O Biblii – czyli Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza

Słowo zachęty,
Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Przymierza), to sześćdziesiąt sześć ksiąg, powstałych na przestrzeni tysiąca czterystu lat, w których uwieczniono słowa wkraczające w ludzką rzeczywistość stopniowo, aż do pojawienia się Słowa, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie.

Księgi te są dla chrześcijan zarówno źródłem definiowania prawdy jak i pogłębiania relacji z naszym Panem, który do ówczesnych uczonych powiedział: „Zagłębiacie się w Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, podczas gdy one składają świadectwo o Mnie. A jednak nie chcecie przyjść do Mnie, aby zyskać życie.” (Jan 5:39).

Obyś – drogi czytelniku – odnalazł Tego, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (Jan 14:6), oby Jego słowo „było zawsze na twoich ustach i w twoim sercu” (Pwt 30:14).

* Opisy ksiąg na podstawie Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

 1. Księga Rodzaju | BW | SNP
  Autor:
  Tradycyjnie przypisywana Mojżeszowi i Jozuemu. Autor i redaktorzy nieznani (np. Rdz 36:31).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: zdaniem bardziej konserwatywnych biblistów mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24). Konsensus naukowy postuluje, że tradycja ustna i wcześniejsze źródła zostały zredagowane w środowisku kapłańskim w okresie dominacji perskiej. Prace redakcyjne zakończono około IV w. p. Chr.
  Miejsce:
  Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
  Cel:
  Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji między człowiekiem a Bogiem (protologia biblijna) oraz formowania się narodu wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie, przedstawienie w formie świętej opowieści, zapisane językiem protofilozofii lub mitu.
  Temat:
  Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.
 2. Księga Wyjścia | BW | SNP
  Autor:
  Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 1876-1444 r. p. Chr., tj. od śmierci Józefa w Egipcie do wzniesienia przybytku (Wj 40:17; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
  Miejsce:
  Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
  Cel:
  Ukazanie tworzenia się narodu izraelskiego.
  Temat:
  Bóg Dawcą przymierza i prawa.
 3. Księga Kapłańska | BW | SNP
  Autor:
  Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Kpł 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
  Miejsce:
  Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
  Cel:
  Uporządkowanie czynności kapłańskich.
  Temat:
  Bóg dawcą przymierza i prawa.
 4. Księga Liczb | BW | SNP
  Autor:
  Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
  Miejsce:
  Obszary wędrówek narodu wybranego.
  Cel:
  Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
  Temat:
  Bóg gwarantem rozwoju narodu.
 5. Księga Powtórzonego Prawa | BW | SNP
  Autor:
  Mojżesz, Jozue oraz inni pisarze lub redaktorzy na przestrzeni dalszych wieków (Pwt 3:14).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 1404 r. p. Chr., tj. ostatni rok pobytu Izraela na pustyni (Pwt 1:5; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
  Miejsce:
  Pustynia Araba, Moab, ziemie Izraela.
  Cel:
  Objaśnienie i uzupełnienie Prawa.
  Temat:
  Miłość do Boga najważniejszą sprawą życia.
 6. Księga Jozuego | BW | SNP
  Autor:
  Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, Joz 19:1-24; Joz 5:9; Joz 6:25; Joz 10:13).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; Joz 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Kanaan.
  Cel:
  Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
  Temat:
  Bóg dotrzymuje obietnic.
 7. Księga Sędziów | BW | SNP
  Autor:
  Nieznany (bywa przypisywana Samuelowi).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1366-1104 r. p. Chr., tj. od śmierci Jozuego do rozpoczęcia działalności przez Samuela (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) mniejszejednostki literackie mogły powstać w czasach przed 1003 r. p. Chr., tj. zdobyciem Jerozolimy przez Dawida (Sdz 1:21); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr. (Sdz 18:30).
  Miejsce:
  Kanaan.
  Cel:
  Uzasadnienie powstania monarchii oraz ukazanie, jak na przestrzeni dziejów człowiek nie potrafił wykorzystać danych mu przez Boga obietnic i możliwości.
  Temat:
  Boża wierność obietnicom i ludzka nieumiejętność ich wykorzystania.
