Schemat Siglum

Siglum zapisujemy według zasad protestanckich jak poniżej:

    {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu} np. J 3:16
    {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu}-{do wersetu} np. Mt 5:3-5
    {skrót przekładu} {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu} np. UBG 1J 5:20
  

Schemat siglum można użyć w wywołaniu:

      https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=Rz 12:9
      https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=Mat 5:5-9
      https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=UBG J 5:20
  


Skróty ksiąg

Rdz Rodzaju
Wj Wyjścia
Kpł Kapłańska
Lb Liczb
Pwt Powtórzonego
Joz Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Rut
1Sm I Samuela
2Sm II Samuela
1Krl I Królewska
2Krl II Królewska
1Krn I Kronik
2Krn II Kronik
Ezd Ezdrasza
Neh Nehemiasza
Est Estery
Hi Hioba
Ps Psalmów
Prz Przysłów
Kaz Kaznodziei
Pnp Pieśń nad Pieśniami
Iz Izajasza
Jr Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ez Ezechiela
Dn Daniela
Oz Ozeasza
Jl Joela
Am Amosa
Ab Abdiasza
Jo Jonasza
Mi Micheasza
Na Nahuma
Ha Habakuka
So Sofoniasza
Ag Aggeusza
Za Zachariasza
Ml Malachiasza
Mt Mateusza
Mk Marka
Łk Łukasza
J Jana
Dz Dzieje
Rz Rzymian
1Kor I Koryntian
2Kor II Koryntian
Ga Galacjan
Ef Efezjan
Flp Filipian
Kol Kolosan
1Tes I Tesaloniczan
2Tes II Tesaloniczan
1Tm I Tymoteusza
2Tm II Tymoteusza
Tt Tytusa
Flm Filemona
Hbr Hebrajczyków
Jk Jakuba
1P I Piotra
2P II Piotra
1J I Jana
2J II Jana
3J III Jana
Jud Judy
Obj Objawienie
Tob Tobiasza
Jdt Judyty
1Mch I Machabejska
2Mch II Machabejska
Mdr Mądrości
Syr Syracha
Ba Barucha
3Mch III Machabejska
2Ezd II Ezdrasza
3Ezd III Ezdrasza