Przekład Nowego Świata, 1997

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.

Rozdział 1

1. Pierwsze sprawozdanie, Teofilu, ułożyłem o wszystkim, czego Jezus począł dokonywać i nauczać  2. aż do dnia, w którym został zabrany w górę, gdy już za pośrednictwem ducha świętego dał przykazanie wybranym przez siebie apostołom.  3. im też po swych cierpieniach ukazywał za pomocą wielu bezspornych dowodów, że żyje, albowiem w ciągu czterdziestu dni był przez nich widywany i mówił o królestwie Bożym.  4. A spotykając się z nimi, nakazywał im: ”Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale czekajcie na to, co obiecał Ojciec i o czym usłyszeliście ode mnie;  5. gdyż Jan wprawdzie chrzcił wodą, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni w duchu świętym”.  6. Kiedy się zatem zgromadzili, zaczęli go pytać: ”Panie, czy w tym czasie przywracasz królestwo Izraelowi?”  7. Rzekli im: ”Nie wasza to rzecz poznać czasy lub pory, które Ojciec objął swoją władzą orzekania;  8. lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi”.  9. A gdy to powiedział i gdy oni się przyglądali, został uniesiony w górę i obłok zabrał go im z oczu.  10. Kiedy się wpatrywali w niebo, gdy odchodził, oto też stanęli obok nich dwaj mężowie w białych szatach  11. i rzekli: ”Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie wpatrzeni w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki go widzieliście idącego do nieba”.  12. Potem wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Górą Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi sabatowej.  13. I przyszedłszy, weszli do górnej izby, gdzie się zatrzymali Piotr oraz Jan i Jakub, a także Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, ów gorliwy, jak również Judas, syn Jakuba.  14. Wszyscy oni jednomyślnie trwali na modlitwie razem z niektórymi niewiastami oraz Marią, matką Jezusa, i z jego braćmi.  15. A w tych dniach Piotr powstał wśród braci i rzekł (ogółem rzesza ta liczyła około stu dwudziestu osób):  16. ”Mężowi, bracia, było konieczne, żeby się spełniły słowa Pisma, jakie ustami Dawida duch święty uprzednio wypowiedział o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, co pojmali Jezusa,  17. a był zaliczany do nas i otrzymał udział w tym usługiwaniu.  18. (Tenże człowiek nabył pole za zapłatę uzyskaną za nieprawość i runąwszy głową w dół, pękł pośrodku, a wszystkie jego jelita wypłynęły.  19. I stało się to znane wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak iż owo pole nazwano w ich języku Akeldama, to jest pole krwi).  20. Albowiem jest napisane: ʼNiech jego siedziba opustoszeje i niech nie będzie w niej żadnego mieszkańcaʼ oraz ʼNiech jego urząd nadzorcy przejmie ktoś innyʼ.  21. Jest zatem konieczne, żeby spośród mężczyzn, którzy się z nami zgromadzili przez cały ten czas, gdy wśród nas przebywał Pan Jezus –  22. począwszy od chrztu udzielonego mu przez Jana aż do dnia, gdy został od nas wzięty w górę – jeden stał się wespół z nami świadkiem jego zmartwychwstania”.  23. Wysunęli więc dwóch: Józefa zwanego Barsabbasem, który miał przydomek Justus, i Macieja.  24. A modląc się, rzekli: ”Ty, Panie, znający serca wszystkich, wskaż, którego z tych dwóch mężczyzn wybrałeś,  25. żeby w tym usługiwaniu i apostolstwie zajął miejsce, z którego zszedł Judasz, aby pójść na swoje miejsce”.  26. Rzucili zatem losy, a los padł na Macieja; i doliczono go do jedenastu apostołów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org