Biblia Poznańska I, 1975

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, 19; 5:9; 6:25; 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.

Rozdział 1

1. Po śmierci Mojżesza, sługi Jahwe, przemówił Jahwe do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza, tymi słowy:  2. - Mojżesz, sługa mój, umarł; ty zaś powstań teraz i przepraw się razem z tym całym ludem przez Jordan do ziemi, którą Ja daję synom Izraela.  3. Każde miejsce, na którym stanie noga wasza, oddaję wam, jak to przyrzekłem Mojżeszowi.  4. Granice [ziemi] waszej rozciągać się będą od pustym i Libanu aż po Wielką Rzekę, rzekę Eufrat; obejmą cały kraj Chittytów, aż po Wielkie Morze na zachodzie.  5. Nikt się nie ostoi przed tobą po wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak i z tobą będę; nie odstąpię od ciebie ani cię nie opuszczę.  6. Bądź mężny i wytrwały, albowiem ty dasz ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich ojcom.  7. Bądź mężny i wytrwały, abyś dokładnie wypełniał wszystkie nakazy Prawa, które ci przekazał sługa mój, Mojżesz. Nie odstępuj od nich ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło we wszystkich twoich poczynaniach.  8. Niech Księga tego Prawa nie schodzi z ust twoich; rozważaj ją we dnie i w nocy, abyś przestrzegał i wypełniał wszystko co w niej napisane, bo tylko wtedy powiodą się wszystkie twoje poczynania i wykażesz swoją roztropność.  9. Czyż nie nakazałem ci: Bądź mężny i wytrwały? Nie bój się więc, ani się nie lękaj, albowiem Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek się zwrócisz.  10. Wtedy wydał Jozue takie polecenie przełożonym ludu:  11. - Obejdźcie obóz i rozkażcie ludziom: Przygotujcie żywność, albowiem za trzy dni przejdziecie przez ten oto Jordan, aby wziąć w posiadanie ziemię, którą Jahwe, wasz Bóg, daje wam na własność.  12. Następnie Jozue tak przemówił do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassego:  13. - Wspomnijcie na rozkaz sługi Jahwe, Mojżesza, gdy wam powiedział: Jahwe, Bóg wasz, zapewnia wam odpoczynek i daje tę ziemię.  14. Niech więc wasze żony, dzieci i trzody pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz z tamtej strony Jordanu. Wy jednak, wszyscy zdolni do walki mężczyźni, pójdziecie uzbrojeni na czele waszych braci i wspomożecie ich,  15. aż Jahwe da odpocznienie waszym braciom, jak i wam, i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą im daje Jahwe, wasz Bóg. Potem możecie wrócić do ziemi, która do was należy, a którą dał wam Mojżesz, sługa Jahwe, na wschodzie za Jordanem.  16. Odpowiedzieli Jozuemu:- Wykonamy wszystko, co nam nakazujesz, i pójdziemy wszędzie, dokądkolwiek nas poślesz.  17. Jak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak chcemy być posłuszni i tobie. Oby tylko Jahwe, twój Bóg, był z tobą tak, jak był z Mojżeszem.  18. Kto by się tobie sprzeciwił i nie słuchał we wszystkim twoich rozkazów - musi zginąć. Bądź tylko mężny i wytrwały! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org