Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Liczb

Rozdział 33

  Oto miejsca postojów synów Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu ze swymi zastępami pod wodzą Mojżesza i Aarona.    Na rozkaz JAHWE Mojżesz spisał ich wymarsze według etapów. A oto ich wymarsze według etapów:    Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego pierwszego miesiąca; nazajutrz po święcie Paschy synowie Izraela wyszli pod potężną ręką na oczach wszystkich Egipcjan;    Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych, których JAHWE zabił wśród nich. Także i nad ich bogami JAHWE dokonał sądu.    Wyruszyli więc synowie Izraela z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.    Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, które leży na skraju pustyni.    Wyruszyli z Etam i wrócili do Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol.    Wyruszyli z Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza na pustyni i po trzech dniach drogi po pustyni Etam rozbili obóz w Mara.    Wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. A w Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm i tam rozbili obóz.    Wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.    Wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozbili obóz na pustyni Sin.    Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka.    Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.    Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia.    Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.    Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.    Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.    Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma.    Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.    Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.    Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa.    Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.    Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szefer.    Wyruszyli z góry Szefer i rozbili obóz w Charada.    Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makhelot.    Wyruszyli z Makhelot i rozbili obóz w Tachat.    Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach.    Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka.    Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.    Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.    Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan.    Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.    Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.    Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona.    Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.    Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Syn, to jest w Kadesz.    Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.    Wtedy wstąpił kapłan Aaron na górę Hor na rozkaz JAHWE i tam umarł w czterdziestym roku po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w pierwszym dniu piątego miesiąca.    Aaron miał sto dwadzieścia trzy lata, kiedy umarł na górze Hor.    A król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela.    Wyruszyli z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.    Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon.    Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.    Wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu.    Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.    Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.    Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciwko Nebo.    Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.    I rozłożyli się nad Jordanem, od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu.    I JAHWE przemówił do Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, tymi słowy:    Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi Kanaan;    Wtedy wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie ich obrazy i wszystkie ich odlane posągi i spustoszycie wszystkie ich wyżyny.    A wypędziwszy mieszkańców ziemi, zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię w posiadanie.    I rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo, według waszych rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo. Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego; otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców.    Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać.    Wtedy uczynię wam to, co zamierzałem uczynić im. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible