Przekład literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie:  Tymoteuszowi, namilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.  Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,  żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,  przywodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwej w babce twojej, Loidzie, i w matce twojej, Eunicyjej, a jestem pewien, że i w tobie.  Dla której przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.  Abowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwości.  Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pospołu pracuj z Ewanielią wedle mocy Boga:  który nas wybawił i wezwał wezwanim swym świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi.  A objawiona jest teraz przez oświecenie zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewanielią,  w której ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem, i nauczycielem Poganów.  Dla której przyczyny to też cierpię, ale się nie wstydam, bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonej rzeczy mojej strzec do onego dnia.  Miej wzór zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.  Strzeż dobrej rzeczy zwierzonej przez Ducha Ś. który w nas mieszka.  Wiesz to, iż się odwrócili ode mnie wszyscy, którzy są w Azyjej: z których jest Figellus i Hermogenes.  Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził,  ale przyszedszy do Rzymu, barzo mię pilnie szukał i znalazł.  Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień. A jako mi wiele usługował w Efezie, ty lepiej wiesz.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org