Nowy Testament Popowskiego

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie:  2. łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana, Jezusa Chrystusa.  3. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa! On w niebiosach nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie  4. zgodnie ze swoim wybraniem nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy dzięki miłości byli przy Nim, święci i nieskalani!  5. On nas wyznaczył do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa — zgodnie z upodobaniem swojej woli —  6. abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w Umiłowanym.  7. W Nim mamy przez Jego krew odkupienie, odpuszczenie grzechów, zgodnie z bogactwem Jego łaski,  8. którą hojnie nas obdarzył wraz z całą mądrością i zrozumieniem,  9. bo pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli zgodnie ze swoim upodobaniem, które na Nim oparł  10. w planie doprowadzenia czasów do pełni, aby wszystko zebrać w Chrystusie — w Nim wszystko, co na niebiosach i co na ziemi!  11. W Nim także otrzymaliśmy dziedzictwo jako ci, którzy zgodnie z zamierzeniem Tego, który przeprowadza wszystko według postanowienia swojej woli, przeznaczeni zostali do tego,  12. aby być pochwałą Jego majestatu, jeśli nadzieję mamy opartą na Chrystusie.  13. W Nim i wy, skoro usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię o zbawieniu waszym, i skoro na Nim oparliście swoją wiarę, oznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego,  14. który jest poręką naszego dziedzictwa, dla odkupienia z nabytymi, ku chwale Jego majestatu.  15. Dlatego właśnie ja, kiedy się dowiedziałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości względem wszystkich świętych,  16. bez przerwy wznoszę za was dziękczynienie i kieruję w swych modlitwach prośbę,  17. aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia przy poznawaniu Go,  18. światłe oczy sercu waszemu, abyście pojęli, czym jest nadzieja, do której zostaliście powołani, czym bogactwo chwały dziedziczenia u Niego wśród świętych  19. i czym przeogromna wielkość Jego mocy względem nas, którzy uwierzyliśmy za sprawą działania Jego władzy i potęgi.  20. On ją okazał w Chrystusie przez wskrzeszenie Go z martwych i przez posadzenie Go w niebie po swojej prawicy  21. nad wszelką zwierzchnością, i władzą, i mocą, i panowaniem i nad wszelkim uznawanym imieniem nie tylko w tym wieku, lecz i w przyszłym.  22. Tak wszystko umieścił pod Jego stopami i ustanowił Go nad wszystkimi głową dla Kościoła,  23. który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko we wszystkim doprowadza do pełni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org