Nowy Testament, Współczesny Przekład*

Ewangelia Jana

Rozdział 3


  Był wśród faryzeuszy pewien dostojnik żydowski, któremu było na imię Nikodem.    Przyszedł on nocą do Jezusa i powiedział: - Rabbi, wiemy, że Bóg przysłał cię jako nauczyciela. Któż bowiem mógłby dokonywać takich cudów, jak ty, jeśli Bóg by mu nie pomagał?    Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Amen amen mówię tobie, jeśliby się kto nie narodził z nowu, nie może widzieć onego Królestwa Bożego.    Nikodem zapytał: - Jak może urodzić się człowiek dorosły? Czy może wejść do łona swojej matki i przyjść na świat po raz drugi?    Odpowiedział Jezus: Amen, amen mówię tobie, jeśliby się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wniść do onego Królestwa Bożego.    Co wzięło swój początek z ciała, jest ciałem, a co pochodzi z Ducha, jest duchem.    Nie dziw się, że ci powiedziałem, iż musicie się narodzić na nowo.    Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd i dokąd wieje. Tak dzieje się z każdym, kto narodził się z Ducha.    Podejmując tę myśl, Nikodem zapytał: - Jakże to możliwe?    Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Tyś jest Nauczycielem Izraelskim, a tego nie poznawasz?    Zapewniam cię, że mówię o tym, co wiem i świadczę o tym, co widziałem, a mimo to nie przyjmujecie mojego świadectwa.    Jeżeli nie wierzycie w to, co wam powiedziałem o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie, gdy będę wam mówił o sprawach niebiańskich?    Do nieba przecież nie wszedł nikt prócz Syna Człowieczego, który z nieba przyszedł.    Jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko na slupie węża miedzianego, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,    aby każdy, kto w niego wierzy, zyskał życie wieczne.    Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.    Bóg posłał Syna nie po to, aby świat osądzić, lecz aby przez niego świat uratować.    Kto wierzy w Syna, jest wolny od sądu, a kto nie wierzy, jest już osądzony, bo nie uwierzył w jedynego Syna Bożego.    Sąd polega na tym, że światło pojawiło się na świecie, ludzie jednak bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich czyny były złe.    Kto dopuszcza się złych czynów, nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby te czyny nie wyszły na jaw.    Kto zaś żyje prawdą, idzie do światła, aby widać było, że działa zgodnie z wolą Boga.    Potem Jezus wraz z uczniami przyszedł do Judei. Tam z nimi przebywał i chrzcił.    Również Jan chrzcił w miejscowości Ainon, w pobliżu Salim, ponieważ było tam dużo wody. Przychodzili do niego ludzie i przyjmowali chrzest.    Jan wtedy jeszcze nie był uwięziony.    Doszło jednak do sporu z powodu obrzędu oczyszczenia pomiędzy uczniami Jana a pewnym Żydem.    Udali się więc do Jana i powiedzieli: - Mistrzu! Ten, który był z tobą na drugim brzegu Jordanu, o którym świadczyłeś, chrzci tutaj i wszyscy schodzą się do niego!    Jan odpowiedział: - Nie można mieć niczego ponad to, co daje Bóg.    Sami przyznacie, że powiedziałem, iż nie jestem Mesjaszem, zostałem jedynie posłany przed nim.    Panem młodym jest ten, kto się żeni. Drużba u boku nowożeńca, słuchając go, cieszy się jego radością. Takiej właśnie radości doznaję w całej pełni.    Jego wpływ musi wzrastać, a mój wpływ maleć.    Kto przychodzi z wysoka, ten wszystko przewyższa. Kto pochodzi z ziemi, należy do ziemi i mówi o rzeczach przyziemnych. Kto przychodzi z nieba,    świadczy o tym, co tam widział i słyszał, ale świadectwa jego nikt nie przyjmuje;    kto jednak je przyjął, świadczy o tym, że Bóg jest Prawdą.    Ten, kogo posłał Bóg, głosi słowa Boże, bo Ducha daje Bóg bez miary.    Ojciec miłuje Syna i oddał mu wszelką władzę.    Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie jest mu posłuszny, nie zazna tego życia, bo ciąży na nim gniew Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1991

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible