofiarę z kadzidła,  10. całe zaś zgromadzenie ludu modliło się na zewnątrz w godzinie ofiarowania kadzidła.  11. Lecz ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego.  12. I zląkł się Zachariasz, gdy [go] zobaczył, i padł na niego strach.  13. Anioł zaś powiedział do niego: Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana; twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.  14. I będziesz miał radość i wesele, i wielu ucieszy się z jego narodzin.  15. Będzie bowiem wielki przed Panem; nie będzie pił wina ani sikery i już od łona swojej matki będzie napełniony Duchem Świętym.  16. Wielu też synów Izraela nawróci się do Pana, ich Boga.  17. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, by zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych do rozsądku sprawiedliwych - by stawić przed Panem gotowy lud.  18. Wtedy Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Ja bowiem jestem stary i moja żona posunięta w jej dniach.  19. W odpowiedzi anioł zwrócił się do niego: Ja jestem Gabriel, [wybrany], by stawać przed Bogiem; zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści.  20. I oto będziesz niemy, nie będziesz mógł powiedzieć [słowa] aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w swoim czasie.  21. Lud natomiast czekał na Zachariasza, i [coraz bardziej] się dziwił jego zwlekaniu w Miejscu Świętym.  22. On zaś po wyjściu nie mógł im nic powiedzieć, przez co poznali, że w Miejscu Świętym doświadczył widzenia; on sam też dawał im znaki, lecz wciąż pozostawał niemy.  23. Następnie, po wypełnieniu się dni jego posługi, odszedł do swego domu.  24. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i pozostawała w całkowitym ukryciu się przez pięć miesięcy, powtarzając:  25. Tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy [na mnie] wejrzał, aby zdjąć moją hańbę wśród ludzi.  26. Natomiast w szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do galilejskiego miasta o nazwie Nazaret,  27. do pewnej dziewicy przyrzeczonej mężowi o imieniu Józef, z domu Dawida - a dziewicy było na imię Maria.  28. Po wejściu do niej powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą!  29. Lecz ona przelękła się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć.  30. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  31. Oto poczniesz w łonie, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus.  32. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da Mu też Pan Bóg tron Jego ojca Dawida.  33. Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.  34. A Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie znam męża?  35. Anioł odpowiedział jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Dlatego też Święte, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga.  36. I oto Elżbieta, twoja krewna, ona także poczęła syna w swojej starości i jest to szósty miesiąc tej, którą nazywają niepłodną,  37. gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione.  38. Maria zaś powiedziała: Oto jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według twego słowa. I anioł odszedł od niej.  39. W tych dniach Maria wstała i pośpiesznie wybrała się w górskie strony, do pewnego miasta judzkiego  40. a [tam] weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę.  41. I stało się, gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, że podskoczył płód w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym;  42. wtedy zawołała donośnym głosem i powiedziała: Szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc twojego łona.  43. I skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie?  44. Bo oto, gdy głos twojego przywitania dotarł do moich uszu, płód w moim łonie podskoczył z radości.  45. Szczęśliwa [jest] też [ta], która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie [słów] wypowiedzianych do niej przez Pana.  46. Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana  47. i mój duch zachwycił się Bogiem, moim Wybawcą,  48. gdyż wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Gdyż oto odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą,  49. ponieważ Mocny uczynił mi wielkie rzeczy. I święte jest Jego imię,  50. i Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, którzy się Go boją.  51. Okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy szczycą się zamysłami swoich serc,  52. władców zrzucił z tronów, a pokornych - wywyższył,  53. głodnych nasycił dobrami, a bogatych odprawił z niczym.  54. Ujął się za swoim pacholęciem Izraelem, przez wzgląd na miłosierdzie,  55. jak powiedział do naszych ojców - do Abrahama i jego nasienia - na wieki.  56. Maria zaś pozostała z nią około trzech miesięcy, po czym wróciła do swego domu.  57. Dla Elżbiety natomiast wypełnił się czas jej rozwiązania i urodziła syna.  58. I usłyszeli jej sąsiedzi i krewni, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.  59. A ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko; chcieli też nadać mu imię jego ojca Zachariasza.  60. Jednak jego matka odezwała się w te słowa: O nie, ale będzie nazwany Jan.  61. I powiedzieli do niej: Nie ma nikogo w twojej rodzinie, kto byłby nazwany tym imieniem.  62. Skinęli zatem na jego ojca, jak chciałby je nazwać.  63. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I wszyscy się zdziwili.  64. Natychmiast też zostały otwarte jego usta i [rozwiązał się] jego język, i zaczął mówić, chwaląc Boga.  65. I wszystkich jego sąsiadów ogarnął strach, a po całej górskiej okolicy Judei zaczęto omawiać wszystkie te sprawy.  66. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Kim więc będzie to dziecko? Była z nim bowiem ręka Pana.  67. A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował:  68. Niech będzie pochwalony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i sprawił [mu] okup,  69. i wzbudził nam róg wybawienia30 w domu swego sługi Dawida,  70. tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków,  71. wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,  72. by okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć sobie o swoim świętym przymierzu -  73. przysiędze złożonej naszemu ojcu Abrahamowi - że da nam,  74. ocalonym z ręki wrogów, bez lęku Mu służyć  75. z poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni.  76. A ty, dziecko, prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi,  77. dać Jego ludowi poznanie zbawienia w odpuszczeniu ich grzechów,  78. przez litość miłosierdzia naszego Boga, w których nawiedzi nas jutrzenka z wysokości,  79. by objawić się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, i skierować nasze nogi na drogę pokoju.  80. A dziecko rosło, wzmacniało się w duchu i przebywało na pustkowiach aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org