Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

II List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.

Rozdział 1

1. Szymon1 Piotr, niewolnik i wysłannik2 Jezusa Pomazańca4, (tym)4 równą szacunkiem nam (którzy dostali w udziale) wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca:  2. łaska wam i pokój oby został pomnożony przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.  3. Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego (to) do życia i nabożności (dała w darze) przez uznanie (Tego), (który powołał) nas (dla) własnej chwały i sławy5 4. z powodu czego szacowne i największe nam rzeczy obiecane dał w darze6, aby poprzez te stalibyście się Boskiej wspólnikami natury, uciekłszy od (tego) na świecie przez pożądanie zniszczenia.  5. I (przez) samo to7 zaś gorliwość całą wniósłszy ponadto, zaopatrzcie8 przez wiarę waszą9 cnotę, przez zaś cnotę poznanie,  6. przez zaś poznanie wstrzemięźliwość, przez zaś wstrzemięźliwość wytrwałość, przez zaś wytrwałość nabożność,  7. przez zaś nabożność kochanie braci10, przez zaś kochanie braci miłość.  8. Te bowiem wam będąc11 i obfitując12, nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają14 do (tego)14 Pana naszego Jezusa Pomazańca uznania;  9. któremu bowiem nie są obecne te15. ślepy jest będąc krótkowzrocznym, zapomnienie wziąwszy (o) oczyszczaniu (tych) od dawna jego grzechów.  10. Dlatego bardziej, bracia, wykażcie gorliwość, (by) mocnym wasze powołanie i wybranie czynić sobie16, to bowiem czyniąc nie potkniecie się kiedykolwiek;  11. tak bowiem bogato zaopatrzone zostanie (dla) was wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Pomazańca.  12. Dlatego będę zamierzał17 zawsze wam przypominać o tych, chociaż (wiecie) i (jesteście postawieni mocno) w będącej obecną prawdzie.  13. (Za) sprawiedliwe zaś uznaję, (by) przez jaki jestem w tym osiedleniu18, rozbudzać19 was przez przypomnienie,  14. wiedząc, że szybkie jest odłożenie osiedlenia20 mego, jak i Pan nasz, Jezus Pomazaniec ujawnił mi;  15. postaram się zaś, (by) i każdej chwili mieć wy21 po moim wyjściu22 (o) tych wspomnienie czynić sobie23 16. Nie bowiem wymądrzonym bajkom uległszy, daliśmy poznać wam (tę) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, moc i przybycie, ale widzami24 stawszy się Jego wielkości.  17. Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę, (gdy) głos został przyniesiony Mu taki oto od wspaniałej chwały: "Synem mym, (Tym) umiłowanym mym, Ten jest25, ku któremu ja znalazłem upodobanie". -  18. I ten głos my usłyszeliśmy, z nieba przyniesiony, razem z Nim będąc na świętej górze.  19. I mamy (jako) coraz mocniejsze prorocze słowo, (do) którego pięknie czynicie kierując się jak (do) kaganka, ukazującego się w mrocznym miejscu, aż do kiedy dzień zacznie prześwitywać i jutrzenka26 wzejdzie w sercach waszych;  20. to najpierw wiedząc, że każde prorokowanie (o) Piśmie oddzielnego rozwiązania27 nie staje się28 21. nie bowiem woli człowieka dało się przynieść prorokowanie kiedykolwiek, ale przez Ducha Świętego niesieni zaczęli mówić od Boga29 ludzie. 

1) Ściśle według oryginału "Symeon". Niektóre lekcje mają formę bliższą naszemu "Szymon".

2) W formie spolszczonej: "apostoł". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.

3) Tu i dalej znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".

4) Rodzajniki greckie pierwotnie były zaimkami wskazującymi.

5) Inna lekcja zamiast "(dla) własnej chwały i sławy": "przez chwałę i sławę".

6) Możliwy przekład: "są dane w darze".

7) "przez samo to" - sens: z tego powodu.

8) Możliwe: "dołóżcie, uzupełnijcie". Wtedy przekład byłby taki: "dołóżcie w wierze waszej cnotę (lub: uzupełnijcie w wierze waszej cnotę), w cnocie poznanie" itd.

9) Może się odnosić tak do "wiarę", jak i do "cnotę".

10) Braćmi nazywa N.T. chrześcijan, tak mężczyzn, jak i kobiety.

11) Składniej: "te bowiem gdy macie".

12) "będąc i obfitując" - drugi imiesłów jest określeniem pierwszego. Przekład zatem powinien być taki: "Te bowiem gdy macie w obfitości".

13) W oryginale liczba pojedyncza, co jest dopuszczalne w składni greckiej, gdy podmiot, mając formę liczby mnogiej, jest rodzaju nijakiego.

14) Odnosi się do "uznania".

15) Składniej: "kto bowiem nie posiada tych".

16) Inne lekcje zamiast "wykażcie gorliwość, (by) mocnym (...) czynić sobie": "wykażcie gorliwość, aby przez piękne dzieła mocnym (...) czynilibyście sobie"; "wykażcie gorliwość, aby przez piękne wasze dzieła mocnym (...) czynić sobie".

17) ,,będę zamierzał" - sens:,,będę".

18) Zamiennie o powłoce ciała.

19) Metafora zachęty do czuwania.

20) Zamiennie o przebywaniu w powłoce ciała.

21) "mieć wy" - składniej: "byście mieli".

22) Teatralna metafora śmierci.

23) "mieć" w tym zdaniu ma znaczenie "mieć możność", a zatem składniej: "byście mieli możność (...) czynić sobie wspomnienie o tych".

24) U Plutarcha wyrazem tym oznaczony jest ten, kto dopuszczony został do najwyższego stopnia wtajemniczenia w misteriach eleuzyńskich.

25) Inne lekcje zamiast "Synem mym, Tym umiłowanym mym, Ten jest": "Ten jest Synem mym umiłowanym"; "Ten jest Synem mym, Tym umiłowanym Ten jest"; "Ten jest".

26) O tzw. gwieździe porannej. Ściśle według etymologii: "niosąca światło".

27) Sens: tłumaczenia, interpretowania.

28) Genetivus ze słowem "być" lub "stawać się" oznacza w języku greckim czyjeś zadanie, prerogatywę, upoważnienie, przywilej; stąd sens: każde prorokowanie o Piśmie nie należy do prywatnego wyjaśniania.

29) Inne lekcje zamiast "od Boga": "święci"; "od Boga święci"; "święci Boga".

 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org