Nowa Biblia Gdańska*

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Na pustyni Synaj, w Przybytku Zboru, pierwszego dnia drugiego miesiąca, drugiego roku od ich wyjścia z ziemi Micraim, WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:    Zbierzcie zastęp całego zboru synów Israela według ich rodzin, według ich rodowych domów imienny wykaz wszelkiego ich męskiego pogłowia.    Od wieku dwudziestu lat i wyżej; wszystkich, którzy stają do broni w Israelu. Ty i Ahron uczyńcie ich przegląd według ich zastępów.    I niech będzie przy was po jednym mężu z każdego pokolenia; mąż, który jest na czele swego rodowego domu.    A oto imiona mężów, którzy przy was staną: Od Reubena Elicur, syn Szedeura;    od Szymeona Szelumiel, syn Curyszaddaja;    od Jehudy Nachszon, syn Amminadaba;    od Issachara Nethaneel, syn Cuara;    od Zebuluna Eliab, syn Chelona;    zaś od synów Josefa: Od Efraima Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy Gamliel, syn Pedacura;    od Biniamina Abidan, syn Gideoni;    od Dana Achiezer, syn Ammiszadaja;    od Aszera Pagiel, syn Ochrona;    od Gada Eljasaf, syn Deuela;    od Naftalego Achira, syn Enana.    Ci powinni być powołani ze zboru jako naczelnicy pokoleń swoich ojców; to wodzowie tysięcy Israela.    Zatem Mojżesz i Ahron przyjęli tych mężów, wyszczególnionych po imieniu.    Pierwszego dnia, drugiego miesiąca, zgromadzili też cały zbór i zaczęli się porządkować według swych rodzin, według swoich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, według swych osób.    Jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi tak on odbył ich przegląd na pustyni Synaj.    I okazało się, że synów Reubena, pierworodnego Israela, według rodzinnego powinowactwa, według rodowych ich domów, według imiennych wykazów całego pogłowia męskiego w wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Reubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset osób.    Synów Szymeona według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według pospisowych imiennych wykazów, całego męskiego pogłowia od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Szymeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.    A synów Gada według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.    A synów Jehudy według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Jehudy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.    Zaś synów Issachara według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.    A synów Zebuluna według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Zebuluna było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.    Z synów Josefa: Synów Efraima według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset.    A synów Menaszy według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Menaszy było trzydzieści dwa tysiące dwieście.    Zaś synów Biniamina według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Biniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta.    A synów Dana według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.    Synów Aszera według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset.    A synów Naftalego według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,    tych spisanych w pokoleniu Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.    Oto spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Ahron oraz przywódcy Israela a tych mężów było dwunastu, po jednym z każdego swojego domu rodowego.    Tak więc wszystkich synów Israela według ich rodowych domów, od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni w Israelu,    wszystkich tych spisanych było sześćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt.    Ale Lewici według rodowego szczepu nie stawili się między nimi do przeglądu.    Bowiem WIEKUISTY tak oświadczył Mojżeszowi:    Nie obejmiesz spisem tylko pokolenia Lewiego oraz nie zbierzesz ich zastępu razem z synami Israela.    Nadto ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa, wszystkimi jego przyborami i nad całością, która do niego należy. Oni będą nosić Przybytek oraz wszystkie jego przybory; oni też będą przy nim usługiwać, a swój obóz rozłożą wokół Przybytku.    Ile razy Przybytek wyruszy złożą go Lewici, a ile razy Przybytek stanie ustawią go Lewici; zaś postronny, który by podszedł poniesie śmierć.    A synowie Israela będą stawać według ich zastępów każdy w swoim obozie i każdy przy swej chorągwi.    Zaś Lewici rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela. Zatem Lewici będą stawać na straży przy Przybytku Świadectwa.    I synowie Israela to uczynili, stosownie do wszystkiego, co WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi; tak uczynili. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible