Dosłowny Polecamy

EIB Przekład dosłowny*

Ewangelia Jana
(Ewangelia według św. Jana)

Rozdział 3


Konieczność nowego narodzenia
  Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem,1 2 dostojnik żydowski.3    Ten przyszedł do Niego w nocy4 i powiedział: Rabbi!5 Wiemy,6 że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel;7 nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków,8 jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.9    Jezus odpowiedział mu: Ręczę i zapewniam10 cię, kto nie zostanie zrodzony na nowo,11 12 nie może zobaczyć Królestwa Bożego.13 14    Nikodem powiedział do Niego: Jak może urodzić się człowiek, będąc starcem? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzony.    Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha,15 nie zdoła wejść do Królestwa Bożego.    Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z Ducha, jest duchem.16    Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie zostać zrodzeni na nowo.    Wiatr wieje, dokąd chce,17 i jego szum słyszysz, ale nie pojmujesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto został zrodzony z Ducha.18    Nikodem na to: Jak to może się stać?    Jezus odpowiedział: Ty jesteś takim19 nauczycielem20 Izraela i tego nie wiesz?21    Ręczę i zapewniam cię, mówimy o tym, co wiemy,22 i świadczymy o tym, co widzieliśmy,23 ale naszego świadectwa nie przyjmujecie.    Jeśli powiedziałem wam o ziemskich sprawach i nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli wam powiem o niebieskich?    A nikt nie wstąpił do nieba jak tylko Ten, który zstąpił z nieba,24 Syn Człowieczy.25 26    I jak Mojżesz wywyższył węża27 na pustyni,28 tak musi być wywyższony29 Syn Człowieczy, 
Życie – dla wierzących
  aby każdy, kto wierzy,30 miał w Nim31 życie wieczne.    Tak32 bowiem Bóg ukochał33 świat, że Syna Jednorodzonego34 35 dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,36 nie zginął, ale miał życie wieczne.37    Gdyż nie posłał38 Bóg Syna na świat, aby (Ten) osądził39 świat,40 ale aby świat był przez Niego zbawiony.41 42    Kto wierzy w Niego, nie będzie43 sądzony;44 kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego45 Syna Bożego.46    Bo na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat,47 lecz ludzie bardziej pokochali ciemność48 niż światło, ponieważ ich czyny były złe.49    Każdy bowiem, kto postępuje niegodziwie, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie zostały wyjawione jego czyny.50 
Judea: Chrzty Jezusa i Jana Chrzciciela
  Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą,51 zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny zostały dokonane w Bogu.52    Potem Jezus, wraz ze swoimi uczniami, poszedł do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił.53 54    Również Jan chrzcił55 w Ainon56 blisko Salim,57 gdyż tam było dużo wody, i (ludzie tam) przychodzili i byli chrzczeni. 
Wyznanie Jana Chrzciciela o sobie i o Jezusie
  Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia.58    Doszło zatem do sporu ze strony uczniów Jana z (pewnym) Żydem odnośnie do oczyszczenia.59    I przyszli do Jana, i powiedzieli mu: Rabbi,60 Ten, który był z tobą za Jordanem,61 o którym ty złożyłeś świadectwo,62 oto On chrzci63 i wszyscy idą do Niego.    Jan odpowiedział: Człowiek nie jest w stanie niczego wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba.64    Wy sami mi poświadczacie, że powiedziałem:65 Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed Nim posłany.    Kto ma pannę młodą, ten jest panem młodym; a drużba66 pana młodego, który stoi i słucha go, cieszy się niezmiernie głosem pana młodego.67 Ta zatem moja radość68 została dopełniona. 
Bóg Ojciec, Syn Boży i dar życia wiecznego
  On musi rosnąć, a ja stawać się mniejszym.69    Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto pochodzi z ziemi, jest ziemski i mówi po ziemsku.70 Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,71    świadczy o tym, co widział i słyszał,72 lecz Jego świadectwa nikt nie przyjmuje.    Kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował (tym samym), że Bóg jest prawdomówny.73    Ten bowiem, którego Bóg posłał, wypowiada słowa Boga; gdyż (Bóg) daje Ducha bez miary.74 75    Ojciec kocha Syna76 i wszystko przekazał w Jego rękę.77 78    Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne,79 nieposłuszny zaś Synowi nie zobaczy życia, ale ciąży na nim gniew Boga.80 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład dosłowny Nowego Przymierza, Wydanie pierwsze 2018
Przekład dosłowny Starego Przymierza, Wydanie piąte 2021
© Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018-2021

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible