Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

1. I mówił JAHWE do Mojżesza na puszczy Synaj, w przybytku przymierza, pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego po wyszciu ich z Egiptu, rzekąc:  2. Zbierzcie sumę wszytkiego zgromadzenia synów Izraelowych według rodzajów i domów ich, i imiona każdego, cokolwiek jest płci męskiej,  3. od dwudziestu lat i wyższej, wszystkich mężów mocnych w Izraelu, a policzycie je według hufców ich, ty i Aaron.  4. A z wami będą książęta pokolenia i domów w rodzinach swych,  5. których te są imiona: Z Ruben - Elisur, syn Sedeur.  6. Z Symeon - Salamiel, syn Surisaddai.  7. Z Juda - Naason, syn Aminadab.  8. Z Issachar - Natanael, syn Suar.  9. Z Zabulon - Eliab, syn Helon.  10. A synów Jozefowych z Efraim - Elisama, syn Amiud; z Manasse -Gamaliel, syn Fadasur.  11. Z Beniamin - Abidan, syn Gedeonów.  12. Z Dan - Ahieser, syn Ammisaddai.  13. Z Aser - Fegiel, syn Ochran.  14. Z Gad - Eliazaf, syn Duel.  15. Z Neftali - Ahira, syn Enan.  16. Ci nazacniejszy książęta ludu w pokoleniach i w rodzajach swoich i głowy wojska Izraelowego:  17. które wzięli Mojżesz i Aaron ze wszystkim mnóstwem pospólstwa  18. i zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, popisując je według rodu i domów, i familij, i głów, i imion każdego, od dwudziestego roku i wyższej,  19. jako był przykazał JAHWE Mojżeszowi. I policzeni są na puszczy Synaj.  20. Z Ruben, pierworodnego Izraelowego, według rodów i familij, i domów ich, i imion każdej głowy, wszytkiej płci męskiej od dwudziestego roku i wyższej, wychodzących na wojnę  21. czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.  22. Z synów Symeon, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, policzeni są po imionach i po głowach każdego, wszytkiej mężczyzny od dwudziestego roku i wyższej, wychodzących na wojnę  23. pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzy sta.  24. Z synów Gad, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego od dwudziestu lat i wyższej, wszyscy, którzy by na wojnę wychodzili  25. czterdzieści i pięć tysięcy sześć set i pięćdziesiąt.  26. Z synów Juda, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić,  27. naliczeni są siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.  28. Z synów Issachar, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy by na wojnę wychodzili,  29. naliczeni są pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.  30. Z synów Zabulon, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić  31. pięćdziesiąt i siedm tysięcy i cztery sta.  32. Z synów Jozef, z synów Efraim, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić  33. czterdzieści tysięcy pięć set.  34. A z synów Manasse, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, popisani są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić  35. trzydzieści dwa tysiąca dwie ście.  36. Z synów Beniaminowych, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są imionmi każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę  37. trzydzieści pięć tysięcy cztery sta.  38. Z synów Dan, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są każdego imieniem, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić  39. sześćdziesiąt dwa tysiąca siedm set.  40. Z synów Aser, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli wyniść na wojnę  41. czterdzieści tysięcy i tysiąc pięć set.  42. Z synów Neftali, według rodzajów i familij, i domów rodzin ich, naliczeni są imieniem każdego, od dwudziestego roku i wyższej, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę  43. pięćdziesiąt trzy tysiące cztery sta.  44. Ci są, które policzyli Mojżesz i Aaron, i dwanaście książąt Izraelskich, każdego według domów rodzajów ich.  45. I była wszytka suma synów Izraelowych według domów i familij ich, od dwudziestego roku i wyższej, którzy mogli wychodzić na wojnę,  46. po sześćkroć sto tysięcy i trzy tysiące mężów pięć set i pięćdziesiąt.  47. Lecz Lewitów w pokoleniu familij swoich nie liczono z nimi.  48. I mówił JAHWE do Mojżesza, rzekąc:  49. Pokolenia Lewi nie licz i nie położysz sumy ich z synmi Izraelowemi,  50. ale je postanów nad przybytkiem świadectwa i wszytkim naczyniem jego, i cokolwiek ku ceremoniam należy. Ci nosić będą przybytek i wszytko naczynie jego i będą w posługowaniu, i wokoło przybytku obozem się położą.  51. Gdy będziecie mieć ciągnąć, Lewitowie przybytek składać będą; a gdy się obozem położyć, postawią; a kto by obcy przystąpił, zabit będzie.  52. A synowie Izraelowi będą stać obozem, każdy wedle hufców i pułków, i wojsk swoich.  53. A Lewitowie wkoło przybytku namioty rozbijać będą, aby nie przyszedł gniew na zgromadzenie synów Izraelowych, i będą czuć na straży przybytku świadectwa.  54. Uczynili tedy synowie Izraelowi wedle wszytkiego, co był przykazał JAHWE Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org