Nowy Testament Popowskiego

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, którzy się znajdują przy diasporze Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,  2. [do wybranych] do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa zgodnie z wcześniejszym uznaniem Boga Ojca przez uświęcenie, pochodzące od Ducha. Niech w was się łaska pomnaża i pokój.  3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On zgodnie ze swoim wielkim miłosierdziem przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa zrodził nas ponownie do żywej nadziei,  4. do dziedzictwa niezniszczalnego, i nieskażonego, i nie malejącego, zachowanego w niebie dla was,  5. którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście dzięki wierze do zbawienia, gotowego już, by objawić się przy końcu czasu.  6. Cieszcie się nim, choć teraz na krótko doznawać musicie smutku z powodu różnych doświadczeń, [dotykających was po to],  7. by próba waszej wiary okazała się bardziej wartościowa niż próba złota — bo marnieje ono, choć w ogniu się je doświadcza — dla chwały, i uwielbienia, i czci przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.  8. Jego, choć nie widzieliście, miłujcie; w Niego, i teraz nie widząc, wierzcie, ciesząc się radością niewymowną i podniosłą,  9. bo osiągacie cel waszej wiary: zbawienie dusz.  10. Nad tym zbawieniem zastanawiali się pilnie i rozważali prorocy, którzy przepowiedzieli tę dla was łaskę.  11. Badali, na kogo i na jaki czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał przeznaczone dla Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę.  12. Zostało im objawione, że nie im, a wam miało służyć to, co teraz zostało wam oznajmione za pośrednictwem tych, którzy przekazali wam ewangelię dzięki Duchowi Świętemu posłanemu z nieba. Sami aniołowie pragnęliby w to wejrzeć!  13. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, kierujcie nadzieję, w pełni trzeźwi, ku tej łasce, która wam zostanie ogłoszona przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.  14. Jako dzieci posłuszeństwa nie ulegajcie dawniejszym, z czasu niewiedzy, swoim pożądaniom,  15. lecz na wzór Świętego, który was powołał, i wy stańcie się święci w całym zachowaniu.  16. Przecież jest napisane: „Będziecie święci, bo Ja święty jestem”.  17. Jeśli Ojcem nazywacie Tego, który, nie patrząc na pozory, sądzi każdego według jego uczynków, to przez czas swego mieszkania na obczyźnie postępujcie z bojaźnią,  18. świadomi tego, że zostaliście wykupieni ze swego odziedziczonego po przodkach jałowego sposobu życia nie za rzeczy zniszczalne: za srebro czy złoto,  19. lecz za drogocenną krew Chrystusa, jako baranka bez plamy lub skazy,  20. który już przed założeniem świata był przewidziany, a objawił się na końcu czasów ze względu na was.  21. Wy dzięki Niemu napełnieni jesteście wiarą w Boga, który Go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą, tak by wasza wiara i nadzieja skierowane były ku Bogu.  22. Mając swe dusze oczyszczone przez posłuszeństwo prawdzie ze względu na szczerą miłość braterską, z serca jedni drugich gorąco miłujcie.  23. Narodziliście się bowiem powtórnie nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa.  24. Bo każde ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: uschła trawa, kwiat opadł;  25. a słowo Pana trwa na wieki. Jest nim właśnie słowo ogłoszone wam w ewangelii. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org