 8. Księga Rut | BW | SNP
  Autor:
  Nieznany.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1080 r. p. Chr., u schyłku okresu sędziów; (2) redakcji Księgi: po 1010 r. p. Chr. (Rt 4:7, 17, 22).
  Miejsce:
  (1) Akcji: Moab, Betlejem; (2) powstania Księgi: Jerozolima?
  Cel:
  Ukazanie panowania Boga nad biegiem ludzkich losów na przykładzie dziejów rodu Dawida.
  Temat:
  Boża wierność względem tych, którzy są Mu oddani.
 9. I Księga Samuela | BW | SNP
  Autor:
  Samuel, Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1122-1010 r. p. Chr., tj. od wydarzeń związanych z narodzinami Samuela do śmierci Saula; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z okresu Samuela, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Ukazanie Bożego działania w okresie formowania się monarchii w Izraelu.
  Temat:
  Bóg i kształtowanie się monarchii w Izraelu.
 10. II Księga Samuela | BW | SNP
  Autor:
  Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1010-960 r. p. Chr., tj. od śmierci Saula do schyłku rządów Dawida; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z opisywanego okresu, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Ukazanie Bożego działania w życiu i panowaniu Dawida.
  Temat:
  Działanie Boga w Izraelu za pośrednictwem Dawida.
 11. I Księga Królewska | BW | SNP
  Autor:
  Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, związani z redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 971-853 r. p. Chr., tj. od śmierci Dawida do Jehorama i Achazjasza; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
  Miejsce:
  Ziemia Izraela i Judy.
  Cel:
  Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
  Temat:
  Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.
 12. II Księga Królewska | BW | SNP
  Autor:
  Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, kryjący się też za redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 853-561 r. p. Chr., tj. od rządów Jehorama i Achazjasza do ułaskawienia Jehojachina; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
  Miejsce:
  Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
  Cel:
  Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
  Temat:
  Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.
 13. I Księga Kronik | BW | SNP
  Autor:
  Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 1010-971 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
  Temat:
  Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.
 14. II Księga Kronik | BW | SNP
  Autor:
  Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 971-538 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
  Miejsce:
  Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
  Cel:
  Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
  Temat:
  Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.
 15. Księga Ezdrasza | BW | SNP
  Autor:
  Ezdrasz: 7:27-9:15; pozostałe części: redaktorzy odpowiedzialni za 1-2Krn; tradycja żydowska również w tym przypadku wskazuje Ezdrasza.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 539-516 r. p. Chr. (Ezd 1-6; Ag 1:14); 458-433 r. p. Chr. (Ezd 7-10); (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie w latach 433-423 p. Chr.
  Miejsce:
  Babilonia, Judea.
  Cel:
  Ukazanie troskliwości Boga w okresie najtrudniejszych doświadczeń narodowych.
  Temat:
  Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.
 16. Księga Nehemiasza | BW | SNP
  Autor:
  Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Suza, Jerozolima.
  Cel:
  Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
  Temat:
  Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.
 17. Księga Estery | BW | SNP
  Autor:
  Nieznany.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 486-465 r. p. Chr. (panowanie Achaszwerosza, tj. Kserksesa I); (2) napisania i redakcji Księgi: w pierwotnej formie Księga mogła powstać niedługo po zaistnieniu opisywanych wydarzeń.
  Miejsce:
  Suza, stolica Persji.
  Cel:
  Wyjaśnienie pochodzenia i uzasadnienie ustanowienia świąt Purim do obchodzenia ich w 14 dniu miesiąca Adar (luty/marzec), jako pamiątki zachowania Żydów od zagłady.
  Temat:
  Losy, tj. purim, narodu wybranego są w rękach Boga.
 18. Księga Hioba | BW | SNP
  Autor:
  Nieznany. Wg Williama MackDonalda tradycja żydowska przypisuje utwór Mojżeszowi.
  Czas:
  Związki tekstowe Jb z Pwt, Ps, Prz, Iz i Ez sugerują redakcję Księgi w okresie Niewoli Babilońskiej (począwszy od 586 r. p. Chr.) lub po niej, na podstawie wcześniejszego materiału.
  Miejsce:
  (1) Akcji: Us; (2) redakcji: Ziemia Izraela lub Babilonia.
  Cel:
  Ukazanie związku między moralnością, sprawiedliwością a cierpieniem w kontekście Bożego planu obejmującego ogół rozumnych bytów wszechświata.
