Biblia Jakuba Wujka*

Księga Nehemiasza
(Nehemiaszowe (Ezdraszowe wtóre))

Autor:
Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
Miejsce:
Suza, Jerozolima.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowa Nehemiasza, syna Helchiaszowego. I zstało się księżyca Chasleu, roku dwudziestego, a jam był na zamku Susis.    I przyszedł Hanani, jeden z braciej mojej, on i mężowie z Judy. I pytałem ich o Żydziech, którzy zostali i żywi byli z więzienia, i o Jeruzalem.    I powiedzieli mi: Którzy zostali i zostawieni są z więzienia, tam w krainie są w wielkim utrapieniu i w zelżywości, a mur Jerozolimski rozwalon jest i bramy jego ogniem są spalone.    A gdym usłyszał takie słowa, usiadłem i płakałem, i żałowałem przez wiele dni, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebieskiego.    I rzekłem: Proszę, JAHWE Boże niebieski, mocny, wielki i straszliwy, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia z temi, którzy cię miłują i strzegą przykazania twego!    Niechaj będą uszy twoje słuchające, a oczy twoje otworzone, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą się ja dziś modlę przed tobą w nocy i we dnie za synmi Izraelskimi, sługami twemi, i wyznawani grzechy synów Izraelskich, którymi zgrzeszyli tobie. Ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy,    marnością jesteśmy zwiedzieni, a nie strzegliśmy przykazania twego i ceremonij, i sądów, któreś przykazał Mojżeszowi, słudze twemu.    Wspomni na słowo, któreś rozkazał Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy wystąpicie, ja rozproszę was między narody,    a jeśli się nawrócicie do mnie a będziecie strzec przykazania mego i czynić je, chociabyście byli zagnani na koniec nieba, stamtąd zgromadzę was i przywiodę na miejsce, którem obrał, aby tam przebywało imię moje.    A oni słudzy twoi i lud twój, któreś odkupił mocą twą wielką i ręką twą mocną.    Proszę Panie, niech będzie ucho twe nakłonione na modlitwę sługi twego i modlitwę sług twoich, którzy się chcą bać imienia twego a zdarz dziś słudze twemu i daj mu miłosierdzie pod mężem tym. Bom ja był podczaszym królewskim. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible