Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Jana

Rozdział 3

1. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski.  2. Ten przyszedł do Niego w nocy i powiedział: Rabbi! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.  3. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego.  4. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie może [on przecież] powtórnie wejść do łona swojej matki i być [przez nią] urodzony.  5. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.  6Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z Ducha, jest duchem.  7Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie być na nowo zrodzeni.  8Wiatr wieje, dokąd chce - słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto został zrodzony z Ducha.  9. Nikodem na to: Jak to się może stać?  10. Jezus odpowiedział: Ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz?  11Ręczę i zapewniam cię, że mówimy o tym, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale naszego świadectwa nie przyjmujecie.  12Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich?  13A nikt nie wstąpił do nieba i nie przebywał tam, jak tylko Ten, który zstąpił z nieba - Syn Człowieczy.  14I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,  15aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne.  16Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  17Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby [Ten] osądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.  18Kto wierzy w Niego, nie podlega osądowi; kto zaś nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  19A na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej niż światło umiłowali ciemność, gdyż ich czyny były złe.  20Każdy bowiem, kto nie dba o to, jak postępuje, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie obnażono jego czynów.  21Lecz kto postępuje zgodnie z Prawdą, zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny zostały dokonane w Bogu.  22. Potem Jezus, wraz ze swoimi uczniami, poszedł do ziemi judzkiej i tam z nimi przebywał, i chrzcił.  23. Również Jan chrzcił w Ainon blisko Salim,50 gdyż tam było dużo wody, i [ludzie tam] przychodzili i dawali się chrzcić.  24. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia.  25. Uczniowie Jana wszczęli więc spór z [pewnym] żydem dotyczący oczyszczenia.  26. I przyszli do Jana z takimi słowami: Rabbi, Ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, oto On chrzci i wszyscy idą do Niego.  27. Jan odpowiedział: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba.  28. Wy sami poświadczacie, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed Nim posłany.  29. Kto ma pannę młodą, ten jest panem młodym; a drużba pana młodego, który stoi i słucha go, cieszy się niezmiernie głosem pana młodego. Ta zatem moja radość została spełniona.  30. On musi rosnąć, a ja stawać się mniejszym.  31. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto pochodzi z ziemi, jest ziemski i mówi po ziemsku. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,  32. świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz Jego świadectwa nikt nie przyjmuje.  33. Kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował tym samym, że Bóg mówi prawdę.  34. Ten bowiem, którego Bóg posłał, wypowiada Słowa Boga; gdyż [Bóg] daje Ducha bez miary.  35. Ojciec miłuje Syna i wszystko powierzył w Jego ręce.  36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zobaczy życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org