  Temat:
  Cierpienie – jego powody, cele, związek z grzechem, tajemnica, sposoby przeżywania, miejsce w planie zbawienia i przezwyciężanie w zaufaniu do Boga.
 19. Księga Psalmów | BW | SNP
  Autor:
  Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz (w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów jest anonimowych.
  Czas:
  1410-430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela i inne miejsca pobytu narodu wybranego.
  Cel:
  Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego trzymania się woli Bożej.
  Temat:
  Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.
 20. Księga Przysłów | BW | SNP
  Autor:
  Salomon, Agur, Lemuel, redaktorzy Hiskiasza i inni, nienazwani.
  Czas:
  (1) Powstawania zbioru: 970-686 r. p. Chr. (między panowaniem Salomona a Hiskiasza); (2) późniejszego wkładu, w tym redakcyjnego: trudny do ustalenia.
  Miejsce:
  Jerozolima.
  Cel:
  Podanie młodym ludziom zasad samodzielnego życia.
  Temat:
  Bojaźń JAHWE jest pierwszą zasadą mądrości.
 21. Księga Kaznodziei | BW | SNP
  Autor:
  Kaznodzieja (Kohelet) nieznany z imienia. Starsze tradyjcje przypisują autorstwo Salomonowi.
  Czas:
  IV-III w. p. Chr.; Księga pośrednio nawiązuje do Salomona (970-930 r. p. Chr.) i być może bliżej nieokreślone, wcześniejsze jej formy lub mniejsze części pochodzą z okresu jego panowania.
  Miejsce:
  Prawdopodobnie Jerozolima
  Cel:
  Ukazanie wartości życia z ziemskiej perspektywy.
  Temat:
  Życie bez Boga jest życiem bez sensu.
 22. Pieśń nad Pieśniami | BW | SNP
  Autor:
  Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
  Czas:
  960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
  Miejsce:
  Izrael.
  Cel:
  Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
  Temat:
  Piękno miłości małżeńskiej.
 23. Księga Izajasza | BW | SNP
  Autor:
  Izajasz.
  Czas:
  Ok. 745-686 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Ziemia Judy.
  Cel:
  Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku, kary i przyszłego powodzenia.
  Temat:
  Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.
 24. Księga Jeremiasza | BW | SNP
  Autor:
  Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
  Cel:
  Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
  Temat:
  Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.
 25. Lamentacje | BW | SNP
  Autor:
  Jeremiasz
  Czas:
  586-562 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
  Miejsce:
  Jerozolima i nienazwane miejsca wygnania.
  Cel:
  Wyrażenie skruchy wobec Boga i prośby o ratunek.
  Temat:
  Wierność Bogu gwarancją bezpieczeństwa.
 26. Księga Ezechiela | BW | SNP
  Autor:
  Ezechiel.
  Czas:
  Lipiec 593 — kwiecień 571 r. p. Chr. (22 lata).
  Miejsce:
  Babilon.
  Cel:
  Wezwanie do zwrócenia się ku Bogu, Wszechmocnemu PANU i Odnowicielowi.
  Temat:
  Powodzenie jest sprawą pojednania z JAHWE i obiecanej przez Niego odnowy.
 27. Księga Daniela | BW | SNP
  Autor:
  Daniel (Dn 7:1-12:13) oraz ci, którzy spisali jego dzieje lub uporządkowali jego pisma (Dn 1:1-6:29; 7:1).
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: 605-536 r. p. Chr.; (2) fragmenty pisane przez Daniela pochodzą z jego czasów, te zaś, które mówią o nim lub porządkują jego pisma, są sprawą późniejszych czasów
  Miejsce:
  Babilon i Medo-Persja.
  Cel:
  Zaznaczenie panowania Boga nad biegiem historii.
  Temat:
  Bóg Panem historii (2:21; 4:34-37).
 28. Księga Ozeasza | BW | SNP
  Autor:
  Ozeasz.
  Czas:
  Ok. 753-729 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
  Temat:
  Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.
 29. Księga Joela | BW | SNP
  Autor:
  Joel.
  Czas:
  Niepewny: (1) za Joasza, 835-841 r. p. Chr.; (2) za Azariasza (Uzjasza), 792-740 r. p. Chr.; (3) po 586 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Jerozolima.
