Biblia Jakuba Wujka*

Księga Rodzaju
(Genesis, to jest pierwsze)

Autor:
Tradycyjnie przypisywana Mojżeszowi i Jozuemu. Autor i redaktorzy nieznani (np. Rdz 36:31).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: zdaniem bardziej konserwatywnych biblistów mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24). Konsensus naukowy postuluje, że tradycja ustna i wcześniejsze źródła zostały zredagowane w środowisku kapłańskim w okresie dominacji perskiej. Prace redakcyjne zakończono około IV w. p. Chr.
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Cel:
Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji między człowiekiem a Bogiem (protologia biblijna) oraz formowania się narodu wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie, przedstawienie w formie świętej opowieści, zapisane językiem protofilozofii lub mitu.
Temat:
Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.    A ziemia była pusta i próżna i ciemności były nad głębokością, a Duch Boży unaszał się nad wodami.    I rzekł Bóg: Niech się zstanie światłość: i zstała się światłość.    I ujźrzał Bóg światłość, że była dobra, i przedzielił światłość od ciemności.    I nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą. I zstał się wieczór i zaranek, dzień jeden.    I rzekł Bóg: Niech się zstanie utwierdzenie między wodami, a niech przedzieli wody od wód.    I uczynił Bóg utwierdzenie, i przedzielił wody, które były pod utwierdzeniem, od tych, które były nad utwierdzeniem. I zstało się tak.    I nazwał Bóg utwierdzenie Niebem. I był wieczór i zaranek, dzień wtóry.    Potym rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem na jedno miejsce, a niech się ukaże sucha. I zstało się tak.    I nazwał Bóg suchą - Ziemią, a zebranie wód przezwał Morzem. I widział Bóg, że było dobre.    I rzekł: Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dawające nasienie i drzewo rodzajne, owoc czyniące według rodzaju swego, którego by nasienie było w samym sobie na ziemi. I zstało się tak.    I zrodziła ziemia ziele zielone i dawające nasienie według rodzaju swego i drzewo czyniące owoc, i mające każde z nich nasienie według rodzaju swego. I widział Bóg, że było dobre.    I zstał się wieczór i zaranek, dzień trzeci.    I rzekł Bóg: Niech się zstaną światła na utwierdzeniu nieba a niech dzielą dzień od nocy i niech będą na znaki i czasy, i dni, i lata,    aby świeciły na utwierdzeniu nieba a oświecały ziemię. I zstało się tak.    I uczynił Bóg dwie świetle wielkie: światło więtsze, aby rządziło dzień, i światło mniejsze, aby rządziło noc; i gwiazdy.    I postawił je na utwierdzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią,    żeby rządziły dzień i noc i dzieliły światłość od ciemności. I widział Bóg, iż było dobre.    I zstał się wieczór i zaranek, dzień czwarty.    Rzekł też Bóg: Niech wywiodą wody płaz dusze żywiącej, i ptastwo nad ziemią pod utwierdzeniem nieba.    I stworzył Bóg wieloryby wielkie i wszelką duszę żywiącą i ruszającą się, którą wywiodły wody według rodzaju ich, i wszelkie ptastwo według rodzaju jego. I widział Bóg, iż było dobre.    I błogosławił im, mówiąc: Rośćcie i mnóżcie się, i napełniajcie wody morskie, i ptastwo niech się mnoży na ziemi.    I zstał się wieczór i zaranek, dzień piąty.    Rzekł też Bóg: Niech zrodzi ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego: bydło, i płaz, i bestie ziemne, według rodzajów swoich. I zstało się tak.    I uczynił Bóg bestie ziemne według rodzajów ich, i bydło, i wszelki ziemopłaz, według rodzaju swego. I widział Bóg, że było dobre.    I rzekł: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze: a niech przełożony będzie rybom morskim i ptastwu powietrznemu, i bestiom, i wszytkiej ziemi, i nad wszelkim płazem, który się płaza po ziemi.    I stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go, mężczyznę i białągłowę stworzył je.    I błogosławił im Bóg, i rzekł: Rośćcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię a czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptastwem powietrznym, i nade wszemi źwierzęty, które się ruchają na ziemi.    I rzekł Bóg: Oto dałem wam wszelkie ziele rodzące nasienie na ziemi i wszytkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm:    I wszytkim zwierzętom ziemnym, i wszytkiemu ptastwu powietrznemu, i wszemu, co się rusza na ziemi i w czymkolwiek jest dusza żywiąca, aby miały co jeść. I zstało się tak.    I widział Bóg wszytkie rzeczy, które był uczynił: i były barzo dobre. I zstał się wieczór i zaranek, dzień szósty. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible