Akty prawne


KChB w Nowym Dworze Mazowieckim działa w zgodzie i na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy regulującej stosunki Państwa i Kościoła, a także w zgodzie z prawem stanowionym przez Krajową Konferencję Kościoła KChB w RP. W sprawach pozostających w kompetencji zboru (Kościoła lokalnego), KChB w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi własne prawa w drodze uchwał podejmowanych przez Konferencję Zboru.

Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Nauczanie religii

 1. Prawo oświatowe
  Ustawa - prawo oświatowe,
  Ustawa o systemie oświaty,
  Ustawa - Karta nauczyciela;
 2. Organizacja nauczania religii
  Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 3. Kwalifikacje nauczycieli
  Porozumienie pomiędzy PRE a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli (PDF);
 4. Podstawa programowa i programy nauczania
  Podstawa programowa nauczania religii KCHB w RP (PDF).

Prawo KChB w RP

 1. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne KChB w RP;
 2. Regulamin Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP;
 3. Przepisy Prawne Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP o formie zawarcia małżeństwa.

Uchwały KChB w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. Uchwała KChB w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przyjęcia wyznania wiary;
 2. Uchwała KChB w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przymierza małżeńskiego, jego ustania i zawierania ponownych związków małżeńskich;
 3. Uchwała KChB w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie stosunków z PRE.