  Cel:
  Wezwanie do opamiętania mogącego przywrócić powodzenie.
  Temat:
  Opamiętanie zmienia dzień grozy JAHWE w dzień Jego pomyślności.
 30. Księga Amosa | BW | SNP
  Autor:
  Amos.
  Czas:
  Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
  Miejsce:
  Betel.
  Cel:
  Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
  Temat:
  Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.
 31. Księga Abdiasza | BW | SNP
  Autor:
  Abdiasz.
  Czas:
  586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
  Miejsce:
  (1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
  Cel:
  Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
  Temat:
  Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.
 32. Księga Jonasza | BW | SNP
  Autor:
  Jonasz i nieznana osoba, która spisała jego historię.
  Czas:
  (1) Opisywanych wydarzeń: ok. 782-753 r. p. Chr. (za Jeroboama II; 2Krl 14:23-28); (2) redakcji Księgi: nieznany.
  Miejsce:
  (1) Akcji: Ziemia Izraela; (2) redakcji: nieznane.
  Cel:
  Wezwanie Niniwy do opamiętania.
  Temat:
  Powszechność Bożego miłosierdzia.
 33. Księga Micheasza | BW | SNP
  Autor:
  Micheasz.
  Czas:
  Ok. 740-715 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
  Temat:
  Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.
 34. Księga Nahuma | BW | SNP
  Autor:
  Nahum.
  Czas:
  Ok. 664-612 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Ziemia Judy.
  Cel:
  Zapowiedź upadku Niniwy.
  Temat:
  Ukaranie Asyrii.
 35. Księga Habakuka | BW | SNP
  Autor:
  Habakuk.
  Czas:
  612-588 r. p. Chr. (czasy imperium neobabilońskiego, w Judzie panowanie Joasza i Sedekiasza).
  Miejsce:
  Ziemia Judy.
  Cel:
  Próba odpowiedzi, jak pogodzić Bożą pobłażliwość dla grzechu z Jego świętością.
  Temat:
  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
 36. Księga Sofoniasza | BW | SNP
  Autor:
  Sofoniasz.
  Czas:
  Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
  Miejsce:
  Judea.
  Cel:
  Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
  Temat:
  Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.
 37. Księga Aggeusza | BW | SNP
  Autor:
  Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
  Czas:
  29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Judea.
  Cel:
  Wezwanie do odbudowy świątyni.
  Temat:
  Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.
 38. Księga Zachariasza | BW | SNP
  Autor:
  Zachariasz.
  Czas:
  520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
  Miejsce:
  Judea.
  Cel:
  Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
  Temat:
  Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.
 39. Księga Malachiasza | BW | SNP
  Autor:
  Malachiasz.
  Czas:
  Ok. 450 r. p. Chr.
  Miejsce:
  Judea.
  Cel:
  Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
  Temat:
  Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

 1. Ewangelia Mateusza | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Mateusz.
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr.
  Miejsce:
  Antiochia (w Syrii).
  Cel:
  Uzasadnienie, na podstawie Starego Przymierza, że Jezus z Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem.
  Temat:
  Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król.
 2. Ewangelia Marka | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
  Czas:
  Ok. 55 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym.
  Cel:
  Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
  Temat:
  Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.
 3. Ewangelia Łukasza | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich).
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr.
  Miejsce:
  Cezarea.
  Cel:
  Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa.
  Temat:
  Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo zdarzeniem historii.
 4. Ewangelia Jana | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Tradycyjnie Apostoł Jan. Zdaniem współczesnych biblistów, dzieło powstawało sukcesywnie w ramach tzw. "szkoły Janowej".
  Czas:
  Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
  Miejsce:
  Efez.
  Cel:
  Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
  Temat:
  Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.
 5. Dzieje Apostolskie | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Łukasz, autor Ewangelii.
  Czas:
  Ok. 63-65 r. po Chr.
  Miejsce:
  Nieznane.
  Cel:
  Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
  Temat:
  Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.
 6. List do Rzymian | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
  Czas:
  Ok. 57 r. po Chr.
  Miejsce:
  Korynt.
  Cel:
  Przedstawienie Rzymianom poglądu na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.
  Temat:
  Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.
 7. I List do Koryntian | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
  Czas:
  Ok. 53 r. po Chr.
