Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie:  2. Tymoteuszowi, namilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.  3. Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,  4. żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,  5. przywodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwej w babce twojej, Loidzie, i w matce twojej, Eunicyjej, a jestem pewien, że i w tobie.  6. Dla której przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.  7. Abowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwości.  8. Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pospołu pracuj z Ewanielią wedle mocy Boga:  9. który nas wybawił i wezwał wezwanim swym świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi.  10. A objawiona jest teraz przez oświecenie zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewanielią,  11. w której ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem Poganów.  12. Dla której przyczyny to też cierpię, ale się nie wstydam, bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonej rzeczy mojej strzec do onego dnia.  13. Miej wzór zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.  14. Strzeż dobrej rzeczy zwierzonej przez Ducha Ś. który w nas mieszka.  15. Wiesz to, iż się odwrócili ode mnie wszyscy, którzy są w Azyjej: z których jest Figellus i Hermogenes.  16. Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził,  17. ale przyszedszy do Rzymu, barzo mię pilnie szukał i znalazł.  18. Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień. A jako mi wiele usługował w Efezie, ty lepiej wiesz. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org