Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE, które doszło do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy.  2. Zgładzę całkowicie wszystko z powierzchni tej ziemi, mówi JAHWE.  3. Zgładzę ludzi i zwierzęta, zgładzę ptactwo niebieskie i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi. Wykorzenię człowieka z powierzchni tej ziemi, mówi JAHWE.  4. Wyciągnę bowiem swoją rękę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy; wykorzenię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona bałwochwalczych kapłanów wraz z kapłanami;  5. I tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu; i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na JAHWE i na Milkoma;  6. I tych, którzy się odwracają od naśladowania JAHWE i którzy nie szukali JAHWE ani o niego nie pytali.  7. Umilknij przed obliczem Pana BOGA, gdyż bliski jest dzień JAHWE. JAHWE bowiem przygotował ofiarę i poświęcił swoich zaproszonych.  8. I stanie się w dniu ofiary JAHWE, że ukarzę książąt i synów króla oraz wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie.  9. Ukarzę też w tym dniu tych, którzy przeskakują próg, którzy napełniają domy swoich panów grabieżą i bezprawiem.  10. W tym dniu, mówi JAHWE, będzie słychać głos wołania od Bramy Rybnej, zawodzenie od drugiej strony miasta i wielki trzask od pagórków.  11. Zawódźcie, mieszkańcy Maktesz, bo będzie zniszczony cały lud kupiecki, będą wykorzenieni wszyscy, którzy noszą srebro.  12. I stanie się w tym czasie, że będę przeszukiwał Jerozolimę z pochodniami i ukarzę mężczyzn, którzy spoczywali na swoich drożdżach, mówiąc w swoim sercu: JAHWE nie uczyni dobrze ani źle nie uczyni.  13. Dlatego ich mienie będzie łupem, a ich domy — spustoszeniem. Pobudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać; zasadzą winnice, ale nie będą pić z nich wina.  14. Bliski jest wielki dzień JAHWE, bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos dnia JAHWE. Tam nawet mocarz zawoła gorzko.  15. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur;  16. Dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim.  17. Ścisnę ludzi utrapieniem, tak że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko JAHWE. Ich krew będzie rozlana jak proch, a ich ciała — jak gnój.  18. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu JAHWE, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org