Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

Słowo o autorze i czasie napisania Księgi
1. Słowa Amosa, który był jednym z hodowców owiec w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu. Było to w czasach Uzjasza, króla judzkiego, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.  2. Powiedział on: JAHWE ryczy jak lew z Syjonu i z Jerozolimy wydaje swój głos, lament ogarnia niwy pasterzy, a szczyt Karmelu usycha. 
Sąd nad Aramem
3. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech przestępstw Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż żelaznymi saniami stratowali Gilead.  4. Dlatego rzucę ogień na dom Chazaela i strawi on pałace Ben-Hadada.  5. Połamię zawory Damaszku, wytnę mieszkańców z Bikat-Awen wraz z dzierżącym berło Bet-Eden. I lud Aramu pójdzie na wygnanie do Kir — mówi JAHWE. 
Sąd nad Filisteą
6. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech przestępstw Gazy i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż uprowadzili całą ludność, by ją następnie wydać Edomowi.  7. Dlatego rzucę ogień na mury Gazy i strawi jej pałace.  8. Wytnę mieszkańców z Aszdodu i dzierżącego berło Aszkelonu. Zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi i wygubię resztę Filistynów — mówi Wszechmocny JAHWE. 
Sąd nad Tyrem
9. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech przestępstw Tyru i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż wszystkich uprowadzonych wydali Edomowi, zapominając o bratnim przymierzu.  10. Dlatego rzucę ogień na mury Tyru i strawi on jego pałace. 
Sąd nad Edomem
11. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech przestępstw Edomu i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż ścigał mieczem swego brata, stłumił swoją litość, wciąż pałał gniewem i ustawicznie podsycał swą wściekłość.  12. Dlatego rzucę ogień na Teman i strawi on pałace Bosry. 
Sąd nad Ammonem
13. Tak mówi JAHWE: Z powodu trzech przestępstw Ammonitów i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż rozpruwali brzemienne Gileadu, aby poszerzyć własne granice.  14. Dlatego rozpalę ogień na murze Rabby i strawi on jej pałace — przy zgiełku w dniu bitwy, w wichrze, w dniu huraganu.  15. I pójdzie ich król na zesłanie, on, a z nim jego książęta — mówi JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org