Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz (społeczności) wywołanych0 Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym, i Panu, Jezusie Pomazańcu0, [0 Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. jako termin techniczny, oznacza Kościół Powszechny lub lokalną gminę Kościoła. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.110. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [0 Tu znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne:,,Chrystus". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]  2. łaska wam i pokój od Boga, Ojca [naszego], i Pana, Jezusa Pomazańca.  3. Dziękować powinniśmy Bogu każdej chwili za was, bracia, jak godne jest, bo niezmiernie wzrasta wiara wasza i obfituje miłość jednego każdego (z) wszystkich was ku jedni drugim.  4. tak że sami my przez was zaczynać się chełpić1 w (społecznościach) wywołanych Boga dla wytrwałości waszej i wiary we wszystkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie:  5. wykazanie sprawiedliwego osądzenia Boga, ku zostać uważani za godnych wy0 królestwa Boga, dla którego i cierpicie, [0 "zostać uważani za godnych wy'" - składniej: "tak, byście zostali uznani za godnych".]  6. jeśli w ogóle sprawiedliwe u Boga oddać w zamian trapiącym was utrapienie  7. i wam trapionym ulżenie z nami podczas objawienia Pana, Jezusa, z nieba ze zwiastunami2 mocy Jego  8. w ogniu płomienia, dającego ukaranie nie znającym Boga i nie będącym posłusznymi dobrej nowinie Pana naszego, Jezusa,  9. którzy sprawiedliwość zapłacą zagładą wieczną z dala od oblicza Pana i od chwały mocy Jego,  10. kiedy przyjdzie, (by) zostać wychwalonym w świętych Jego3 i zostać podziwianym we wszystkich (tych) (którzy uwierzyli), bo znalazło wiarę świadectwo nasze przed wami, w dniu owym.  11. O co i modlimy się każdej chwili za was, aby was uznał za godnych powołania Bóg nasz i wypełnił całe upodobanie dobroci i dzieło wiary przez moc,  12. żeby zostało wychwalone imię Pana naszego, Jezusa, w was i wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana, Jezusa Pomazańca. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org