Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Rodzaju

Rozdział 36

  To są dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.    Ezaw pojął swoje żony z córek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Any, córki Sibeona Chiwwity;    I Basmat, córkę Izmaela, siostrę Nebajota.    I Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basmat urodziła Rehuela.    Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. To synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.    I Ezaw wziął swoje żony, synów, córki i wszystkich domowników, swoje stada, wszystkie bydła i całe swoje mienie, które zdobył w ziemi Kanaan, i odszedł od swego brata Jakuba do innej ziemi;    Bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, i ziemia, na której przebywali, nie mogła ich utrzymać z powodu mnóstwa ich stad.    I Ezaw zamieszkał na górze Seir. Ezaw to Edom.    A to są dzieje rodu Ezawa, ojca Edomitów, na górze Seir.    I to są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Rehuel, syn Basmat, żony Ezawa.    Synami zaś Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.    A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To synowie Ady, żony Ezawa.    To synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli oni synami Basmat, żony Ezawa.    A ci byli synami żony Ezawa Oholibamy, córki Any, córki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.    To książęta spośród synów Ezawa, synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: książę Teman, książę Omar, książę Sefo, książę Kenaz.    Książę Korach, książę Gatam, książę Amalek. Ci książęta pochodzą z Elifaza, w ziemi Edom, to synowie Ady.    To synowie Rehuela, syna Ezawa: książę Nachat, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Ci książęta pochodzą z Rehuela, w ziemi Edom. Oni synami Basmat, żony Ezawa.    A to synowie Oholibamy, żony Ezawa: książę Jeusz, książę Jalam, książę Korach. Ci książęta pochodzą z Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.    To synowie Ezawa, czyli Edom, i to ich książęta.    A to synowie Seira, Choryty, mieszkańcy tej ziemi: Lotan, Szobal, Sibeon i Ana;    Diszon, Eser i Diszan. To książęta Chorytów, synowie Seira w ziemi Edom.    Synami Lotana byli: Chori i Hemam; a siostrą Lotana była Tamna.    Synowie zaś Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.    Synami Sibeona Ajja i Ana. To ten Ana, który znalazł muły na pustyni, gdy pasł osły swego ojca Sibeona.    A to dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.    I synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.    To są synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.    I synowie Diszana: Us i Aran.    To są książęta Chorytów: książę Lotan, książę Szobal, książę Sibeon, książę Ana.    Książę Diszon, książę Eser, książę Diszan. to książęta Chorytów, według ich księstw, w ziemi Seir.    To królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim panował król nad synami Izraela.    W Edomie panował Bela, syn Beora, a nazwa jego miasta — Dinhaba.    I Bela umarł, a w jego miejsce panował Jobab, syn Zeracha z Bosry.    Jobab umarł, a w jego miejsce panował Chuszam z ziemi Temanitów.    Chuszam umarł, a w jego miejsce panował Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na polu Moab, a nazwa jego miasta — Awit.    Hadad umarł, a w jego miejsce panował Samla z Masreki.    Samla umarł, a w jego miejsce panował Saul z Rechobot nad Rzeką.    Saul umarł, a w jego miejsce panował Baalchanan, syn Akbora.    Baalchanan, syn Akbora, umarł, a w jego miejsce panował Hadar, a nazwa jego miasta — Pahu, a imię jego żony to Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba.    To imiona książąt Ezawa, według ich rodów i miejscowości i według ich imion: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet.    Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon.    Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar.    Książę Magdiel, książę Iram. To książęta Edomu według miejsca ich zamieszkania w ziemi ich posiadłości. To jest Ezaw, ojciec Edomitów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible