Porównanie tłumaczeń Ag 1:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W drugim roku króla Dariusza,* ** w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca,*** stało się przez**** proroka Aggeusza***** do Zorobabela,****** ******* syna Szealtiela,******** namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego,********* ********** syna Jehosadaka,*********** Słowo JHWH tej treści:[*Dariusz Hystaspes (522-486 r. p. Chr.), następca Kambyzesa, syna Cyrusa, zob. 150 5:1-6:22.][**150 5:1-6][***Tj. 1 dnia miesiąca Elul wg kalendarza żydowskiego i 29 sierpnia 520 r. p. Chr. wg juliańskiego. Był to dzień nowiu, święto wg 130 23:31, po żniwach (choć do zebrania pozostawały daktyle i figi), trzy tygodnie po rocznicy zburzenia pierwszej świątyni (120 25:8; 300 52:12). Edykt Cyrusa Wielkiego zezwalający Żydom na powrót ukazał się w 538 r. p. Chr., rok po upadku Babilonu. Prace nad odbudową świątyni zostały jednak wstrzymane na 18 lat, zob. Ezd 1-2.][****Lub: za pośrednictwem, ּבְיַד־חַּגַי , przez rękę Aggeusza.][*****Aggeusz, חַּגַי (chaggaj), czyli: świąteczny; 440 1:1L.][******Zorobabel, זְרֻּבָבֶל (zerubbawel), ּבָבֶל זְרּועַ (zeru‘a bawel), czyli: poczęty w Babilonie; wg G: tej treści: Powiedz do.][*******300 22:24-27; 470 1:12-13; 490 3:27][********Szealtiel, ׁשְאַלְּתִיאֵל (sze’alti’el), czyli: wyprosiłem (go) od Boga, pierworodny syn Jehojachina i stryj Zorobabela wg 130 3:1719; a wg 440 1:1;440 2:23, 150 3:2, 8; 160 12:1 ojciec Zorobabela.][*********Jozue, יְהֹוׁשּועַ (jehoszu‘a), czyli: JHWH jest zbawieniem, zob. 450 3:1, 8; 6 :11.][**********450 3:1; 450 6:11][***********Jehosadak, יְהֹוצָדָק (jehotsedeq), czyli: JHWH jest sprawiedliwy.]