Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

List do Galacjan
(List do Galatów)

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł, Apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,    i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacyjej:    łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,    który samego siebie dał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, wedle wolej Boga i Ojca naszego,    któremu jest chwała na wieki wieków. Amen.    Dziwuję się, iż tak prędko przenosicie się od tego, który was wezwał do łaski Chrystusowej, do inszej Ewanielijej:    która nie jest insza, jedno są niektórzy, co wami trwożą, i chcą wywrócić Ewanielią Chrystusowę.    Ale choćby my, abo anjoł z nieba przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem.    Jakośmy przedtym powiadali i teraz zasię mówię: Jeśliby kto wam opowiadał mimo to, coście wzięli, niech będzie przeklęctwem!    Bo teraz przed ludźmili sprawę mam czyli przed Bogiem? Czyli szukam, abym się ludziom podobał? Jeślibych się jeszcze ludziom podobał, nie byłbych sługą Chrystusowym.    Abowiem oznajmuję wam, bracia, iż Ewanielia, która jest przepowiadana ode mnie, nie jest wedle człowieka.    Bom jej ja nie od człowieka wziął anim się nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.    Boście słyszeli o moim obcowaniu niekiedy w Żydostwie, iżem nad miarę przeszladował kościół Boży i burzyłem ji.    I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówienników moich w narodzie moim, będąc więtszym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.    Lecz gdy się podobało temu, który mię odłączył z żywota matki mojej i wezwał przez łaskę swoję,    aby objawił Syna swego we mnie, abych go przepowiadał między Pogany, natychmiast nie przestawałem z ciałem i ze krwią    anim poszedł do Jeruzalem do tych, którzy przede mną byli, Apostołów. Alem szedł do Arabijej i wróciłem się zasię do Damaszku,    zatym po trzech leciech poszedłem do Jeruzalem, abym oglądał Piotra i zmieszkałem u niego piętnaście dni.    A inszego z Apostołów żadnegom nie widział, jedno Jakuba, brata Pańskiego.    A co wam piszę, oto przed Bogiem, żeć nie kłamam.    Potym przyszedłem do krajów Syryjej i Cylicyjej.    A byłem nieznajomym z twarzy kościołom Żydowstwa, które były w Chrystusie,    ale tylko usłyszeli byli: Iż który przeszladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtym burzył.    I sławili Boga ze mnie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible