Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

List Jakuba

Autor:
Jakub, brat Pański.
Czas:
Ok. 47-49 r. po Chr.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad wiary i życia we wspólnocie kościoła oraz w społeczeństwie.
Temat:
Wiara bez uczynków jest martwa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Jakub, Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa sługa, dwiemanaście pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia.    Za wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie,    wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość.    A cierpliwość ma doskonały uczynek, abyście byli doskonali i zupełni, którym ni na czym nie schodzi.    A jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszytkim dawa, a nie wymawia, a będzie mu dana.    A niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, bo kto wątpi, podobny jest wału morskiemu, którego wiatr wzrusza i tam i sam nosi;    przetoż niech on człowiek nie mniema, aby co miał wziąć od Pana.    Mąż umysłu dwoistego niestateczny jest we wszech drogach swoich.    A niech się brat podły chłubi w podwyższeniu swoim,    a bogaty w podłości swojej. Boć przeminie jako kwiat trawy.    Abowiem weszło słońce z upaleniem i ususzyło trawę, i kwiat jej opadł, i zginęła śliczność oblicza jego: tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.    Błogosławiony mąż, który zdzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.    Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, że od Boga bywa kuszon. Abowiem Bóg nie jest kusiciel złych, a sam nikogo nie kusi.    Lecz każdy bywa kuszony, od własnej pożądliwości pociągniony i przynęcony.    Zatym pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy wykonany będzie, rodzi śmierć.    Nie mylcie się tedy, bracia moi namilszy.    Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia przemiany.    Dobrowolnie bowiem porodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia jego.    Wiecie, bracia moi namilszy. A niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, a leniwy ku mówieniu i leniwy ku gniewowi.    Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej.    Przeto odrzuciwszy wszelakie plugastwo i obfitość złości, przyjmicie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.    A bądźcie czynicielmi słowa, a nie słuchaczmi tylko, oszukawającymi samych siebie.    Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we źwierciedle:    bo się obejźrzał i odszedł, i wnet zapomniał, jakowy był.    Lecz kto by pilniej wejźrzał w zakon doskonałej wolności i wytrwał w nim, nie zstawszy się słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojej.    A jeśli kto mniema, że jest nabożnym, nie powściągając języka swego, ale zawodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest.    Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich, a siebie zachować niezmazanym od tego świata. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible