W co wierzymy?

Kościół baptystyczny ma już ponad 400 lat. Powstał w 1609 roku, w wyniku spotkania dwóch tradycji XVI wiecznej reformacji – menonickiej (anabaptystycznej) i purytańskiej (kalwińskiej). Nasza specyfika - umiłowanie teologii biblijnej, ale i autentycznego doświadczenia chrześcijańskiego - ukształtowana w ciągu kilkuset lat istnienia sprawia, że współczesny baptyzm nie boi się ani pogłębionej teologii, ani osobistych doświadczeń duchowych.

Nie łatwo jest w kilku zdaniach ująć to, w co kościół wierzy od początku. W tym celu tworzono katechizmy, sumy teologiczne, komentarze biblijne i inne opracowania. Poniższa lista bynajmniej nie wyczerpuje tematu a jedynie sygnalizuje pewnien określony kierunek.

 1. Bóg jest jeden, objawiony w trzech osobach: Ojca, Syna i Duch Świętego;
 2. Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest ono jedynym autorytetem w sprawach życia i wiary (Sola Scriptura);
 3. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, przedwiecznym Bogiem zrodzonym z Ojca a poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii dziewicy jako Syn Człowieczy (Unia hipostatyczna tj. jednocześnie Bóg i człowiek bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielenia, bez rozłączenia natur);
 4. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzech świata i zmartwychwstał w ciele; Wniebowstąpił i powtórnie przyjdzie w chwale;
 5. Zbawienie jest łaską od Boga i człowiek może je otrzymać wyłącznie na podstawie wiary (Sola fide, Sola gratia) w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (Solus Christus), czego widocznym znakiem jest opamiętanie, pokuta i żal za wcześniej popełnione grzechy.
 6. Jedynie Bóg jest obiektem czci Kościoła i ostatecznym celem życia człowieka (Soli Deo gloria);
 7. Chrzest jest Bożym ustanowieniem, wyrazem oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi i musi zostać przyjęty świadomie, po wyznaniu wiary;
 8. Odrodzenie człowieka do życia z Bogiem i uświęcenie jest możliwe tylko poprzez otrzymanie daru Ducha Świętego a nie na podstawie uczynów i ludzkiej sprawiedliwości;
 9. Drugim ustanowieniem i nakazem Pana Jezusa jest obchodzenie przez Kościół pamiątki Wieczerzy Pańskiej pod dwoma postaciami;
 10. Kościół Jezusa Chrystusa jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
 11. Kościół czeka na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa i pochwycenie oraz pełnię władzy i panowania Bożego w Jego Królestwie.

Pełne wyznanie wiary