  Miejsce:
  Efez.
  Cel:
  Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
  Temat:
  Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.
 8. II List do Koryntian | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
  Czas:
  Między 55 a 57 r. po Chr.
  Miejsce:
  Macedonia.
  Cel:
  Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
  Temat:
  Moc poprzez upokorzenie i słabość.
 9. List do Galacjan | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
  Czas:
  49 lub 52 r. po Chr.
  Miejsce:
  Antiochia.
  Cel:
  Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
  Temat:
  Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.
 10. List do Efezjan | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł.
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
  Miejsce:
  Rzym, areszt domowy.
  Cel:
  Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
  Temat:
  Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.
 11. List do Filipian | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
  Czas:
  Ok. 61 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym, areszt domowy.
  Cel:
  Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
  Temat:
  Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.
 12. List do Kolosan | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym, areszt domowy
  Cel:
  Podkreślenie prawdy, że duchowy rozwój dokonuje się dzięki więzi z Chrystusem opartej na wierze, a nie dzięki przestrzeganiu religijnych rytuałów, tajemniczym związkom ze światem ducha i znajomości zasad rzekomo rządzących rzeczywistością.
  Temat:
  Chrystus w nas – nadzieja chwały.
 13. I List do Tesaloniczan | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
  Czas:
  Ok. 51 r. po Chr.
  Miejsce:
  Korynt.
  Cel:
  Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
  Temat:
  Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.
 14. II List do Tesaloniczan | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
  Czas:
  Ok. 51 r. po Chr.
  Miejsce:
  Korynt.
  Cel:
  Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
  Temat:
  Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.
 15. I List do Tymoteusza | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
  Czas:
  Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym lub Filippi.
  Cel:
  Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
  Temat:
  Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.
 16. II List do Tymoteusza | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
  Czas:
  Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
  Miejsce:
  Rzym, „cela śmierci”.
  Cel:
  Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
  Temat:
  Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.
 17. List do Tytusa | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
  Czas:
  Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
  Miejsce:
  Korynt (?).
  Cel:
  Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
  Temat:
  Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.
 18. List do Filemona | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym, areszt domowy.
  Cel:
  Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
  Temat:
  Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.
 19. List do Hebrajczyków | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
  Czas:
  Ok. 60 r. po Chr.
  Miejsce:
  Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
  Cel:
  Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
  Temat:
  Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.
 20. List Jakuba | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Jakub, brat Pański.
  Czas:
  Ok. 47-49 r. po Chr.
  Miejsce:
  Jerozolima.
  Cel:
  Przekazanie podstawowych zasad wiary i życia we wspólnocie kościoła oraz w społeczeństwie.
  Temat:
  Wiara bez uczynków jest martwa.
 21. I List Piotra | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Piotr.
  Czas:
  Ok. 64 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym.
  Cel:
  Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
  Temat:
  Życie godne duchowego odrodzenia.
 22. II List Piotra | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Piotr.
  Czas:
  Ok. 67 r. po Chr.
  Miejsce:
  Rzym.
  Cel:
  Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
  Temat:
  Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.
 23. I List Jana | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Jan.
  Czas:
  Ok. 90 r. po Chr.
  Miejsce:
  Efez.
  Cel:
  Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
  Temat:
  Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.
 24. II List Jana | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Jan.
  Czas:
  Ok. 90 r. po Chr.
  Miejsce:
  Efez.
  Cel:
  Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
  Temat:
  Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.
 25. III List Jana | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Jan.
  Czas:
  Ok. 90 r. po Chr.
  Miejsce:
  Efez.
  Cel:
  Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
  Temat:
  Współpraca na rzecz prawdy.
 26. List Judy | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Juda, brat Pański.
  Czas:
  Ok. 65 r. po Chr.
  Miejsce:
  Ziemia Izraela.
  Cel:
  Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
  Temat:
  Walka o wiarę.
 27. Objawienie Jana | BW | SNP | SNPPD
  Autor:
  Apostoł Jan.
  Czas:
  95 r. po Chr.
  Miejsce:
  Wyspa Patmos (na Morzu Egejskim).
  Cel:
  Poinformowanie wierzących o przyszłych dziejach świata i Kościoła oraz zachęcenie ich przez to do trwania w wierze.
  Temat:
  Jezus Chrystus początkiem i końcem dziejów świata.