Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

I Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

Potomkowie Adama
((Rodzaju 5:1-32))
1. Adam, Set, Enosz,  2. Kenan, Mahalalel, Jered,  3. Henoch, Metuszelach, Lamech,  4. Noe, Sem, Cham i Jafet. 
Potomkowie Jafeta
((Rodzaju 10:1-5))
5. Synowie Jafeta to: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.  6. Synowie Gomera to: Aszkanaz, Difat i Togarma.  7. Synowie Jawana to: Elisza i Tarszisz, Kityci i Rodanici. 
Potomkowie Chama
((Rodzaju 10:6-20))
8. Synowie Chama to: Kusz i Misraim, Put i Kanaan.  9. Synowie Kusza to: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy to: Szeba i Dedan.  10. Kusz natomiast zrodził Nimroda, który jako pierwszy okazał się dzielnym wodzem na ziemi.  11. Misraim został ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,  12. Patrusytów, Kasluchitów — od których pochodzą Filistyni — i Kaftorytów.  13. Kanaan zrodził Sydona, swojego pierworodnego, i Cheta,  14. Jebuzytów i Amorytów, Girgaszytów  15. i Chiwitów, Arkitów i Synitów,  16. Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. 
Potomkowie Sema
((Rodzaju 10:22-32))
17. Synowie Sema to: Elam, Aszur, Arpakszad, Lud, Aram i jego synowie: Us, Chul, Geter i Meszech.  18. A Arpakszad zrodził Szelacha, Szelach zaś Hebera.  19. Heberowi natomiast urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan.  20. Joktan zrodził Almodada i Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,  21. Hadorama, Uzala, Diklę,  22. Ebala, Abimaela, Szebę,  23. Ofira, Chawilę i Jobaba — ci wszyscy byli synami Joktana. 
Od Sema do Abrahama
((Rodzaju 11:10-26))
24. Sem, Arpakszad, Szelach.  25. Heber, Peleg, Reu,  26. Serug, Nachor, Terach,  27. Abram, to jest Abraham. 
Potomkowie Ismaela
((Rodzaju 25:1-6))
28. Synowie Abrahama to: Izaak i Ismael.  29. Takie ich rodowody: Pierworodnym Ismaela był Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,  30. Miszma oraz Duma, Masa, Chadad i Tema,  31. Jetur, Nafisz, a także Kedma — ci byli synami Ismaela. 
Potomkowie Ketury
((Rodzaju 25:12-18))
32. Synowie Ketury, nałożnicy Abrahama, to: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.  33. Synami Midiana byli natomiast: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa — ci wszyscy byli synami Ketury. 
Potomek Sary
34. Abraham był również ojcem Izaaka. Synowie Izaaka to: Ezaw i Izrael. 
Potomkowie Izaaka
Potomkowie Ezawa
35. Synowie Ezawa to: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.  36. Synowie Elifaza to: Teman i Omar, Sefi i Gatam, Kenaz i — przez Timnę — Amalek.  37. Synowie Reuela to: Nachat, Zerach, Szama i Miza. 
Potomkowie Seira
38. Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.  39. Synami Lotana byli: Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.  40. Synowie Szobala to: Alian i Manachat, i Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibona to: Aja i Ana.  41. Synem Any był Diszon. A synami Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran.  42. Synowie Esera to: Bilhan, Zaawan i Jakan. Synowie Diszona to: Us i Aran. 
Królowie Edomu
43. A oto królowie, którzy panowali w Edomie, zanim pojawili się królowie w Izraelu: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.  44. Gdy umarł Bela, władzę po nim przejął Jobab, syn Zeracha z Bosry.  45. Gdy umarł Jobab, władzę po nim przejął Chuszam z ziemi Temanitów.  46. Gdy umarł Chuszam, władzę po nim przejął Hadad, syn Bedada, który był pogromcą Midianitów na Polu Moabskim, a jego miasto nazywało się Awit.  47. Gdy umarł Hadad, władzę po nim przejął Samla z Masreki.  48. Gdy umarł Samla, władzę po nim przejął Szaul z Rechobot nad Rzeką.  49. Gdy umarł Szaul, władzę po nim przejął Baal-Chanan, syn Achbora.  50. Gdy umarł Baal-Chanan, władzę po nim przejął Hadad, a jego miasto nazywało się Pai. Jego żona miała na imię Mehetabel i była córką Matred, która była córką Me-Zahaba. 
Książęta Edomu
51. Po śmierci Hadada książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet,  52. książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,  53. książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar,  54. książę Magdiel i książę Iram. Ci byli książętami Edomu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org