Przekład Nowego Świata, 1997

Księga Nehemiasza

Autor:
Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
Miejsce:
Suza, Jerozolima.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Oto w miesiącu Kislew, w roku dwudziestym, przebywałem na zamku w Suzie.  2. Wówczas przybył Chanani, jeden z moich braci, on oraz inni mężowie z Judy, i zacząłem ich wypytywać o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, a także o Jerozolimę.  3. Powiedzieli mi więc: ”Ci, którzy pozostali i którzy przeżyli niewolę, w tamtej prowincji, są w bardzo złej sytuacji i w pohańbieniu; a mur Jerozolimy jest zburzony, jego bramy zaś spalono ogniem”.  4. A gdy tylko usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać oraz smucić się po całych dniach, stale też pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios.  5. I odezwałem się: ”Ach, JAHWE, Boże niebios, Boże wielki i napawający lękiem, zachowujący przymierze i lojalną życzliwość wobec tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań,  6. proszę, niechaj twe ucho stanie się uważne, a twoje oczy – otwarte, aby wysłuchać modlitwę twego sługi, gdy ja dzisiaj przed twoim obliczem modlę się dniem i nocą za synów Izraela, twoich sług, cały czas wyznając grzechy synów Izraela, którymi zgrzeszyliśmy przeciwko tobie. Zgrzeszyliśmy zarówno ja, jak i dom mego ojca.  7. Bezsprzecznie postąpiliśmy niegodziwie wobec ciebie i nie przestrzegaliśmy przykazań ani przepisów, ani sądowniczych rozstrzygnięć, które nakazałeś Mojżeszowi, twemu słudze.  8. ”Wspomnij, proszę, na słowo, które nakazałeś Mojżeszowi, twojemu słudze, mówiąc: ʼJeżeli wy będziecie postępować niewiernie, to ja rozproszę was między ludami.  9. Gdy się do mnie nawrócicie i będziecie zachowywać moje przykazania oraz je wykonywać, to choćby wasi rozproszeni znajdowali się na krańcu niebios, zbiorę ich stamtąd i przyprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przebywało moje imięʼ.  10. A oni są twoimi sługami i twym ludem, który wykupiłeś swą wielką mocą i swą silną ręką.  11. Ach, JAHWE, proszę, niechaj twoje ucho zacznie zważać na modlitwę twojego sługi i na modlitwę twych sług, którzy mają upodobanie w bojaźni przed twoim imieniem; proszę też, poszczęść dzisiaj twojemu słudze i wzbudź dla niego litość u tego męża”. Ja zaś byłem wtedy podczaszym królewskim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org