Biblia Tysiąclecia*

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:    Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.    Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki, od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.    Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.    A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z [pokolenia] Rubena – Elisur, syn Szedeura;    z [pokolenia] Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja;    z [pokolenia] Judy – Nachszon, syn Amminadaba;    z [pokolenia] Issachara – Netaneel, syn Suara;    z [pokolenia] Zabulona – Eliab, syn Chelona.    Z synów Józefa: z [pokolenia] Efraima – Eliszama, syn Ammihuda; z [pokolenia] Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;    z [pokolenia] Beniamina – Abidan, syn Gideoniego;    z [pokolenia] Dana – Achijezer, syn Ammiszaddaja;    z [pokolenia] Asera – Pagiel, syn Okrana;    z [pokolenia] Gada – Eliasaf, syn Deuela;    z [pokolenia] Neftalego – Achira, syn Enana.    Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.    Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.    Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim.    Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.    Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.    Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.    Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.    Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.    Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.    Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.    Synów Józefa – synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.    Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.    Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.    Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.    Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.    Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki –    spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.    Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów po jednym z każdego rodu.    Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż –    wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.    Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.    Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:    Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.    Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy: oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.    Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.    Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.    Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.    Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible