Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 12


 
Pareneza - Życie w Chrystusie na co dzień
Duchowa służba
οὖν
un
więc
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
διὰ
dia
dla2
τῶν
ton
οἰκτιρμῶν
oiktirmon
miłosierdzia
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,3
παραστῆσαι
parastesai
[by] postawić4
τὰ
ta
σώματα
somata
ciała
ὑμῶν
hymon
wasze
θυσίαν
thysian
[jako] ofiarę
ζῶσαν
zosan
żywą,
ἁγίαν
hagian
świętą,
εὐάρεστον
euareston
bardzo podobającą się
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Bogu,
τὴν
ten
λογικὴν
logiken
rozumną5
λατρείαν
latreian
służbę6
ὑμῶν·
hymon;
waszą.
μὴ
me
nie
συνσχηματίζεσθε
synschematidzesthe
dostosowujcie się do schematu7
τῷ
to
αἰῶνι
aioni
wieku
τούτῳ,
tuto,
tego,
ἀλλὰ
alla
ale
μεταμορφοῦσθε
metamorfusthe
dajcie się przemienić8
τῇ
te
ἀνακαινώσει
anakainosei
odnowieniem
τοῦ
tu
νοός,
noos,
umysłu,
εἰς
eis
ku
τὸ
to
δοκιμάζειν
dokimadzein
badaniu9
ὑμᾶς
hymas
waszemu,
τί
ti
co
τὸ
to
[jest]
θέλημα
thelema
wolą
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
τὸ
to
ἀγαθὸν
agathon
dobrą10
καὶ
kai
i
εὐάρεστον
euareston
bardzo podobającą się
καὶ
kai
i
τέλειον.
teleion.
doskonałą.11
 
Pokora i miłość we wspólnocie
γὰρ
gar
bowiem
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
χάριτος
charitos
łaskę
τῆς
tes
δοθείσης
dotheises
daną
μοι
moi
mi,
παντὶ
panti
każdemu
τῷ
to
ὄντι
onti
będącemu
ἐν
en
wśród
ὑμῖν,
hymin,
was,
μὴ
me
nie
ὑπερφρονεῖν
hyperfronein
myśleć o sobie wyżej
παρ’
par’
niż
ho
δεῖ
dei
trzeba
φρονεῖν,
fronein,
myśleć,
ἀλλὰ
alla
ale
φρονεῖν
fronein
myśleć
εἰς
eis
ku
τὸ
to
σωφρονεῖν,
sofronein,
zachowaniu rozsądku, 
ἑκάστῳ
hekasto
każdemu
ὡς
hos
jak
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐμέρισεν
emerisen
odmierzył12
μέτρον
metron
miarę
πίστεως.
pisteos.
wiary.
γὰρ
gar
bowiem
ἐν
en
w
ἑνὶ
heni
jednym
σώματι
somati
ciele
πολλὰ
polla
wiele
μέλη
mele
członków
ἔχομεν,
echomen,
mamy,
τὰ
ta
[te]
δὲ
de
zaś
μέλη
mele
członki
πάντα
panta
wszystkie
οὐ
u
nie
τὴν
ten
[tę]
αὐτὴν
auten
samą
ἔχει
echei
mają
πρᾶξιν,
praksin,
funkcję,
οἱ
hoi
πολλοὶ
polloi
liczni,
ἓν
hen
jednym
σῶμά
soma
ciałem
ἐσμεν
esmen
jesteśmy
ἐν
en
w
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcu,
τὸ
to
δὲ
de
zaś
καθ’
kath’
według
εἷς
heis
jednego
ἀλλήλων
allelon
sobie nawzajem
μέλη.
mele.
członkami.
δὲ
de
zaś
χαρίσματα
charismata
dary łaski
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
χάριν
charin
łaski
τὴν
ten
δοθεῖσαν
dotheisan
danej
ἡμῖν
hemin
nam,
διάφορα,
diafora,
różne:
εἴτε
eite
jeśli
προφητείαν,
profeteian,
prorokowanie,
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
ἀναλογίαν
analogian
analogii13
τῆς
tes
πίστεως·
pisteos;
wiary,
διακονίαν,
diakonian,
służbę,
ἐν
en
w
τῇ
te
διακονίᾳ·
diakonia;
służbie,
εἴτε
eite
czy to
ho
διδάσκων,
didaskon,
nauczający,
ἐν
en
w
τῇ
te
διδασκαλίᾳ·
didaskalia;
nauce,
ho
παρακαλῶν,
parakalon,
zachęcający,
ἐν
en
w
τῇ
te
παρακλήσει·
paraklesei;
zachęcaniu,
ho
μεταδιδοὺς
metadidus
rozdający
ἐν
en
w
ἁπλότητι,
haploteti,
obfitości,
ho
προϊστάμενος
proistamenos
stawiany na czele
ἐν
en
w
σπουδῇ,
spude,
gorliwości,
ho
ἐλεῶν
eleon
miłosierny
ἐν
en
w
ἱλαρότητι.
hilaroteti.
radosnej gotowości.
ἀγάπη
agape
Miłość
ἀνυπόκριτος.
anypokritos.
nieobłudna.
ἀποστυγοῦντες
apostyguntes
Czujący odrazę
τὸ
to
[do]
πονηρόν,
poneron,
złego,
κολλώμενοι
kollomenoi
lgnący
τῷ
to
[do]
ἀγαθῷ·
agatho;
dobra;
φιλαδελφίᾳ
filadelfia
braterską miłością
εἰς
eis
ku
ἀλλήλους
allelus
sobie nawzajem
φιλόστοργοι,
filostorgoi,
czule kochający,
τῇ
te
τιμῇ
time
szacunkiem
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
προηγούμενοι,
proegumenoi,
wyprzedzający,
σπουδῇ
spude
gorliwością,
μὴ
me
nie
ὀκνηροί,
okneroi,
leniwi,
τῷ
to
πνεύματι
pneumati
duchem
ζέοντες,
zeontes,
żarliwi,
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
δουλεύοντες,
duleuontes,
służący,
ἐλπίδι
elpidi
nadziei
χαίροντες,
chairontes,
radujący się,
τῇ
te
[w]
θλίψει
thlipsei
ucisku
ὑπομένοντες,
hypomenontes,
wytrwali,
τῇ
te
[w]
προσευχῇ
proseuche
w modlitwie
προσκαρτεροῦντες,
proskarteruntes,
nieustający,
χρείαις
chreiais
potrzebach
τῶν
ton
ἁγίων
hagion
świętych
κοινωνοῦντες,
koinonuntes,
mający udział,
τὴν
ten
[w]
φιλοξενίαν
filoksenian
gościnności
διώκοντες.
diokontes.
ścigający się.
 
