Biblia Jakuba Wujka*

Księga Estery

Autor:
Nieznany.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 486-465 r. p. Chr. (panowanie Achaszwerosza, tj. Kserksesa I); (2) napisania i redakcji Księgi: w pierwotnej formie Księga mogła powstać niedługo po zaistnieniu opisywanych wydarzeń.
Miejsce:
Suza, stolica Persji.
Cel:
Wyjaśnienie pochodzenia i uzasadnienie ustanowienia świąt Purim do obchodzenia ich w 14 dniu miesiąca Adar (luty/marzec), jako pamiątki zachowania Żydów od zagłady.
Temat:
Losy, tj. purim, narodu wybranego są w rękach Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Za dni Aswerusa, który panował od Indyjej aż do Etiopiej nad stem dwiemadziesty i siedmią krain,    gdy siedział na stolicy królestwa swego, Susan miasto królestwa jego początkiem było.    Trzeciego tedy roku panowania swego sprawił wielką ucztę wszystkim książętom i służebnikom swoim, namożniejszym z Persów i nazacniejszym z Medów, i starostom krain przed sobą -    aby okazał bogactwa chwały królestwa swego i wielkość a chłubę możności swej - przez długi czas, to jest przez sto i ośmdziesiąt dni.    A gdy się dni uczty dokończyły, wezwał wszytkiego ludu, który się nalazł w Susan, od nawiętszego aż do namniejszego, i kazał przez siedm dni ucztę nagotować w weszciu ogrodu i gaju, który królewską ozdobą i ręką był szczepiony.    I wisiały po wszytkich stronach opony białe i zielone, i hiancyntowe, zawieszone na sznurach bisiorowych i szarłatnych, które były przez kolca kości słoniowej przewleczone i na słupiech marmurowych zawieszone. Łóżka też złote i srebrne rozłożone były na tle smaragdowym i marmurowym kamieniem położonym, które dziwną rozmaitością malowanie zdobiło.    A którzy byli naproszeni, pili z kubków złotych i na inszych, i inszych naczyniach wnoszono potrawy. Wina też, tak jako wielmożności królewskiej przystało, dostatkiem a co nalepszego nalewano.    A nie był; kto by nie chcących do picia przymuszał, ale jako był król postanowił, przystawując do stołów po jednemu z książąt swoich, aby każdy brał, co by chciał.    Wasti też królowa sprawiła ucztę prze białegłowy na pałacu, gdzie król Aswerus mieszkać był zwykł.    A tak dnia siódmego, gdy sobie król podweselił a po zbytnim piciu zagrzał się winem, rozkazał Maumam i Bazata, i Harbona, i Bagata, i Abgata, i Zetar, i Charchas, siedmi rzezańcom, którzy przed oczyma jego służyli,    aby wwiedli królową Wasti przed króla, włożywszy na głowę jej koronę, aby okazał wszytkim ludziom i książętom piękność jej, bo barzo piękna była.    Która zbraniała się i na królewskie rozkazanie, które był przez rzezańca wskazał, przyść nie chciała. Przeto król rozgniewany i wielką popędliwością zapalony,    spytał mędrców, którzy według zwyczaju królewskiego zawżdy przy nim byli i za ich radą wszytko czynił, którzy umieli ustawy i prawa przodków    (a byli pierwszy i nabliższy Charsena i Setar, i Admata, i Tarsis, i Mares, i Marsana, i Mamuchan, siedm książąt Perskich i Medskich, którzy patrzali na oblicze królewskie i pierwszy po nim zwykli byli siadać),    któremu wyrokowi Wasti królowa podległa, która rozkazania Aswerusa króla, które przez rzezańce wskazał, uczynić nie chciała.    I odpowiedział Mamuchan, co król słyszał i książęta: Nie tylko króla obraziła królowa Wasti, ale i wszystkie narody i książęta, które są po wszytkich ziemiach króla Aswerusa.    Bo wynidzie mowa królowej do wszystkich niewiast, że wzgardzą męże swe i rzeką: Król Aswerus, kazał aby królowa Wasti weszła do niego, a ona nie chciała.    I tym przykładem wszystkie żony książąt Perskich i Medskich lekce sobie będą ważyć mężów rozkazania. Przetoż słuszny jest królewski gniew.    Jeślić się podoba, niech wynidzie wyrok od oblicza twego a niech będzie napisan wedle prawa Persów i Medów, którego się przestępować nie godzi, aby żadną miarą więcej Wasti do króla nie wchodziła, ale królestwo jej insza, która jest lepsza niż ona, otrzymała.    A to po wszytkim państwie (które jest barzo szerokie) ziem twoich niech będzie obwołano, i wszytkie żony, tak wielkich, jako i małych, niech wyrządzają cześć małżonkom swoim.    Podobała się rada jego królowi i książętom i uczynił król według rady Mamuchan,    i rozesłał listy po wszech ziemiach królestwa swego, aby każdy naród słyszeć i czytać mógł, różnemi języki i pismy, że mężowie są przedniejszymi i starszymi w domiech swoich, i żeby to po wszech narodach obwołano. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible