Schemat Siglum

Siglum zapisujemy według zasad protestanckich jak poniżej:

    {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu} np. J 3:16
    {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu}-{do wersetu} np. Mt 5:3-5
    {skrót przekładu} {skrót księgi} {numer rozdziału}:{numer wersetu} np. UBG 1J 5:20
  

Schemat siglum można użyć w wywołaniu:

    https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=Rz 12:9
    https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=Mat 5:5-9
    https://kosciol-jezusa.pl/Search/Siglum?text=UBG J 5:20
  

Skróty ksiąg

Rodzaju
Wyjścia
Kapłańska
Liczb
Powtórzonego
Jozuego
Księga Sędziów
Rut
I Samuela
II Samuela
I Królewska
II Królewska
I Kronik
II Kronik
Ezdrasza
Nehemiasza
Estery
Hioba
Psalmów
Przysłów
Kaznodziei
Pieśń nad Pieśniami
Izajasza
Jeremiasza
Lamentacje
Ezechiela
Daniela
Ozeasza
Joela
Amosa
Abdiasza
Jonasza
Micheasza
Nahuma
Habakuka
Sofoniasza
Aggeusza
Zachariasza
Malachiasza
Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
Dzieje
Rzymian
I Koryntian
II Koryntian
Galacjan
Efezjan
Filipian
Kolosan
I Tesaloniczan
II Tesaloniczan
I Tymoteusza
II Tymoteusza
Tytusa
Filemona
Hebrajczyków
Jakuba
I Piotra
II Piotra
I Jana
II Jana
III Jana
Judy
Objawienie
Tobiasza
Judyty
I Machabejska
II Machabejska
Mądrości
Syracha
Barucha
III Machabejska
II Ezdrasza
III Ezdrasza