Miłość do wszystkich ludzi, nawet do nieprzyjaciół
τοὺς
tus
διώκοντας,
diokontas,
prześladujących [was],
εὐλογεῖτε
eulogeite
błogosławcie
καὶ
kai
a
μὴ
me
nie
καταρᾶσθε.
katarasthe.
przeklinajcie.
μετὰ
meta
z
χαιρόντων,
chaironton,
radującymi się,
κλαίειν
klaiein
płaczcie
μετὰ
meta
z
κλαιόντων.
klaionton.
płaczącymi.
αὐτὸ
auto
Sami
εἰς
eis
o
ἀλλήλους
allelus
sobie nawzajem
φρονοῦντες·
fronuntes;
myśląc,
μὴ
me
nie
τὰ
ta
ὑψηλὰ
hypsela
wysoko
φρονοῦντες
fronuntes
myśląc,
ἀλλὰ
alla
ale
τοῖς
tois
[do]
ταπεινοῖς
tapeinois
uniżonych
συναπαγόμενοι.
synapagomenoi.
dostosowując się.
μὴ
me
Nie
γίνεσθε
ginesthe
stawajcie się
φρόνιμοι
fronimoi
mądrzy14
παρ’
par’
przed
ἑαυτοῖς
heautois
samymi sobą.15
κακὸν
kakon
złem
ἀντὶ
anti
za
κακοῦ
kaku
zło
ἀποδιδόντες·
apodidontes;
[nie] oddawajcie;
προνοούμενοι
pronoumenoi
myśląc zawczasu16
καλὰ
kala
[co] dobre
ἐνώπιον
enopion
wobec17
πάντων
panton
wszystkich
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi.
δυνατόν,
dynaton,
możliwe,
τὸ
to
ἐξ
eks
ze [strony]
ὑμῶν
hymon
waszej,
μετὰ
meta
ze
πάντων
panton
wszystkimi
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
εἰρηνεύοντες·
eireneuontes;
bądźcie w pokoju.18
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych
ἐκδικοῦντες,
ekdikuntes,
mszcząc,
ἀγαπητοί,
agapetoi,
ukochani,
ἀλλὰ
alla
ale
δότε
dote
dajcie
τόπον
topon
miejsce
τῇ
te
ὀργῇ·
orge;
gniewowi;
γέγραπται
gegraptai
napisane jest
γάρ,
gar,
bowiem:
Ἐμοὶ
Emoi
Mnie
ἐκδίκησις,
ekdikesis,
pomsta,
ἐγὼ
ego
Ja
ἀνταποδώσω
antapodoso
odpłacę,19
λέγει
legei
― mówi
Κύριος.
Kyrios.
Pan.
ἐὰν
ean
jeśli
πεινᾷ
peina
byłby głodny
ho
ἐχθρός
echthros
wróg
σου,
su,
twój,
ψώμιζε
psomidze
karm
αὐτόν·
auton;
go;
ἐὰν
ean
jeśli
διψᾷ,
dipsa,
pragnąłby,
πότιζε
potidze
daj pić
αὐτόν·
auton;
mu;
τοῦτο
tuto
to
γὰρ
gar
bowiem
ποιῶν
poion
czyniąc,
ἄνθρακας
anthrakas
węgle
πυρὸς
pyros
ognia
σωρεύσεις
soreuseis
będziesz sypać
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
κεφαλὴν
kefalen
głowę
αὐτοῦ
autu
jego.20
νικῶ
niko
daj się zwyciężać
ὑπὸ
hypo
przez
τοῦ
tu
κακοῦ,
kaku,
zło,
ἀλλὰ
alla
ale
νίκα
nika
zwyciężaj
ἐν
en
przez
τῷ
to
ἀγαθῷ
agatho
dobro,
τὸ
to
κακόν.
kakon.
zło.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.