Biblia Poznańska I, 1975

Księga Daniela

Autor:
Daniel (Dn 7:1-12:13) oraz ci, którzy spisali jego dzieje lub uporządkowali jego pisma (Dn 1:1-6:29; 7:1).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 605-536 r. p. Chr.; (2) fragmenty pisane przez Daniela pochodzą z jego czasów, te zaś, które mówią o nim lub porządkują jego pisma, są sprawą późniejszych czasów
Miejsce:
Babilon i Medo-Persja.
Cel:
Zaznaczenie panowania Boga nad biegiem historii.
Temat:
Bóg Panem historii (2:21; 4:34-37).

Rozdział 1

1. W trzecim roku panowania Jojakima, króla Judy, Nebukadnezar, król Babilonu, przybył do Jerozolimy i obległ ją.  2. Pan dał w jego rękę Jojakima, króla Judy, oraz część naczyń Domu Bożego. Odesłał je do krainy Szinear [...]. Naczynia umieścił w skarbcu swojego boga.  3. Król polecił Aszpenazowi, przełożonemu swoich dworzan, przyprowadzić [niektórych] spośród synów Izraela z rodu królewskiego i [pochodzenia] książęcego  4. młodzieńców, w których by nie było żadnej skazy, o pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej mądrości, posiadających wiedzę, bystrego rozumu, którzy nadawaliby się do służby w pałacu królewskim - aby ich nauczyć pisma i języka Chaldejczyków.  5. Król wyznaczył im na każdy dzień część strawy królewskiej i wina, które sam pił. Mieli być wychowywani przez trzy lata, a po ich upływie mieli służyć królowi.  6. Z synów Judy byli między nimi: Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz.  7. Przełożony dworzan nadał im imiona: Daniela nazwał Belteszaccarem, Chananiasza Szadrakiem, Miszaela Meszakiem i Azariasza Abed Nego.  8. Daniel postanowił w sercu swoim, że się nie splami pokarmem króla i winem, które on pił. Prosił więc przełożonego dworzan, aby się nie musiał plamić.  9. Bóg sprawił, że Daniel znalazł życzliwość i zrozumienie u przełożonego dworzan.  10. Przełożony dworzan rzekł do Daniela: - Boję się pana mojego, króla, który wyznaczył wam pokarm i napój; gdy zobaczy wasze twarze mizerniejsze niż [innych] młodzieńców w waszym wieku, narazicie moją głowę u króla.  11. Daniel powiedział dozorcy, któremu przełożony dworzan zlecił [pieczę] nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:  12. - Poddaj próbie, proszę, sługi twoje przez dziesięć dni. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.  13. Zobaczysz, jak wyglądamy my, a jak młodzieńcy, którzy jedzą pokarm królewski, i według tego, jak zauważysz, postąp z twoimi sługami.  14. Posłuchał ich w tej sprawie i poddał ich próbie przez dziesięć dni.  15. Po upływie dziesięciu dni ich wygląd okazał się lepszy i ciało lepiej odżywione niż wszystkich młodzieńców, którzy jedli pokarm królewski.  16. Toteż zabrał dozorca ich potrawy oraz wino, które oni mieli pić, i dawał im jarzyny.  17. Owym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę, biegłość w każdym piśmie i mądrość. Daniel miał [nadto] dar rozumienia wszelkich widzeń i snów.  18. A gdy upłynęły dni, po których król polecił, aby ich przyprowadzono, przełożony dworzan stawił ich przed oblicze Nebukadnezara.  19. Król rozmawiał z nimi. I nie znalazł się pośród nich wszystkich [nikt taki], jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. Służyli więc królowi.  20. W każdej sprawie [wymagającej] mądrości i rozumu, w której król ich się radził, widział, że oni są dziesięciokrotnie bieglejsi od wszystkich magów i czarodziejów, którzy byli w całym jego królestwie.  21. I pozostał Daniel [na dworze] aż do pierwszego roku [panowania] króla Cyrusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org